TR EN

VOLEYBOL I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY217 VOLEYBOL I 3 3 2 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. DENİZ DEMİR BOLÇAY

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, voleybol temel tekniklerini ve voleybol branşına özgü oyun sistemlerini müsabaka içerisinde uygulayabilecek becerileri kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; Voleybolun tanımı ve tarihi gelişimi, saha ve malzeme bilgisi, voleybol temel teknikleri, oyuncu mevkileri ve sistemleri konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Voleybol branşı ile ilgili kavramları tanımlar.
Voleybolun Dünya’da ve Türkiye’deki gelişim süreçlerini özetler.
Voleybolda oyuncu mevkilerini ve görevlerini açıklar.
Voleybol oyun kurallarını tanır ve uygular.
Voleybola özgü ısınma egzersizlerini ve top ile yapılan alıştırmaları uygular.
Voleybol branşına özgü oyun sistemlerini müsabaka içerisinde uygular.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Voleybol hakkında genel bilgiler, Voleybolun tarihi gelişimi, Saha ve malzeme bilgisi. Anlatım ve soru-cevap yöntemi
2 Görsel ve yazılı literatür tarama Oyun kuralları, oyun kategorileri ve voleybol sahası üzerinde uygulamalı gösterilmesi Anlatım, soru-cevap ve gösteri yöntemi
3 Video izleme Voleybolda ısınma-soğuma hareketleri, temel duruş teknikleri ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru-cevap ve gösteri yöntemi
4 Video izleme Parmak pas tekniği ve uygulama çalışmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi ve eşli çalışmalar
5 Video izleme Manşet pas tekniği ve uygulama çalışmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi ve eşli çalışmalar
6 Video izleme ve pratik yapma Parmak pas ve manşet pas teknikleri eşli drill uygulamaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi ve eşli çalışmalar
7 Video izleme Servis tekniği, çeşitleri ve uygulama çalışmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi ve bireysel çalışmalar
8 - ARA SINAV -
9 Video izleme ve pratik yapma Servis karşılama ve uygulama çalışmaları. Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi ve bireysel çalışmalar
10 Video izleme ve pratik yapma Smaç tekniği ve uygulama çalışmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi ve bireysel çalışmalar
11 Video izleme ve pratik yapma Blok tekniği ve uygulama çalışmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi ve bireysel çalışmalar
12 Video izleme ve pratik yapma Servis, smaç ve blok tekniklerini geliştirmeye yönelik uygulama çalışmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi ve grup çalışmaları
13 Maç izleme ve yorumlama Voleybol oyun sistemleri; 4-2 ve 5-1 sistemlerinin uygulama çalışmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi ve grup çalışmaları
14 Maç izleme ve yorumlama Voleybol oyun sistemleri uygulama çalışmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi ve grup çalışmaları
15 Maç izleme ve pratik yapma Maç uygulaması. Grup çalışması
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Orkunoğlu, O. (2000). Antrenör ve Antrenman. Neyir Yayıncılık, Ankara.
Çelenk, B. (2009). Voleybol Temel Eğitimi. Spor Yayınevi, Ankara.
Kenny, B. (2006). Volleyball: Steps to Success. Human Kinetics, US.
Urartu, Ü. (2006). Teknik-Taktik-Kondisyon Voleybol. İnkılap Kitabevi, İstanbul.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav (Vize) 1 50
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 50
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
2
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
2
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
1
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
3
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
3
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
3
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
5
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
2
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
1
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
1
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 8 2 16
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 6 2 12
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 125
Genel Toplam 125
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0