TR EN

TÜKETİM VE TASARRUF SOSYOLOJİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOS381 TÜKETİM VE TASARRUF SOSYOLOJİSİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. ÖMER GÜRKAN
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; öğrencinin tüketim ve tasarruf kavramlarını birer olgu olarak günümüz toplumlarında değerlendirebilmesine yönelik olarak; tüketim toplumu ve tüketim kültürü kavramlarının gelişimine hakim olması ve tasarruf kavramının tüketimin karşısındaki konumuna ve tasarruf olanaklarına ilişkin tartışmalar yürütebilmesidir. Nesneleri satın alarak ve elde ederek pratik amaçlarla yapılan tüketimin sosyolojik düzeyde perspektifi ortaya konulacak ve tüketim sosyolojisinde temel tartışmalar, araştırma alanları ve örnekler tüketimin kimlik, moda, serbest zaman, kültür gibi kavramlarla ilişkisi çerçevesinde ele alınacaktır.
İçerik: Bu dersin içeriğini; tüketim sosyolojisine giriş, tüketim toplumunun doğuşu ve gelişimi, tüketim kültürü kavramı, tüketim sosyolojisinde teoriler, tüketim kültürü ve kimlik, tüketim kültürü ve serbest zaman, tüketim kültürü ve mekan, Türkiye’de tüketim kültürünün görünümü, tüketimde gençlerin rolü ve tasarrufa ilişkin farkındalık üzerine tartışmalar, tasarruf ve sürdürülebilirlik ilişkisi, tüketim toplumunda tasarruf etme imkanları üzerine tartışma konuları oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Tüketim toplumunun doğuşu ve gelişimini özetler.
Tüketim kavramı ile kimlik, moda, serbest zaman ve kültür kavramları arasında ilişki kurar.
Gündelik hayatında tüketimin anlamına ilişkin sosyolojik bir perspektif geliştirir.
Sosyolojinin tüketim kavramına getirdiği perspektifi kullanarak, tüketim kültürü kavramını eleştirir.
Tasarruf ve tüketim arasındaki ilişkiyi kavrayarak, sürdürülebilirlik çerçevesinde tasarruf imkanları ile ilgili tartışır.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Tüketim Sosyolojisine Giriş Anlatım Soru Cevap Tartışma
2 Kaynak okuma Tüketim Toplumunun Doğuşu ve Gelişimi Anlatım Soru Cevap Tartışma
3 Kaynak okuma Tüketim Toplumunun Doğuşu ve Gelişimi Anlatım Soru Cevap Tartışma
4 Kaynak okuma Tüketim Kültürü Kavramı Anlatım Soru Cevap Tartışma
5 Kaynak okuma Tüketim Sosyolojisinde Teoriler – I Anlatım Soru Cevap Tartışma
6 Kaynak okuma Tüketim Sosyolojisinde Teoriler – II Anlatım Soru Cevap Tartışma
7 Kaynak okuma Tüketim Kültürü ve Kimlik Anlatım Soru Cevap Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Kaynak okuma Tüketim Kültürü ve Serbest Zaman Anlatım Soru Cevap Tartışma
10 Kaynak okuma Tüketim Kültürü ve Mekan Anlatım Soru Cevap Tartışma
11 Kaynak okuma Tüketim ve Türkiye’deki Görünümü Anlatım Soru Cevap Tartışma
12 Kaynak okuma Tüketimde Gençlerin Rolü ve Tasarrufa İlişkin Farkındalık Üzerine Tartışmalar Anlatım Soru Cevap Tartışma
13 Kaynak okuma Tasarruf - Tüketim ve Sürdürülebilirlik İlişkisi Anlatım Soru Cevap Tartışma
14 Kaynak okuma Tüketim Toplumunda Tasarruf Etmenin İmkanları Üzerine Değerlendirme Anlatım Soru Cevap Tartışma
15 Kaynak okuma Genel Değerlendirme Anlatım Soru Cevap Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Anık, Mehmet. (2017). Tüketimin sosyolojisi: gösteriş amaçlı tüketim ve gençlik. Ankara: Gazi Kitabevi
Featherstone, Mike. (1996). Postmodernizm ve tüketim kültürü. İstanbul: Ayrıntı Yayınları
Baudrillard, Jean. (2017). Tüketim Toplumu. İstanbul: Ayrıntı Yayınları
Odabaşı, Yılmaz (2006), Tüketim kültürü: yetinen toplumdan tüketen topluma, İstanbul: Sistem Yayıncılık.
Miller, Daniel. (1991). Material culture and mass consumption. Blackwell Pub.
Çolak, Ömer Faruk, and Harun Öztürkler. (2012). "Tasarrufun belirleyicileri: Küresel tasarruf eğiliminde değişim ve Türkiye’de hanehalkı tasarruf eğiliminin analizi." Bankacılar Dergisi, (82), Sayfa: 1-43.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, İdari ve Beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları tanımlar. (define ) ( bloom 1 )
2
İktisadi ortamı ve firmaların genel sürdürülebilirliğini değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi ve Finansın ilke ve kavramlarını diğer disiplinlerle ilişkilendirir. (relate) (bloom 4)
2
Ekonomi ve Finansla ilgili ilke, kavram, yöntem ve teorileri tanımlar. (define) ( bloom 1)
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili grafikleri ve tabloları yorumlar. (interpret) (bloom 2)
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomik sistemin olgu ve dinamiklerini kullanarak doğrudan veya dolaylı etkisi olan iktisat politikalarının teorik modellerini değerlendirir.(evaluate) ( (bloom 4)
2
Ekonomik ve finansal raporları analiz eder. (analyz) ( (bloom 4)
3
İktisadi ve finansal sorunların çözümünde Temel matematik, istatistik ve ekonometrik yöntem ve araçları kullanır.( use) (bloom 3)
4
Ekonomi ve Finans alanına ilişkin kurumsal bilgileri kullanarak güncel ekonomik, siyasi ve sosyal olayların işleyişini yorumlar. (interpret) (bloom 2)
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İnsani ve sosyal açıdan etik değerlere bağlı ekonomik ve finansal faaliyetler düzenler. (organize) (bloom 4)
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve Uluslararası ekonomik, politik, sosyal, finansal ve kalkınma sorunlarına eleştirel bakış açısı geliştirir. (improve) (bloom 6)
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi, siyasi ve sosyal gündemi takip ederek kendini geliştirir. (improve) (bloom 6)
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Makro ve Mikro Ekonomik ve değişkenlerin yapısı ve özelliklerinden yararlanarak güncel konu ve sorunları yorumlayarak analiz eder. (analyze) (bloom4)
2
Genel iktisadi sistemin ve kamu politikalarının etkililiğini ve bunların piyasalar ve temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini değerlendirir.(evaluate) (bloom 4)
3
İlgili ekonomik değişkenler arasındaki neden ve sonuç ilişkilerini analiz eder. (analyze) (bloom4)
4
Faiz ve döviz kurlarında beklenen eğilimleri ve portföy analizlerini genel finansal sistem çerçevesinde değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 12 4 48
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 6 6
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 4 4
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0