TR EN

SPORTİF PERFORMANSI ÖLÇME DEĞERLENDİRME DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY307 SPORTİF PERFORMANSI ÖLÇME DEĞERLENDİRME 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi RÜŞTÜ ŞAHİN

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, motorik özellikleri ve sportif beceriyi ölçmek için kullanılan performans testlerini uygulama ve testler sonucunda elde edilen verileri yorumlama bilgi ve becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; sportif performansa ilişkin temel kavramlar, aerobik uygunluk testleri, anaerobik uygunluk testleri, kassal kuvvet testleri, vücut kompozisyonu testleri, esneklik testleri, çeviklik testleri, hız testleri, denge testleri, reaksiyon zamanı testleri, beceri testleri, test sonuçlarının değerlendirilmesi, sportif performans testleri, sonuçları etkileyen faktörler ve testin durdurulması gerektiren durumlar bireysel ve takım sporlarında uygulanan performans testleri, branşlara özgü test protokolleri, testin güvenilirliği ve geçerliliği konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Sportif performansa ilişkin temel kavramları tanımlar.
Bireysel ve takım sporlarında sportif performansı belirlemek için uygulanan testlerin ölçüm protokollerini açıklar.
Motorik özellikleri ve sportif beceriyi ölçmek için kullanılan performans testlerini uygular
Sportif performans testleri sonucunda elde edilen verileri yorumlar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Sportif performansa ilişkin temel kavramlar Anlatım ve soru cevap yöntemi
2 Literatür taraması ve sunum hazırlama Sportif performansının ölçülmesinde test seçme prensipleri (testlerin geçerliliği ve güvenirliği) Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve grup çalışması
3 Literatür taraması ve sunum hazırlama Vücut kompozisyonu (yağ yüzdesi, kas kütlesi, beden yoğunluğu) ölçüm yöntemleri, değerlendirilmesi ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve grup çalışması
4 Literatür taraması ve sunum hazırlama Antropometrik ölçümlerin (beden uzunlukları) ölçüm yöntemleri, değerlendirilmesi ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve grup çalışması
5 Literatür taraması ve sunum hazırlama Antropometrik ölçümlerin (çap ve çevre) ölçüm yöntemleri, değerlendirilmesi ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve grup çalışması
6 Literatür taraması ve sunum hazırlama Performans değerlerinin istatistiksel analizi (veri ve verilerinin tanımlayıcı bilgileri, etki büyüklüğü) Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve grup çalışması
7 Literatür taraması ve sunum hazırlama Sportif performansını ölçen testleri üzerinde norm (standart)belirleme yöntemleri ve rapor hazırlama Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve grup çalışması
8 - ARA SINAV -
9 Literatür taraması ve sunum hazırlama Güç testleri, değerlendirilmesi ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve grup çalışması
10 Literatür taraması ve sunum hazırlama Kuvvet testleri, değerlendirilmesi ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve grup çalışması
11 Literatür taraması ve sunum hazırlama Dayanıklılık testleri, değerlendirilmesi ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve grup çalışması
12 Literatür taraması ve sunum hazırlama Çekiklik ve koordinasyon testleri, değerlendirilmesi ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve grup çalışması
13 Görsel ve yazılı kaynak tarama Esneklik testleri, değerlendirilmesi ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap ve tartışma yöntemi
14 Video izleme, ilgili kitap bölümü okuma Hız (reaksiyon zamanı, tepki süresi) testleri, değerlendirilmesi ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap ve tartışma yöntemi
15 İlgili kitap bölümü okuma Branşa özgü test seçme, uygulama ve değerlendirme çalışmaları Anlatım, soru cevap ve tartışma yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Günay, M., Tamer, K., Cicioğlu, İ., Şıktar, E. (2018). Spor Fizyolojisi Ve Performans Ölçüm Testleri. Gazi Kitapevi, Ankara
Kamar, A. (2008). Sporda Yetenek Beceri Ve Performans Testleri. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara
Morrow, J.R., Jackson, A.W. , Disch, J.G. ve Moon, D.P. (2005). Measurement And Evaluation In Human Performance. Human Kinetics, US.
Bine Performance, http://www.bienperformance.com/hizmetlerimiz/performans-olcme-ve-degerlendirme

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
4
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
5
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
5
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
2
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
2
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
4
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
2
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
3
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
2
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 5 35
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 4 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 125
Genel Toplam 125
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0