TR EN

İLETİŞİM KURAMLARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT266 İLETİŞİM KURAMLARI 4 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi NİSA GÜLENER YILDIRIM
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilerin, iletişim kuramlarının neler olduğunu öğrenerek geçmiş ve güncel olayları iletişim kuramları bağlamında analiz edebilmelerini sağlamaktır.
İçerik: Ders; iletişim kuramları, iletişimin kültür ve topluma etkileri, kitle iletişim araçlarını ve toplumsal yapıya etkilerini analiz etme, medya ve toplum arasındaki ilişki gibi konuları içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İletişim kuramlarını ve kuramların temsilcilerini karşılaştırabilme
İletişim kuramlarının içeriklerini açıklayabilme
En az bir iletişim kuramını detaylıca özetleyebilme
İletişim kuramlarını kronolojik bir biçimde listeleyebilme
İletişim ve medya arasında bağlantı kurarak medyanın etkileme gücünü ortaya koyan kuramlardan en az 3’ünü medya mecraları ile ilgili yapılacak bir araştırmada kullanabilme

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kuram, teori ve paradigma kavramları, bilim ve bilimsel yöntem, sosyal bilimler Anlatım Soru-cevap yöntemi
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kitle, kitle kültürü, kitle toplumu, kitle iletişimi kavramları Anlatım Soru-cevap yöntemi
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Etki paradigmaları ve kuramları Anlatım Soru-cevap yöntemi
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Chicago Okulu Anlatım Soru-cevap yöntemi
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Frankfurt Okulu / Eleştirel Teori Anlatım Soru-cevap yöntemi
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Birmingham Okulu / İngiliz Kültürel Çalışmaları Anlatım Soru-cevap yöntemi
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Ekonomi-politik ve medya emperyalizmi; Schiller, Herman ve Chomsky Anlatım Soru-cevap yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Propaganda ve siyasal iletişim, Althusser ve ideolojik aygıtlar, Gramsci ve hegemonya Anlatım Soru-cevap yöntemi
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Teknolojik paradigmalar 1; McLuhan ve İnnis, Anlatım Soru-cevap yöntemi
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Teknolojik Paradigmalar 2; Postman, Castells ve Van Dijk Anlatım Soru-cevap yöntemi
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Pierre Bourdieu Anlatım Soru-cevap yöntemi
13 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Michel Foucault Anlatım Soru-cevap yöntemi
14 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Jean Baudrillard ve Simülasyon Kuramı Anlatım Soru-cevap yöntemi
15 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Hakikat sonrası dönem, mizah sonrası dönem Anlatım Soru-cevap yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Fiske, John (2003). İletişim Çalışmalarına Giriş. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları
Katz, E. (1994). İletişimde İki Aşamalı Akış. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 1(2):
Morva, O. (2013). Chicago Okulu: Pragmatik Sosyal Teoride İletişimin Keşfi, İstanbul: Doruk Yayınları
Gerbner, G. (2014). Kargaşa ve Terör Günlerinde Televizyon Şiddeti. İsmail Kovacı ve Veysel Batmaz (Ed.) Medyaya Karşı içinde 436-457. İstanbul: Ayrıntı Yayınları
Türkoğlu, N. (2010). İletişim Bilimlerinden Kültürel Çalışmalara Toplumsal İletişim: Tanımlar, Kavramlar, Tartışmalar, İstanbul: Urban Kitap
Chomsky, N. ve Edward S. H. (2006). Rızanın İmalatı: Kitle Medyasının Ekonomi Politiği. İstanbul: Aram Yayıncılık
Özçetin, B. (2018). Kitle İletişim Kuramları. İletişim Yayınları.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, idari ve beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları açıklar.
2
2
Radyo Televizyon ve Sinema alanı ile ilgili edindiği bilgilerle temel iletişim kuramlarını kapsamlı bir şekilde özetler.
2
3
İletişim alanı ile ilgili güncel bilgileri iletişim kuramları ile ilişki kurup açıklar.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki bilgi ve olguları temel düzeyde tanıdığı hukuk, felsefe, iktisat, siyaset ve sosyoloji gibi sosyal bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir.
5
2
Radyo, televizyon ve sinema endüstrilerinin yapısını ve işleyişini açıklar ve bu bilgileri mesleki hayatında kullanır.
1
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında yayımlanmış veri kaynaklarını etkin biçimde kullanarak literatür taraması yapar ve sonuçlarını çalışmalarında kullanır.
5
2
Uluslararası medya yapılanmalarını karşılaştırma yaparak analiz eder ve kendi toplumuna uygun olan medya yapılanmasını seçer.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal olayları, medya pratikleri çerçevesinden analiz ve değerlendirme yapar.
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Medya yönetimi ve organizasyonu konusunda edindiği bilgileri, meslek hayatında uygular.
2
2
Mesleki uygulamalar ve üretimde herhangi bir problemde bireysel veya ekip olarak çözüm önerileri sunar.
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki gelişmeleri, alanla ilgili çalışmaları ve kitle iletişim araçlarını takip eder ve edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla tartışır.
4
2
Medyanın ekonomik, siyasi ve sosyolojik boyutlarını eleştirel süzgeçten geçirerek yorumlar.
4
3
Evrensel hukuk normlarını tanıyıp, iletişim alanındaki mevcut yapıları iletişim hukuku ve iletişim etiği bağlamında değerlendirir ve bu kazanımları hayat boyu uygular.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili yabancı dilde kaynak taraması yapar. Dünya sineması, televizyon sektörü ve yeni medya mecralarını takip eder ve ilgili platformlarda tartışır.
1
2
Yurtiçi ve yurtdışında gerçekleşen film festivali, medya organizasyonları ve iletişim sempozyumları gibi platformlarda iletişim becerilerini kullanarak sunum yapar.
0
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel, sosyal ve etik değerleri savunur.
3
2
Sinema tarihi, senaryo, kurgu, ses ve görüntü teknikleri bilgilerini kullanır ve kısa veya uzun metraj film aşamalarını tasarlar.
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 13 4 52
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 5 5
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 5 5
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 158
Genel Toplam 158
Toplam İş Yükü / 25.5 6,2
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0