TR EN

ULUSLARARASI HİZMET YÖNETİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
UIT317 ULUSLARARASI HİZMET YÖNETİMİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. ÖMER GÜRKAN
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu ders, öğrencilerin uluslararası hizmet sağlayıcılarında ya da üretim yaparken aynı zamanda hizmet boyutuna önem veren uluslararası firmalarda yönetici olarak üstlenecekleri rolde başarılı olmalarına yardımcı olmak üzere tasarımlanmıştır.
İçerik: Dersin içeriğinde; hizmet kavramı, hizmetin temel öğeleri ve öğelerinin özellikleri, hizmet sektöründeki temel değişkenlerin uluslararası hizmet sağlayıcılar üzerindeki etkileri, hizmet sağlayıcılarının uluslararasılaşması sürecinde hizmet pazarlaması uygulamaları, hizmetin fiziksel ve elektronik kanallar aracılığıyla dağıtımı ve hizmet sektöründe farklı kültürlerin tüketici davranışları yer almaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Hizmetin temel kavramlarını ve özelliklerini açıklar, (Explain) (Bloom’s 2)
Hizmet sektöründeki temel değişikliklerini ve bu değişikliklerin uluslararası hizmet sağlayıcıların faaliyetleri üzerindeki etkilerini tanımlar, (Define) (Bloom’s 1)
Hizmet sağlayıcıların uluslararasılaşması sürecinde kullandığı hizmet pazarlaması uygulamalarını yorumlar, (Interpret) (Bloom’s 2
Uluslararası hizmet firmalarının rekabetçiliğini arttırmak için kullandıkları bilgi teknolojilerine ilişkin değerlendirme yapar. (Analyze) (Bloom’s 4)

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Okuma ve kaynak tarama Uluslararası Çevrede Hizmetlerin Yapısı; Hizmetlerin özellikleri, Hizmet Ekonomisinde Pazarlamada yeni bakış açıları Anlatım tartışma
2 Okuma ve kaynak tarama Uluslararası Rekabetçi Pazarlarda Hizmet Konumlandırması Anlatım tartışma
3 Okuma ve kaynak tarama Hizmetlerin Fiziksel ve Elektronik Kanallar Aracılığı ile Dağıtımı Anlatım tartışma
4 Okuma ve kaynak tarama Hizmetlerin Fiziksel ve Elektronik Kanallar Aracılığı ile Dağıtımı Anlatım tartışma
5 Okuma ve kaynak tarama Hizmet Sektöründe Farklı Kültürlerin Tüketici Davranışları Anlatım tartışma
6 Okuma ve kaynak tarama Hizmet Sürecini Tasarlamak ve Yönetmek, rekabetçi avantaj yaratmak için Hizmet Sektöründe Çalışanları yönetme Anlatım tartışma
7 Okuma ve kaynak tarama Hizmet Sürecini Tasarlamak ve Yönetmek, rekabetçi avantaj yaratmak için Hizmet Sektöründe Çalışanları yönetme Anlatım tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Okuma ve kaynak tarama Hizmet sektöründe iletişim, ilişkileri yaratma ve müşteri bağlılığı oluşturma Anlatım tartışma
10 Okuma ve kaynak tarama Hizmet kalitesini ve verimliliği arttırma Anlatım tartışma
11 Okuma ve kaynak tarama Hizmetlerin Fiyatlandırılması Anlatım tartışma
12 Okuma ve kaynak tarama Hizmetlerde başarısızlık ve şikayet yönetimi Anlatım tartışma
13 Okuma ve kaynak tarama Uluslararası alanda çeşitli sektörlerde hizmet verenleri inceleme Anlatım tartışma
14 Okuma ve kaynak tarama Uluslararası alanda çeşitli sektörlerde hizmet verenleri inceleme Anlatım tartışma
15 Okuma ve kaynak tarama Örnek Olay Çözümü Anlatım tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Altunışık, R. (2015) Hizmet Pazarlaması ve Stratejileri, İstanbul: Beta Yayınevi
Koç, E., Hizmet Pazarlaması ve Yönetimi; Global ve Yerel Yaklaşım, Seçkin Yayınevi
Onaran, B., Özmen, A. (2017) Hizmet Pazarlaması: Stratejik Bir Yaklaşımla, Efil Yayınevi
Lovelock, C. & Wirtz, J. (2007) Services Marketing,New Jersey: Prentice Hall.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, İdari ve Beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları tanımlar. (define ) ( bloom 1 )
2
İktisadi ortamı ve firmaların genel sürdürülebilirliğini değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi ve Finansın ilke ve kavramlarını diğer disiplinlerle ilişkilendirir. (relate) (bloom 4)
2
Ekonomi ve Finansla ilgili ilke, kavram, yöntem ve teorileri tanımlar. (define) ( bloom 1)
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili grafikleri ve tabloları yorumlar. (interpret) (bloom 2)
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomik sistemin olgu ve dinamiklerini kullanarak doğrudan veya dolaylı etkisi olan iktisat politikalarının teorik modellerini değerlendirir.(evaluate) ( (bloom 4)
2
Ekonomik ve finansal raporları analiz eder. (analyz) ( (bloom 4)
3
İktisadi ve finansal sorunların çözümünde Temel matematik, istatistik ve ekonometrik yöntem ve araçları kullanır.( use) (bloom 3)
4
Ekonomi ve Finans alanına ilişkin kurumsal bilgileri kullanarak güncel ekonomik, siyasi ve sosyal olayların işleyişini yorumlar. (interpret) (bloom 2)
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İnsani ve sosyal açıdan etik değerlere bağlı ekonomik ve finansal faaliyetler düzenler. (organize) (bloom 4)
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve Uluslararası ekonomik, politik, sosyal, finansal ve kalkınma sorunlarına eleştirel bakış açısı geliştirir. (improve) (bloom 6)
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi, siyasi ve sosyal gündemi takip ederek kendini geliştirir. (improve) (bloom 6)
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Makro ve Mikro Ekonomik ve değişkenlerin yapısı ve özelliklerinden yararlanarak güncel konu ve sorunları yorumlayarak analiz eder. (analyze) (bloom4)
2
Genel iktisadi sistemin ve kamu politikalarının etkililiğini ve bunların piyasalar ve temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini değerlendirir.(evaluate) (bloom 4)
3
İlgili ekonomik değişkenler arasındaki neden ve sonuç ilişkilerini analiz eder. (analyze) (bloom4)
4
Faiz ve döviz kurlarında beklenen eğilimleri ve portföy analizlerini genel finansal sistem çerçevesinde değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 5 35
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 4 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 42 0 127
Genel Toplam 127
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0