TR EN

ENGELLİLERDE SPOR DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY385 ENGELLİLERDE SPOR 7 2 2 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. TANER ATASOY

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, farklı engel türlerini tanımlayabilecek ve engel grubunun özelliklerine göre spor aktivitelerinden uygun olanını seçebilecek bilgi birikimini kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; Engellilerde spora ilişkin temel kavramlar, engel nedenleri, dünyada ve Türkiye’de sayısal durumları, engelli bireylerin özellikleri, engelli gençlerin eğitiminde sporun yeri ve önemi, engellilerin sınıflandırılması, işitme engelliler, ortopedik engelliler, görme engelliler, zihinsel engelliler, engelli bireylerin katılabildikleri yarışmalar, yarışma organizasyonları, engelli olimpiyatları, paralimpik oyunları, engelliler için uygun fiziksel uygunluk programları, değişik engel gruplarına uygun spor aktiviteleri konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Engellilerde spora ilişkin temel kavramları tanımlar.
Engelli bireylerin eğitiminde sporun yerini ve önemini açıklar.
Farklı engel türlerini tanımlar.
Dünyada ve Türkiye’de engelliler için düzenlenen spor organizasyonlarını açıklar.
Engel grubunun özelliklerine göre spor aktivitelerinden uygun olanını seçer.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Engellilerde spora ilişkin temel kavramlar, engel nedenleri, dünyada ve Türkiye’de sayısal durumları Anlatım ve soru cevap yöntemi
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Engelli bireylerin özellikleri, engelli gençlerin eğitiminde sporun yeri ve önemi Anlatım ve soru cevap yöntemi
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Engellilerin sınıflandırılması ve engellilere yönelik fiziksel aktivite uygulamalarının uyarlanması Anlatım ve soru cevap yöntemi
4 Literatür taraması ve sunum hazırlama İşitme engelliler ve uyarlanmış fiziksel aktivite uygulamaları Anlatım ve soru cevap yöntemi, uygulamalı grup çalışması
5 Literatür taraması ve sunum hazırlama Ortopedik engelliler ve uyarlanmış fiziksel aktivite uygulamaları Anlatım ve soru cevap yöntemi, uygulamalı grup çalışması
6 Literatür taraması ve sunum hazırlama Görme engelliler ve uyarlanmış fiziksel aktivite uygulamaları Anlatım ve soru cevap yöntemi, uygulamalı grup çalışması
7 Literatür taraması ve sunum hazırlama Zihinsel engelliler ve uyarlanmış fiziksel aktivite uygulamaları Anlatım ve soru cevap yöntemi, uygulamalı grup çalışması
8 - ARA SINAV -
9 Literatür taraması ve sunum hazırlama, engelliler federasyonu web sayfasının incelenmesi Engelli bireylerin katılabildikleri yarışmalar, yarışma organizasyonları Anlatım ve soru cevap yöntemi, uygulamalı grup çalışması
10 Literatür taraması ve sunum hazırlama Engelli olimpiyatları, Paralimpik oyunları ve öğrenci sunumları Anlatım ve soru cevap yöntemi, grup çalışması
11 Literatür taraması ve sunum hazırlama Engellilerde sportif sınıflandırma ve öğrenci sunumları Anlatım ve soru cevap yöntemi, grup çalışması
12 Literatür taraması ve sunum hazırlama Engellilerin spor seçiminde dikkat edilecek konular ve öğrenci sunumları Anlatım ve soru cevap yöntemi, grup çalışması
13 Örnek programları inceleme Engelliler için fiziksel uygunluk programları ve öğrenci sunumları Anlatım ve soru cevap yöntemi, grup çalışması
14 Görsel ve yazılı kaynak tarama Değişik engel gruplarına uygun spor aktiviteleri ve öğrenci sunumları Anlatım ve soru cevap yöntemi, grup çalışması
15 Görsel ve yazılı kaynak tarama Sınava hazırlık çalışması ve geri bildirim Anlatım ve soru cevap yöntemi, grup çalışması
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Kafa, N. ve Atalay Güzel, N. (2016). Engellilerde Spor Ve Sınıflandırma. Gazi Kitapevi, Ankara.
Özer, S.D. (2013). Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor. Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul.
Özdağ, S. ve Kürkçü, R. (2005). Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor. Nadir Kitap, İstanbul.
Thomas, N. ve Smith, A. (2008). Disability, Sport and Society. Routledge, England.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
3
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
4
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
2
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
2
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
3
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
4
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
3
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
3
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
3
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
2
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 2 28
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 4 28
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 7 4 28
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 125
Genel Toplam 125
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0