TR EN

İLETİŞİM BİLİMLERİNDE İKNA KURAMLARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT441 İLETİŞİM BİLİMLERİNDE İKNA KURAMLARI 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. ÖMER GÜRKAN
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi SARP BAĞCAN

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, ikna kavramına yönelik yaklaşım ve teorileri kişilerarası ve kitle iletişimi bağlamında değerlendirmektir.
İçerik: Ders, Aristo ve retorik, geçmişten günümüze ikna faaliyetlerinin özetlenmesi, İknanın öğelerinin açıklanması İknaya yönelik sistematik yaklaşımların açıklanması, İkna kuramlarının açıklanması, Kitle iletişim araçlarında iknanın nasıl gerçekleştiğinin açıklanması, Yüz yüze iletişimde iknanın nasıl gerçekleştiğinin açıklanması, Gündem oluşturma kuramının açıklanması, Suskunluk sarmalı kuramının açıklanması, İkna kuramlarının karşılaştırılması İkna edici iletişimin özelliklerinin açıklanması, Tutum ve davranışın özelliklerinin betimlenmesi gibi konuları içermektedir

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İkna edici iletişimin sahip olduğu özelliklerinden en az 3’ünü listeler
İknanın öğelerinden en az 3’ünü listeler
Bir örnek olay üzerinden iletişim ve ikna arasındaki bağlantıyı açıklar
Günlük ilişkilerini referans alarak, tutum ve davranış oluşturma ya da mevcut tutum ve davranışın sürdürülmesine yönelik çıkarımlar
Örnek halkla ilişkiler ve reklam uygulamalarındaki iletileri ikna kuramları üzerinden karşılaştırır
Bir vaka çalışması yardımıyla bilgi verici iletişim ve manipülasyon arasındaki farkı ayırt eder
Geçmişten günümüze iknaya yönelik yaklaşımdaki değişimi verilen bir okuma üzerinden değerlendirir
İknaya direncin sebeplerinden en az 4’ünü açıklar

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İkna ve İletişim Anlatım Soru-cevap yöntemi
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İkna Edici İletişim Kavramı Anlatım Soru-cevap yöntemi
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İknada Kaynağın Özellikleri Anlatım Soru-cevap yöntemi
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İkna Süreci ve Bileşenleri Anlatım Soru-cevap yöntemi
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kişilerarası İletişimde İkna Anlatım Soru-cevap yöntemi
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kitle İletişimi ve İkna Anlatım Soru-cevap yöntemi
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Tutum kavramı Anlatım Soru-cevap yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kamuoyu Oluşturma ve Suskunluk Sarmalı Anlatım Soru-cevap yöntemi
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Motivasyon Kuramları Anlatım Soru-cevap yöntemi
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kişilik Kuramları Anlatım Soru-cevap yöntemi
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İhtiyaç Kuramları Anlatım Soru-cevap yöntemi
13 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Zihinsel Kuramlar Anlatım Soru-cevap yöntemi
14 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kurumsal İletişiminde İkna Anlatım Soru-cevap yöntemi
15 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İknaya Direnme Anlatım Soru-cevap yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Aziz, A. (2012), İletişime Giriş. İstanbul: Hiperlink Yayınları
DeVito, J. A. (2010), Kişilerarası İletişim,. Ankara: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları
Karadoğan Doruk, E. (2015). İknanın Sosyal Psikolojisi Temel Kavramlar ve Kuramlarıyla. İstanbul: Derin Yayınları
Petty, R. E. (2018). Attitudes and persuasion: Classic and contemporary approaches. Routledge.
Petty, R. E., ve Cacioppo, J. T. (2012). Communication and persuasion: Central and peripheral routes to attitude change. Springer Science & Business Media.
Perloff, R. M. (1993). The dynamics of persuasion. Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, İdari ve Beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları tanımlar. (define ) ( bloom 1 )
2
İktisadi ortamı ve firmaların genel sürdürülebilirliğini değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi ve Finansın ilke ve kavramlarını diğer disiplinlerle ilişkilendirir. (relate) (bloom 4)
2
Ekonomi ve Finansla ilgili ilke, kavram, yöntem ve teorileri tanımlar. (define) ( bloom 1)
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili grafikleri ve tabloları yorumlar. (interpret) (bloom 2)
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomik sistemin olgu ve dinamiklerini kullanarak doğrudan veya dolaylı etkisi olan iktisat politikalarının teorik modellerini değerlendirir.(evaluate) ( (bloom 4)
2
Ekonomik ve finansal raporları analiz eder. (analyz) ( (bloom 4)
3
İktisadi ve finansal sorunların çözümünde Temel matematik, istatistik ve ekonometrik yöntem ve araçları kullanır.( use) (bloom 3)
4
Ekonomi ve Finans alanına ilişkin kurumsal bilgileri kullanarak güncel ekonomik, siyasi ve sosyal olayların işleyişini yorumlar. (interpret) (bloom 2)
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İnsani ve sosyal açıdan etik değerlere bağlı ekonomik ve finansal faaliyetler düzenler. (organize) (bloom 4)
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve Uluslararası ekonomik, politik, sosyal, finansal ve kalkınma sorunlarına eleştirel bakış açısı geliştirir. (improve) (bloom 6)
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi, siyasi ve sosyal gündemi takip ederek kendini geliştirir. (improve) (bloom 6)
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Makro ve Mikro Ekonomik ve değişkenlerin yapısı ve özelliklerinden yararlanarak güncel konu ve sorunları yorumlayarak analiz eder. (analyze) (bloom4)
2
Genel iktisadi sistemin ve kamu politikalarının etkililiğini ve bunların piyasalar ve temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini değerlendirir.(evaluate) (bloom 4)
3
İlgili ekonomik değişkenler arasındaki neden ve sonuç ilişkilerini analiz eder. (analyze) (bloom4)
4
Faiz ve döviz kurlarında beklenen eğilimleri ve portföy analizlerini genel finansal sistem çerçevesinde değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 2 28
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 7 7
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 6 6
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 46 0 127
Genel Toplam 127
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0