TR EN

SPORDA BECERİ ÖĞRENİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY312 SPORDA BECERİ ÖĞRENİMİ 6 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim ve Uzaktan Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar Prof.Dr. SAMİ MENGÜTAY

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, spor becerilerinin öğretilmesi ile ilgili prensipleri açıklayabilecek ve motor becerilerin değerlendirilmesine ilişkin ölçüm yöntemleri ile ilgili test protokollerini uygulayabilecek bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; hareket ve becerinin tanımı ve genel kavramlar, beceri türleri, beceri öğreniminin sınıflandırılması, sporda bireysel farklılıklar, beceri öğrenme evreleri ve sınıflaması, beden eğitimi ve sporda öğrenme kuram ve yöntemleri, beceri öğreniminde duysal yardımcılar, beceri alıştırmalarının nitelik, nicelik ve zamansal yönleri, branşa özgü beceri testlerinin analizi konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Sporda beceri öğrenimi ile ilgili temel kavramları tanımlar.
Beceri öğrenimi ilkelerini açıklar.
Motor öğrenme kuramlarını açıklar.
Motor gelişimin sporda beceri öğrenimi ile ilişkisini tartışır.
Spor becerilerinin öğretilmesi ile ilgili prensipleri açıklar.
Motor becerilerin değerlendirilmesine ilişkin ölçüm yöntemlerini açıklar (explain) ve bu ölçümlerle ilgili test protokollerini uygular.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Hareket ve becerinin tanımı, beceri çeşitleri Anlatım ve soru cevap yöntemi
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Beceri ve öğrenme, Becerilerin genel özellikleri ve beceri çeşitleri Anlatım ve soru cevap yöntemi
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sporda becerinin sınıflandırılması, motor gelişim ile beceri öğrenimi ile ilişkisi Anlatım ve soru cevap yöntemi
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Motorsal beceri ve öğrenme aşamaları Anlatım ve soru cevap yöntemi
5 Konuyla ilgili makale okuma Beden eğitimi ve sporda çevresel, sosyal ve bireysel faktörler Anlatım, soru cevap ve tartışma yöntemi
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Beden eğitimi ve sporda öğrenme Kuram ve yöntemleri Anlatım ve soru cevap yöntemi
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Beden eğitimi ve sporda bireysel farklılıklar Anlatım, soru cevap ve tartışma yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Literatür tarama Vize sınavı hazırlık çalışmaları Tekrar yöntemi
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Beden eğitimi ve sporda geri bildirim çeşitleri, öğrenci sunumları Anlatım ve soru cevap yöntemi uygulamalı grup çalışması
11 Konuyla ilgili makale özeti çıkarma Beden eğitimi ve sporda dikkat ve dikkati etkileyen faktörler, öğrenci sunumları Anlatım ve soru cevap yöntemi uygulamalı grup çalışması
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Beceri alıştırmalarının nitelik, nicelik ve zamansal yönleri, öğrenci sunumları Anlatım ve soru cevap yöntemi uygulamalı grup çalışması
13 Görsel ve yazılı kaynak tarama Becerilerin transferi, reaksiyon zamanı ve motivasyon, öğrenci sunumları Anlatım ve soru cevap yöntemi uygulamalı grup çalışması
14 Görsel ve yazılı kaynak tarama Beceri öğreniminde basit ve karmaşık hareketler, öğrenci sunumları Anlatım ve soru cevap yöntemi uygulamalı grup çalışması
15 Testlerin incelenmesi Beceri testleri ve branşa özgü uygulama prensipleri, öğrenci sunumları Anlatım ve soru cevap yöntemi uygulamalı grup çalışması
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Avcıoğlu, H: (2005). Etkinlikler İle Sosyal Beceri Öğrenimi. Köksal Yayıncılık, İstanbul
Demirel, Ö. (2004). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, PEGEM-A Yayıncılık, Ankara
Kamar, A. (2008). Sporda Yetenek Beceri Ve Performans Testleri. Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul
Koç S. (2005). Beden Eğitimi Ve Sporda Beceri Gelişimi. Morpa Yayıncılık, İstanbul
Schmidt, R.N.(2015).Motor Learning and performance.’from principle and practice, Champaing. Illinois. Human kinetics boks, Canada.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
0
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
3
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
0
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
2
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
3
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
5
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
3
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
4
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
5
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 5 35
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 4 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 125
Genel Toplam 125
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0