TR EN

EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY106 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ 2 3 3 4

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim ve Uzaktan Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. KERİM BAKAN

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, egzersizin, tüm fizyolojik sistemler üzerine etkilerini inceleyebilecek bilgi birikimini kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; fizyoloji bilimine ilişkin temel kavramlar, hücre, doku, enerji metabolizması, aerobik ve anaerobik enerji sistemleri, anaerobik glikoliz ve atp’nin yenilenmesi, enerji tüketimi, oksijen alımı ve eksikliği, laktik asit eşiği, spor branşları ve enerji kullanımı, egzersiz sonrası toparlanma, motor ünite çeşitleri, kasın yapısı, myofibril ve fibril kas hareketleri, iskelet kası ve hareketi, kas kasılma çeşitleri ve egzersiz ilişkisi, kas hipertrofisi, proporeseptörler, antrenmana nöromuscular adaptasyonlar ve fizyolojik sistemler konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Egzersiz fizyolojisine ilişkin temel kavramları tanımlar.
Egzersiz sonrası toparlanma sürecini açıklar.
Aerobik ve anaerobik enerji sistemleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
Kas kasılma tiplerini örnekleyen egzersiz uygulamalarını gösterir.
Egzersizin, fizyolojik sistemler üzerine etkilerini inceler.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Dersin tanıtımı, Fizyoloji bilimine ilişkin temel kavramlar, Hücre, doku, sistemler ile ilgili genel bilgilendirme Anlatım ve soru cevap yöntemi
2 Konuyla ilgili makale okuma Enerji Metabolizması, Aerobik ve Anaerobik Enerji Sistemleri Anlatım ve soru cevap yöntemi
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Anaerobik glikoliz ve ATP’nin yenilenmesi Anlatım ve soru cevap yöntemi ve grup çalışması
4 Konuyla ilgili makale özeti çıkarma Enerji tüketimi, Oksijen alımı ve eksikliği Anlatım, soru cevap ve tartışma yöntemi
5 Konuyla ilgili makale özeti çıkarma Laktik asit eşiği, spor branşları ve enerji kullanımı Anlatım, soru cevap ve tartışma yöntemi
6 Konuyla ilgili makale okuma Egzersiz sonrası toparlanma Anlatım, soru cevap, tartışma yöntemi ve grup çalışması
7 Görsel ve yazılı kaynak tarama Motor ünite çeşitleri Anlatım, soru cevap ve tartışma yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Görsel ve yazılı kaynak tarama Kasın yapısı, myofibril ve fibrill kas hareketleri, İskelet kası ve hareketi, konuyla ilgili video gösterimi Anlatım, soru cevap, tartışma ve gösteri yöntemi
10 Görsel ve yazılı kaynak tarama Kas kasılma çeşitleri ve egzersiz ilişkisi, Kas hipertrofisi ve konuyla ilgili video gösterimi Anlatım, soru cevap, tartışma ve gösteri yöntemi
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Proporeseptörler, Antrenmana nöromuscular adaptasyonlar Anlatım, soru cevap ve tartışma yöntemi
12 Görsel ve yazılı kaynak tarama ve sunum hazırlama Solunum Sistemi ve Egzersiz ilişkisi, öğrenci sunumlarının değerlendirilmesi Anlatım, soru cevap, tartışma yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
13 Görsel ve yazılı kaynak tarama ve sunum hazırlama Dolaşım Sistemi ve Egzersiz ilişkisi, öğrenci sunumlarının değerlendirilmesi Anlatım, soru cevap, tartışma yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
14 Görsel ve yazılı kaynak tarama ve sunum hazırlama Sinir sistemi ve egzersiz ilişkisi, öğrenci sunumlarının değerlendirilmesi Anlatım, soru cevap, tartışma yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
15 Görsel ve yazılı kaynak tarama ve sunum hazırlama Endokrin sistem ve egzersiz ilişkisi, öğrenci sunumlarının değerlendirilmesi Anlatım, soru cevap, tartışma yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Kraemer, W.J., Fleck, S.J. ve Deschenes, M. R. (2011).Exercise Physiology: Integrating Theory and Application. Lippincott Williams ve Wilkins, USA.
Mcardle, W.D., Katch F.I., Katch, V.L. (2006). Essentials of Exercise Physiology. Lippincott Williams & Wilkins, USA.
Ergen, E., Demirel, H., Güner, R., Turnagöl, H., Başoğlu, S., Zergeroğlu, A.M., Ülkar, B., Hazır, T. (2015). Egzersiz Fizyolojisi. Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara.
Delavier, F. (2001). Strength Training Anatomy: Your Illustrated Guide to Muscles at Work. Champaign. Human Kinetics, USA.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
0
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
1
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
0
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
2
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
1
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
3
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
3
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
2
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
3
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
1
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
1
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 8 3 24
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 3 2 6
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 40 0 100
Genel Toplam 100
Toplam İş Yükü / 25.5 3,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 4,0