TR EN

MEDYA SOSYOLOJİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RTS361 MEDYA SOSYOLOJİSİ 5 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi NİSA GÜLENER YILDIRIM
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Prof.Dr. SACİDE VURAL
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersi alan öğrencinin; medyanın, yerel ve küresel düzeyde toplum kesimlerini nasıl etkilediğini, toplumsal sistemin her halkasının değişim ve dönüşümünde oynadığı role, ekonomi, siyaset ve kültürü nasıl etkilediğine ilişkin farkındalık oluşturmasını sağlamaktır . Kamu yararını önceleyen medya ürünleri üretme konusunda bir tutum geliştirmesinin sağlanması ve desteklenmesidir.
İçerik: Bu derste, dersi alan öğrencilere; iletişim ve sosyoloji ilişkisi, medyaya kuramsal yaklaşımlar, medya ve toplumsal değişme, medya ve toplumsal hareketler, toplumsal bir sistem olarak medya, kültür ve medya, demokrasi, siyaset ve medya, medya ve şiddet, reklam, ekonomi ve medya, insan hakları ve iletişim, yeni medya (internet) ve ağ toplumu, dijital teknolojiler, birey ve toplum, uluslararası iletişim ve küreselleşme konuları verilir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Medya sosyolojisinin inceleme alanının açıklamasını yapabilir.
Ağ toplumunun oluşmasında sosyal medyanın etkilerini analiz edebilir ve değerlendirmesini yapabilir.
Medyanın toplum üzerindeki etki boyutlarını analiz ve değerlendirme yapabilir.
İletişim teknolojilerinin küreselleşmede oynadığı rolü analiz eder ve değerlendirir.
Medya ile insan hakları arasındaki ilişkinin analiz ve sentezini yapar ve bu ilişkinin basın mesleğinin güvencesi olduğuna ilişkin farkındalığa sahip olur ve analiz edebilir.
Küresel kültür ile medya ilişkisini analiz eder ve değerlendirir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Referans kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması İletişim, Sosyoloji, ve medya sosyolojisi Anlatım, soru-cevap-tartışma
2 Referans kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Medya üzerine kuramsal yaklaşımlar Anlatım, Soru- Cevap-tartışma
3 Referans kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Medya ve İdeoloji Anlatım, Soru- Cevap-tartışma
4 Referans kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması siyaset ve medya Anlatım, Soru- Cevap-tartışma
5 Referans kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Kültür ve medya- Anlatım, Soru- Cevap-tartışma
6 Referans kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Medya ve şiddet Anlatım, Soru- Cevap-tartışma
7 Referans kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Reklam, Ekonomi ve Medya Anlatım, Soru- Cevap-tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Referans kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Medya ve Toplumsal Hareketler Anlatım, Soru- Cevap-tartışma
10 Referans kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması İnsan Hakları ve İletişim* Anlatım, Soru- Cevap-Tartışma
11 Referans kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Medya ve Modern toplumların gelişimi Anlatım, Soru- Cevap- Tartışma
12 Referans kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Yeni Medya (internet) ve ağ toplumu Anlatım, Soru- Cevap- Tartışma
13 Referans kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Kitle iletişim araçları ve demokrasi; Yeniden değerlendirme Anlatım, Soru- Cevap- Tartışma
14 Referans kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması . Dijital Teknolojiler, Birey ve Toplum Anlatım, Soru- Cevap- Tartışma
15 Referans kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması Uluslararası iletişim ve küreselleşme Anlatım, Soru- Cevap- Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Maigret, E. (2011). Medya ve İletişim Sosyolojisi. İstanbul: İletişim Yayınları
Habermas, Jürgen (2012). Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, Çev. Tanıl Bora, Mithat Sancar, İstanbul: İletişim Yayınları.
Mannheim, K. (2017). Kültür Sosyolojisi. İstanbul: Pinhan Yayıncılık
Smith, J. ( 1995). Understanding The Media. New Jersey: Hampton Press, Inc. Cresskill
Ortak yapıt (2002). Medya, Kültür ve Siyaset, Der. Süleyman İrvan, Ankara: Alp Yayınevi.
McQuail, D. (1985). Sociology of mass communication. Annual Review of Sociology, 11(1): 93-111.
Ortak yapıt ( A collection of essays) (2014). Media Dociology: A Reappraisal, E. Silvio Waisbord, Cambridge: Polity Press
Shoemaker, Pamela J. and Stephen D. Reese ( 2014). Mediating the Message in the 21st Century: A Media Sociology Perspective, London:.Routledge.
Keane, John (2015). Medya ve Demokrasi, 5. Basım, Çev. Haluk Şahin, İstanbul: Ayrıntı Yayınları,
Ortak yapıt (1991) Mass Media and Society, Ed. James Curran and Michael Gurevitch, London.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, idari ve beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları açıklar.
4
2
Radyo Televizyon ve Sinema alanı ile ilgili edindiği bilgilerle temel iletişim kuramlarını kapsamlı bir şekilde özetler.
5
3
İletişim alanı ile ilgili güncel bilgileri iletişim kuramları ile ilişki kurup açıklar.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki bilgi ve olguları temel düzeyde tanıdığı hukuk, felsefe, iktisat, siyaset ve sosyoloji gibi sosyal bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir.
5
2
Radyo, televizyon ve sinema endüstrilerinin yapısını ve işleyişini açıklar ve bu bilgileri mesleki hayatında kullanır.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında yayımlanmış veri kaynaklarını etkin biçimde kullanarak literatür taraması yapar ve sonuçlarını çalışmalarında kullanır.
4
2
Uluslararası medya yapılanmalarını karşılaştırma yaparak analiz eder ve kendi toplumuna uygun olan medya yapılanmasını seçer.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal olayları, medya pratikleri çerçevesinden analiz ve değerlendirme yapar.
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Medya yönetimi ve organizasyonu konusunda edindiği bilgileri, meslek hayatında uygular.
5
2
Mesleki uygulamalar ve üretimde herhangi bir problemde bireysel veya ekip olarak çözüm önerileri sunar.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki gelişmeleri, alanla ilgili çalışmaları ve kitle iletişim araçlarını takip eder ve edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla tartışır.
5
2
Medyanın ekonomik, siyasi ve sosyolojik boyutlarını eleştirel süzgeçten geçirerek yorumlar.
5
3
Evrensel hukuk normlarını tanıyıp, iletişim alanındaki mevcut yapıları iletişim hukuku ve iletişim etiği bağlamında değerlendirir ve bu kazanımları hayat boyu uygular.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili yabancı dilde kaynak taraması yapar. Dünya sineması, televizyon sektörü ve yeni medya mecralarını takip eder ve ilgili platformlarda tartışır.
3
2
Yurtiçi ve yurtdışında gerçekleşen film festivali, medya organizasyonları ve iletişim sempozyumları gibi platformlarda iletişim becerilerini kullanarak sunum yapar.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel, sosyal ve etik değerleri savunur.
5
2
Sinema tarihi, senaryo, kurgu, ses ve görüntü teknikleri bilgilerini kullanır ve kısa veya uzun metraj film aşamalarını tasarlar.
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 13 6 78
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 7 7
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 7 7
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 175
Genel Toplam 175
Toplam İş Yükü / 25.5 6,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0