TR EN

KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT340 KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. ÖMER GÜRKAN
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, itibara yönelik genel kavramlar ve itibarın oluşum süreci ortaya koyularak öğrencinin itibarın ölçülmesi sürecinde izlemesi gereken adımların değerlendirilmesidir.
İçerik: Ders, İtibar kavramının tanımlanması, İtibarın kavramsal çerçevesinin betimlenmesi, kurumsal itibar kavramının tanımlanması, kurumsal itibar ve sosyal sorumluluk arasında bağlantı kurmak, kriz ve itibar arasındaki ilişkiyi yorumlama, kurumsal kimlik, kurumsal imaj, hizmet kalitesi, ürün kalitesi, müşteri memnuniyeti, sosyal sorumluluk, çalışan memnuniyeti, müşteri sadakati gibi unsurların itibar üzerindeki etkilerini ölçme gibi konuları içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Kurumsal itibarın bileşenlerinden en az 3’ünü listeler
Kurumsal itibarın öğelerini kullanarak bir sektördeki kurumları derecelendirip listeler
Kurumsal itibara yönelik tanımlardan en az 4’ünü özetler
Örnek olaylar üzerinden kurumsal itibarla kriz iletişimi ve sosyal sorumluluk arasındaki bağlantıyı doğru bir şekilde analiz eder
Kurumsal itibarın öğelerini kullanarak bir kurumun itibarını analiz eder
Kurumsal itibarın öğelerini kullanarak olumsuz itibara sahip kurumların yaptığı yanlışları değerlendirir

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İletişim kavramı ve güven ilişkisi Anlatım Soru-cevap yöntemi
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Güven kavramı ve kurumlar açısından önemi Anlatım Soru-cevap yöntemi
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Güven sağlamaya yönelik faktörler Anlatım Soru-cevap yöntemi
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kurumsal iklim kavramı Anlatım Soru-cevap yöntemi
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kurumsal itibarı oluşturan öğeler Anlatım Soru-cevap yöntemi
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kurumsal İmaj kavramı Anlatım Soru-cevap yöntemi
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kurumsal itibarda paydaşların önemi Anlatım Soru-cevap yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İtibar yönetiminin kurumsal iletişimle ilişkisi Anlatım Soru-cevap yöntemi
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Küreselleşmenin itibar üzerindeki etkileri Anlatım Soru-cevap yöntemi
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Geleneksel kitle iletişim araçları ve itibar yönetimi Anlatım Soru-cevap yöntemi
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Yeni medya ve itibar yönetimi Anlatım Soru-cevap yöntemi
13 Literatür taraması Örnek inceleme İtibar oluşumunun örnekler üzerinden incelenmesi Anlatım Soru cevap Örnek Olay Analizi
14 - Sunum Ödevi -
15 - Sunum Ödevi -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Çakırkaya, M. (2017). İtibar Yönetimi. Konya: Eğitim Yayınevi
Özdemir Çakır, H. (2016). Sosyal Medyada Kurumsal İtibar Yönetimi. İstanbul: Kriter Yayınevi
Sumer, H. ve Pernsteıner, H. (2014). İtibar Yönetimi. İstanbul: Beta Yayınevi
Şakar, A. N. (2011). Kurumsal İtibar ve Paradigmalar. İstanbul: Beta Yayınevi
Gotsi, M., & Wilson, A. (2001). Corporate reputation management:“living the brand”. Management Decision, 39(2): 99-104.
Nakra, P. (2000). Corporate reputation management:" CRM" with a strategic twist?. Public Relations Quarterly, 45(2): 35-42.
Gray, E. R. ve Balmer, J. M. (1998). Managing corporate image and corporate reputation. Long range planning, 31(5): 695-702.
Roper, S. ve Fill, C. (2012). Corporate reputation: brand and communication. Harlow: Pearson.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, İdari ve Beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları tanımlar. (define ) ( bloom 1 )
2
İktisadi ortamı ve firmaların genel sürdürülebilirliğini değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi ve Finansın ilke ve kavramlarını diğer disiplinlerle ilişkilendirir. (relate) (bloom 4)
2
Ekonomi ve Finansla ilgili ilke, kavram, yöntem ve teorileri tanımlar. (define) ( bloom 1)
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili grafikleri ve tabloları yorumlar. (interpret) (bloom 2)
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomik sistemin olgu ve dinamiklerini kullanarak doğrudan veya dolaylı etkisi olan iktisat politikalarının teorik modellerini değerlendirir.(evaluate) ( (bloom 4)
2
Ekonomik ve finansal raporları analiz eder. (analyz) ( (bloom 4)
3
İktisadi ve finansal sorunların çözümünde Temel matematik, istatistik ve ekonometrik yöntem ve araçları kullanır.( use) (bloom 3)
4
Ekonomi ve Finans alanına ilişkin kurumsal bilgileri kullanarak güncel ekonomik, siyasi ve sosyal olayların işleyişini yorumlar. (interpret) (bloom 2)
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İnsani ve sosyal açıdan etik değerlere bağlı ekonomik ve finansal faaliyetler düzenler. (organize) (bloom 4)
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve Uluslararası ekonomik, politik, sosyal, finansal ve kalkınma sorunlarına eleştirel bakış açısı geliştirir. (improve) (bloom 6)
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi, siyasi ve sosyal gündemi takip ederek kendini geliştirir. (improve) (bloom 6)
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Makro ve Mikro Ekonomik ve değişkenlerin yapısı ve özelliklerinden yararlanarak güncel konu ve sorunları yorumlayarak analiz eder. (analyze) (bloom4)
2
Genel iktisadi sistemin ve kamu politikalarının etkililiğini ve bunların piyasalar ve temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini değerlendirir.(evaluate) (bloom 4)
3
İlgili ekonomik değişkenler arasındaki neden ve sonuç ilişkilerini analiz eder. (analyze) (bloom4)
4
Faiz ve döviz kurlarında beklenen eğilimleri ve portföy analizlerini genel finansal sistem çerçevesinde değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 13 2 26
Ödev 1 6 6
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 5 5
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 4 4
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 46 0 127
Genel Toplam 127
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0