TR EN

ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOS444 ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. ÖMER GÜRKAN
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; öğrencinin farklı kültürlerle bir arada yaşama ve çokkültürlü bir vatandaşlık anlayışının gelişimine ve günümüz toplumlarındaki görünümlerine odaklanmasını sağlamaktır. Öğrencinin küreselleşen dünyada vatandaşlık anlayışına ilişkin geniş bir bakış açısı kazanması amaçlanmaktadır.
İçerik: Bu dersin içeriğini; çokkültürlülük kavramının anlamı ve tarihsel görünümü, çokkültürlülük kavramının günümüzde neden önemli olduğu, birarada yaşama olgusu, farklı kimlik ve ırkların topluma kabulü ya da dışlanmasının temelleri, vatandaşlık kavramı ve bu kavramın çokkültürlülük çerçevesinde yeniden yorumlanmasına getirilen yaklaşımlar, çokkültürlü vatandaşlığın dünyadaki görünümleri ve Türkiye özelinde ne aşamada olduğunun anlaşılması oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Çokkültürlülük kavramının ne olduğunu ve bu kavrama ilişkin getirilmiş olan yaklaşımları özetler.
Çokkültürlülük kavramının küreselleşen dünyadaki önemini ayırt eder.
Bir toplumda vatandaş olarak kabul görme ya da dışlanma nedenlerine getirilen teorik yaklaşımlar aracılığıyla bu nedenleri yorumlar.
Çokkültürlü yaşamaya ilişkin dünyadaki tartışmalardan örnekler verir.
Öğrendiği bilgiler aracılığıyla Türkiye’de bir çokkültürlü yaşama olasılığı üzerine tartışır.
Çokkültürlü vatandaşlık kavramını nedenlerini içinde yaşadığı toplum ve dünyada yaşananlardan yola çıkarak değerlendirir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Çokkültürlülük kavramı nedir ve tarihsel kökenleri nelerdir Anlatım Soru Cevap Tartışma
2 Kaynak okuma Bir arada yaşamak; topluma kabul ya da toplumdan dışlanma - dışlama Anlatım Soru Cevap Tartışma
3 Kaynak okuma Alain Touraine “Birlikte Yaşayabilecek miyiz?” Anlatım Soru Cevap Tartışma
4 Kaynak okuma Vatandaşlık kavramı Anlatım Soru Cevap Tartışma
5 Kaynak okuma 21. yy’da çokkültürlülük tartışmaları Anlatım Soru Cevap Tartışma
6 Kaynak okuma 21. yy’da çokkültürlülük tartışmaları Anlatım Soru Cevap Tartışma
7 Kaynak okuma Çokkültürlü vatandaşlık kavramı Anlatım Soru Cevap Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Kaynak okuma Çokkültürlü vatandaşlık kavramı Anlatım Soru Cevap Tartışma
10 Kaynak okuma Çokkültürlü vatandaşlıkta Kanada örneği Anlatım Soru Cevap Tartışma
11 Kaynak okuma Türkiye’de çokkültürlülük kavramının tarihi ve yaklaşımlar Anlatım Soru Cevap Tartışma
12 Kaynak okuma Son yıllarda Türkiye’ye göçler ve sonuçları üzerine değerlendirme Anlatım Soru Cevap Tartışma
13 Kaynak okuma Türkiye’de çokkültürlü yaşam Anlatım Soru Cevap Tartışma
14 Kaynak okuma Türkiye’de çokkültürlü yaşam Anlatım Soru Cevap Tartışma
15 Kaynak okuma Genel değerlendirme Anlatım Soru Cevap Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Doytcheva, Milena, and Tuba Akıncılar-Onmuş. (2009). Çokkültürlülük. İstanbul: İletişim Yayınları
Özensel, Ertan. (2012), Çokkültürlülük Uygulaması Olarak Kanada Çokkültürlülüğü. Akademik İncelemeler Dergisi. 1 (7), 55-69.
Kymlicka, W. (1988). Çokkültürlü yurttaşlık. (Çev: A. Yılmaz). İstanbul: Ayrıntı Yayınları
Yanık, Celalettin. (2013). Dünyada ve Türkiye’de çokkültürlülük. Bursa: Sentez Yayın ve Dağıtım
Touraine, Alain. (2017). Eşitliklerimiz ve farklılıklarımızla birlikte yaşayabilecek miyiz?. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, İdari ve Beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları tanımlar. (define ) ( bloom 1 )
2
İktisadi ortamı ve firmaların genel sürdürülebilirliğini değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi ve Finansın ilke ve kavramlarını diğer disiplinlerle ilişkilendirir. (relate) (bloom 4)
2
Ekonomi ve Finansla ilgili ilke, kavram, yöntem ve teorileri tanımlar. (define) ( bloom 1)
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili grafikleri ve tabloları yorumlar. (interpret) (bloom 2)
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomik sistemin olgu ve dinamiklerini kullanarak doğrudan veya dolaylı etkisi olan iktisat politikalarının teorik modellerini değerlendirir.(evaluate) ( (bloom 4)
2
Ekonomik ve finansal raporları analiz eder. (analyz) ( (bloom 4)
3
İktisadi ve finansal sorunların çözümünde Temel matematik, istatistik ve ekonometrik yöntem ve araçları kullanır.( use) (bloom 3)
4
Ekonomi ve Finans alanına ilişkin kurumsal bilgileri kullanarak güncel ekonomik, siyasi ve sosyal olayların işleyişini yorumlar. (interpret) (bloom 2)
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İnsani ve sosyal açıdan etik değerlere bağlı ekonomik ve finansal faaliyetler düzenler. (organize) (bloom 4)
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve Uluslararası ekonomik, politik, sosyal, finansal ve kalkınma sorunlarına eleştirel bakış açısı geliştirir. (improve) (bloom 6)
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi, siyasi ve sosyal gündemi takip ederek kendini geliştirir. (improve) (bloom 6)
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Makro ve Mikro Ekonomik ve değişkenlerin yapısı ve özelliklerinden yararlanarak güncel konu ve sorunları yorumlayarak analiz eder. (analyze) (bloom4)
2
Genel iktisadi sistemin ve kamu politikalarının etkililiğini ve bunların piyasalar ve temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini değerlendirir.(evaluate) (bloom 4)
3
İlgili ekonomik değişkenler arasındaki neden ve sonuç ilişkilerini analiz eder. (analyze) (bloom4)
4
Faiz ve döviz kurlarında beklenen eğilimleri ve portföy analizlerini genel finansal sistem çerçevesinde değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 12 4 48
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 6 6
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 4 4
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0