TR EN

İLKYARDIM VE SUDA CAN KURTARMA I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY250 İLKYARDIM VE SUDA CAN KURTARMA I 4 3 2 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, suda kurtarma, boğulma vakalarında temel yaşam desteği sağlama ve ilk yardım tekniklerini uygulayabilecek beceriyi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği, ilkyardım kuralları, ilk yardım teknikleri, boğulma ve yaralanmalarda taşıma teknikleri, suda müdahale ve sudan çıkma yöntemleri konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Sağlık ile ilgili temel kavramları tanımlar
Enfeksiyonel ve ölümcül hastalıklardan korunma yöntemlerini açıklar.
Sağlıklı yaşam ile ilgili temel prensipleri açıklar.
Hijyen ve çevre koşullarının sağlıkla ilişkisini açıklar.(explain)(2)
İhtiyaç durumunda destek istenecek acil yardım servislerini tanır.
Acil durumlarda ilk yardım müdahalesini uygular.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Temel Anatomi, ilkyardım kuralları Anlatım, soru cevap, tartışma yöntemi
2 Literatür taraması ve video izleme Yaralanmalarda ilkyardım kuralları ve ilk yardım kuralları ve tekniklerini uygulama alıştırmaları Anlatım, soru cevap, tartışma yöntemi, eşli çalışma uygulama yöntemi
3 Literatür taraması, konuya ilişkin kitap bölümü okuma video izleme Teorik: İlkyardım, suni solunum ve kalp masajı teknikleri Uygulama: suni solunum ve kalp masajı tekniklerini uygulama alıştırmaları Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi grup çalışması,
4 Konuya ilişkin makale okuma Teorik: Cankurtaran malzemeleri, kullanım şekilleri, bakımı ve muhafazası Uygulama: malzeme kullanım yöntemlerini uygulama alıştırmaları Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi
5 Konuya ilişkin kitap bölümü okuma, Video izleme Teorik: yüzme stilleri teknikleri Uygulama: Yüzme teknikleri (serbest, kurbağalama, yan, sırtüstü) uygulamaları Anlatım ve gösteri yöntemi, eşli çalışma uygulama yöntemi, grup çalışmaları
6 Video izleme Teorik: Suda boğulmalarda kurtarma teknikleri Uygulama: havuzda kurtarma uygulamaları Anlatım, gösteri yöntemi, havuzda uygulama yöntemi
7 Konuya ilişkin kitap bölümü okuma, Video izleme Teorik: Suda can kurtarma, boğuşma ve etkisiz duruma getirme teknikleri Uygulama: suda etkisiz hale getirme çalışmaları Anlatım, gösteri yöntemi, havuzda uygulama yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Konuya ilişkin kitap bölümü okuma, Video izleme Teorik: Suda yaralı taşıma yöntemleri ve teknikleri Uygulama: Suda yaralı taşıma alıştırmaları Anlatım, gösteri yöntemi, havuzda uygulama yöntemi
10 Konuya ilişkin kitap bölümü okuma, Video izleme Teorik: Boğulmalarda temel yaşam desteği teknikleri Uygulama: Havuzda örnek olay uygulamaları Anlatım, soru cevap, gösteri yöntemi, eşli çalışmalar, uygulama yöntemi
11 Konuya ilişkin kitap bölümü okuma, Video izleme Teorik: yaralanma kavalarına müdahale yöntemleri ve teknikleri Uygulama: Örnek olay uygulamaları Anlatım, soru cevap, gösteri yöntemi, eşli çalışmalar, uygulama yöntemi, grup çalışması
12 Konuya ilişkin kitap bölümü okuma, Video izleme Teorik: Baygın kazazedeyi yerden kaldırma, taşıma teknikleri Uygulama: yaralı taşıma alıştırmaları Anlatım, soru cevap, gösteri yöntemi, uygulama yöntemi, grup çalışması
13 Konuya ilişkin kitap bölümü okuma, Video izleme Teorik: Malzemeli dalarak su altında yön bulma, arama ve kurtarma teknikleri Uygulama: havuzda malzemeli dalış alıştırmaları Anlatım, soru cevap, uygulama yöntemi
14 Video izleme Havuzda Örnek olay çalışmaları Uygulama yöntemi
15 Genel tekrar Final sınavına hazırlık çalışmaları Anlatım, soru cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Yüksel S. Ve Cücen Z. (2012) İlkyardım Ve Temel Uygulamalar, Nobel Akademik Yayıncılık
Kanbir, O. (2017). Sporda Sağlık Bilinci ve İlk Yardım, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa.
Thygerson, A.L. ve Thygerson S.M. (2015). Standard First Aid, CPR, and AED 7th Edition, American College of Emergency Physicians (ACEP), US.
Önder, R. (2015). Anne Çocuk Sağlığı Ve İlk Yardım-Rıfkı Önder, Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
2
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
1
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
2
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
2
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
3
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
5
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
5
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
4
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
2
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
4
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 8 2 16
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 6 2 12
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 125
Genel Toplam 125
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0