TR EN

YÜZME DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ANY323 YÜZME 5 4 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar Doç.Dr. KUBİLAY ÇİMEN

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere; Yüzme branşına özgü teknik becerileri ve taktiksel uygulamalara yönelik stratejileri temel düzeyde uygulama becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; havuz kuralları, havuz ve diğer olanakların standartları, kullanılan malzemenin standartları, yüzme branşı ile diğer branşların arasındaki fiziki farklılıklar, nefes çalışmaları, suda mesafe alma, suda paralel durma, serbest stil temel tekniği, kurbağa stil temel tekniği, çıkış, dönüş ve varış teknikleri yüzme branşına özgü temel taktikler konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Yüzme branşına ilişkin temel kavramları açıklar.
Havuz kurallarının önemini açıklar.
Serbest stil ve kurbağa stile özgü çıkış, dönüş ve varış tekniklerini uygular.
Serbest stil ve kurbağa stiline ilişkin kol çekişi, ayak vuruşu ve nefes tekniklerini doğru zamanlama ile uygular.
Yüzme branşına özgü teknik becerileri ve taktiksel uygulamalara yönelik stratejileri temel düzeyde uygular.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Havuz kuralları, yüzme branşına ilişkin temel kavramlar, havuz ve diğer olanakların standartları, kullanılan malzemenin standartları, yüzme branşı ile diğer branşların fiziki farklılıkları Anlatım, soru-cevap yöntemi,
2 Video izleme, görsel ve yazılı kaynak tarama Temel nefes tekniği, nefes zamanlaması ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru-cevap yöntemi, uygulama yöntemi
3 Video izleme, Görsel ve yazılı kaynak tarama Suda kayma tekniği, ayak vuruşu tekniği ve uygulama çalışmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulamalı eşli çalışmalar
4 Video izleme Konuyla ilgili kitap okuma Serbest stil ayak vuruşu tekniği; uygulamalı yardımlı-yardımsız ayak vuruşu ve kısa- uzun mesafe yüzme çalışmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulamalı eşli çalışmalar
5 Video izleme Konuyla ilgili kitap okuma Serbest stil kol çekişi tekniği aşamaları (giriş uzanma, kavrama, ileri süpürme, geriye süpürme ve çıkış) ve uygulama çalışmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulama yöntemi
6 Video izleme Konuyla ilgili kitap okuma Serbest stil nefes tekniği ve uygulamalı yardımlı-yardımsız nefes tekniği çalışmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi, uygulama çalışmaları
7 Video izleme Konuyla ilgili kitap okuma Serbest stilde çıkış, dönüş ve varış teknikleri, uygulama çalışmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi, uygulama çalışmaları
8 - ARA SINAV -
9 Video izleme Konuyla ilgili kitap okuma Kurbağa stil kol çekişi tekniği aşamaları (uzanma, kavrama, dışarı süpürme, içeri süpürme) ve uygulama çalışmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi, uygulama çalışmaları
10 Video izleme Konuyla ilgili kitap okuma Kurbağa stil ayak vuruşu tekniği ve uygulamalı yardımlı-yardımsız ayak vuruşu, su altı ayak vuruşu çalışmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi, uygulama çalışmaları
11 Video izleme Konuyla ilgili kitap okuma Kurbağa stil nefes tekniği ve uygulama çalışmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi, uygulama çalışmaları
12 Video izleme Konuyla ilgili kitap okuma Kurbağa stilde çıkış, dönüş ve varış teknikleri ve uygulama çalışmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi, uygulama yöntemi
13 Video izleme Konuyla ilgili kitap okuma Kurbağa stil kol çekişi ve ayak vuruşu zamanlaması, uygulama çalışmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi, uygulama yöntemi
14 Yarış videosu izleme ve yorumlama Temel seviyede yarış stratejileri ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap ve gösterip yaptırma yöntemi, uygulama yöntemi
15 Yarış videosu izleme ve yorumlama Temel seviyede yarış stratejileri ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap ve gösterip yaptırma yöntemi, uygulama yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Maclischo, E.W. (2018) Swimming Fastest, Ekim Yazım Merkezi, İstanbul
Cross, D., Bernabei, T., Paul, C., Newell, N. (2014). Yüzme, Akıl Çelen Kitaplar, İstanbul
Bompa,T. O., (2013). Antrenman Kuramı ve Yöntemi, Spor Yayın Evi, İstanbul
Yüzme Hocası, https://yuzmehocasi.wordpress.com/yuzme-teknikleri/

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
2
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
2
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
1
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
3
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
3
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
3
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
5
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
2
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
1
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
1
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 11 3 33
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 4 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 45 0 150
Genel Toplam 150
Toplam İş Yükü / 25.5 5,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0