TR EN

MEDYA VE TÜKETİM TOPLUMU DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT440 MEDYA VE TÜKETİM TOPLUMU 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. ÖMER GÜRKAN
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, medya ve tüketim ilişkisi temel alınarak toplumsal yapının öğrenci tarafından analiz edilebilmesini sağlamaktır.
İçerik: Ders, Ekonomik sistemin analizi, Toplumsal yapının yorumlanması, Medya ve ekonomi ilişkisinin betimlenmesi, Tüketim toplumunun temellerinin sorgulanması gibi konuları içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Tüketim kültürünün en az 3 özelliğini listeler
Medya ve ekonomi ilişkisini doğru bir şekilde açıklar
Ekonomik göstergeler yardımıyla üretim ve tüketim dengesi arasındaki ilişkiyi açıklar
Eleştirel yaklaşımı temel olarak tüketim kültürünün bir aracı olarak medyanın yapısını analiz eder
Medya mecralarından en az 4’ünü etki gücü bağlamında karşılaştırır

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kültür ve Popüler Kültür Kavramı Anlatım Soru-cevap yöntemi
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kitle Kavramı ve Kitle Kültürü Anlatım Soru-cevap yöntemi
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kapitalizm, Fordizm ve Post Fordizm / Tüketimin Olgusunun Değişimi Anlatım Soru-cevap yöntemi
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Eleştirel Teori, Adorno, Horkheimer, Habermas, Marcuse, Benjamin, Gramsci, Althusser Anlatım Soru-cevap yöntemi
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İngiliz Kültürel Çalışmalar Anlatım Soru-cevap yöntemi
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Popüler Kültüre Olumlu Yaklaşımlar Anlatım Soru-cevap yöntemi
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Baudrillard ve Foucault Anlatım Soru-cevap yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İletişimin Ekonomi Politiği Anlatım Soru-cevap yöntemi
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kitle iletişim arçaları, medya ve tüketim Anlatım Soru-cevap yöntemi
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Yabancılaşma ve Kamuoyu Anlatım Soru-cevap yöntemi
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Enformasyon Toplumu Anlatım Soru-cevap yöntemi
13 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kamusal Alan Anlatım Soru-cevap yöntemi
14 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İletişimsel Eylem Teorisi Anlatım Soru-cevap yöntemi
15 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Chicago Okulu Anlatım Soru-cevap yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Baudrillard, J. (2017). Tüketim Toplumu. İstanbul: Ayrıntı Yayınları
Odabaşı, Y. (2017). Tüketim Kültürü - Yetinen Toplumdan Tüketen Topluma. Aura Yayınevi
Baudrillard, J. (2014). Simülakrlar ve Simülasyon. Ankara: Doğu Batı Yayınları
Dağtaş, B. ve Dağtaş, E. (2009). Medya Tüketim Kültürü ve Yaşam Tarzları. Ankara: Ütopya Yayınevi

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, İdari ve Beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları tanımlar. (define ) ( bloom 1 )
2
İktisadi ortamı ve firmaların genel sürdürülebilirliğini değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi ve Finansın ilke ve kavramlarını diğer disiplinlerle ilişkilendirir. (relate) (bloom 4)
2
Ekonomi ve Finansla ilgili ilke, kavram, yöntem ve teorileri tanımlar. (define) ( bloom 1)
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili grafikleri ve tabloları yorumlar. (interpret) (bloom 2)
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomik sistemin olgu ve dinamiklerini kullanarak doğrudan veya dolaylı etkisi olan iktisat politikalarının teorik modellerini değerlendirir.(evaluate) ( (bloom 4)
2
Ekonomik ve finansal raporları analiz eder. (analyz) ( (bloom 4)
3
İktisadi ve finansal sorunların çözümünde Temel matematik, istatistik ve ekonometrik yöntem ve araçları kullanır.( use) (bloom 3)
4
Ekonomi ve Finans alanına ilişkin kurumsal bilgileri kullanarak güncel ekonomik, siyasi ve sosyal olayların işleyişini yorumlar. (interpret) (bloom 2)
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İnsani ve sosyal açıdan etik değerlere bağlı ekonomik ve finansal faaliyetler düzenler. (organize) (bloom 4)
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve Uluslararası ekonomik, politik, sosyal, finansal ve kalkınma sorunlarına eleştirel bakış açısı geliştirir. (improve) (bloom 6)
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi, siyasi ve sosyal gündemi takip ederek kendini geliştirir. (improve) (bloom 6)
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Makro ve Mikro Ekonomik ve değişkenlerin yapısı ve özelliklerinden yararlanarak güncel konu ve sorunları yorumlayarak analiz eder. (analyze) (bloom4)
2
Genel iktisadi sistemin ve kamu politikalarının etkililiğini ve bunların piyasalar ve temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini değerlendirir.(evaluate) (bloom 4)
3
İlgili ekonomik değişkenler arasındaki neden ve sonuç ilişkilerini analiz eder. (analyze) (bloom4)
4
Faiz ve döviz kurlarında beklenen eğilimleri ve portföy analizlerini genel finansal sistem çerçevesinde değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 2 28
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 7 7
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 6 6
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 46 0 127
Genel Toplam 127
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0