TR EN

SPOR EKONOMİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY379 SPOR EKONOMİSİ 7 2 2 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, spor ekonomisi ve spor örgütlerinin işleyişini iktisadi açıdan inceleme, raporlama ve değerlendirme becerisi kazandırmaktır.
İçerik: İktisadi düşünce içinde spor, sporun toplumsal arz ve talebi, genel özellikleri, sporda tüketim-yatırım kavramları, spor yönetimlerinin iktisadi ve sosyal gelişime katkısı, spor örgütlerinin pazar yapıları ve rekabet dengesi, spor yatırımlarının finansmanı, spor harcamaları ve maliyet-fayda analizi, spor örgütlerinin ekonomik açıdan değerlendirilmesi, spor varlıklarının değerliliği, ekonomik açıdan kaynak arayışı, varlık ve zenginlik üretimine dönük çabaların değerlendirilmesi.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Spor ekonomisine ilişkin temel kavramları tanımlar ve açıklar.
Finansal analizlerle ilgili yaklaşımları ve spor varlıklarının değerlenmesini açıklar.
Dünya ekonomisinde sporun yerini ve diğer endüstrilerle olan ilişkisini tartışır.
Spor örgütlerinin ekonomik faaliyetlerini inceler (examine) ve bu faaliyetlere ilişkin gereksinimleri sınıflandırır.
Spor örgütlerinin pazar yapıları, rekabet dengesi ve gelir paylaşımı ile ilgili verileri analiz eder.
Spor organizasyonunun işleyişini iktisadi açıdan inceler,raporlar ve değerlendirir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Ders Notları ve Kaynakların İlgili Bölümleri Spor Endüstrisi ve Ekonomisi: Temel kavram ve ayırt edici özellikler Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
2 Ders Notları ve Kaynakların İlgili Bölümleri Spor Ekonomisinin Görünümü: Para ve spor ilişkisi, ekonomi politikaları ve spor Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi, Video Gösterim
3 Ders Notları ve Kaynakların İlgili Bölümleri Spor arzının kamu ve ticari sektörlerde görünümü Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
4 Ders Notları ve Kaynakların İlgili Bölümleri Spor talebinin gözden geçirilmesi: faaliyetler, tesisler, teçhizat Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi, Uygulamalı Grup Çalışması
5 Ders Notları ve Kaynakların İlgili Bölümleri Spor organizasyonlarının farklı hukuki yapıları ve her yapıya özgü mali gereklerin incelenmesi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, Örnek Olay Yöntemi
6 Ders Notları ve Kaynakların İlgili Bölümleri Sporda finansal yönetim: Muhasebenin temel prensiplerinin spor organizasyonlarının mali yönetimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, Problem Çözme Yöntemi
7 Ders Notları ve Kaynakların İlgili Bölümleri Spor organizasyonlarında zenginlik yaratımı, şirketleşme, kartelleşme, oyun kalitesinin arttırılması ve markanın güçlendirilmesi. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi, Beyin Fırtınası
8 - ARA SINAV -
9 Ders Notları ve Kaynakların İlgili Bölümleri Sporda finansal yönetim: gelir kaynakları ve maliyetlerin kontrolü Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
10 Ders Notları ve Kaynakların İlgili Bölümleri Sporda finansal yönetim: hesapların kontrolü, bilançolar, karlar ve kayıplar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, Örnek Olay Yöntemi
11 Ders Notları ve Kaynakların İlgili Bölümleri Sporda finansal planlama ve değerlendirme, bütçeleme ve maliyetler Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
12 Ders Notları ve Kaynakların İlgili Bölümleri Finansal analizler: karlılık, finansal sağlamlık, operasyonel etkinlik ölçümleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, Örnek Olay Yöntemi
13 Ders Notları ve Kaynakların İlgili Bölümleri Fiyatlandırma ve fiyatlandırma stratejileri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
14 Ders Notları ve Kaynakların İlgili Bölümleri Maliyet-fayda analizi, ziyaretçi harcamaları ve ekonomik etkinin hesaplanması Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
15 Ders Notları ve Kaynakların İlgili Bölümleri Spor ekonomisinde fizibilite çalışmaları ve spor ekonomisinin geleceği Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi, Uygulamalı Grup Çalışması
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Cem Saatçioğlu. (2013). Spor ekonomisi Teori, Politika ve Uygulama. Ankara: Gazi Kitabevi.
Stewart, B., (2007). Sport Funding and Finance. Netherlands: Elsevier.
Fried, G., Shapiro, S.T., Deschriver, T.D. (2003). Sport Finance. Canada: Human Kinetics.
Leeds, M. ve P. von Allmen. (2017). Spor Ekonomisi, çev. Onur Burak Çelik ve Meltem İnce Yenilmez. Ankara: Palme Yayıncılık.
Hakan Katırcı, Nilgün Çağlarırmak Uslu, Uğur Bülent Kaytancı, Erkan Özata, Etem Ergeç. (2013). Spor Ekonomisi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2974, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1928.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
2
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
1
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
4
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
1
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
1
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
3
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
2
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
1
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
3
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
4
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
2
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
4
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 2 28
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 4 28
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 7 4 28
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 125
Genel Toplam 125
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0