TR EN

RİTMİK CİMNASTİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ANY415 RİTMİK CİMNASTİK 7 4 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, Ritmik Cimnastik branşına özgü teknik becerileri ve taktiksel uygulamaları geliştirmeyi hedefleyen antrenman programı hazırlayacak bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; ritmik cimnastik branşına özgü yarışma kuralları ve saha ölçüleri, dünyada ve türkiye’de ritmik cimnastik alanında yapılan yarışmalar, ritmik cimnastik branşına özgü beslenme yöntemleri, ritmik jimnastik branşına özgü ip, çember, top, lobut ve kurdele aletleri ile müzik eşliğinde koreografi hazırlama çalışmaları, ritmik cimnastik branşına özgü teknik becerileri ve taktiksel uygulamaları geliştirmeyi hedefleyen antrenman programı hazırlama çalışmaları konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Ritmik Cimnastik branşına özgü teknik hataları düzeltmeye ilişkin yöntemleri açıklar.
Ritmik Cimnastik branşında yapılan teknik hataları düzeltmeye yönelik yöntemleri uygular.
Ritmik Cimnastik branşında motor becerileri geliştirme yönelik yöntemleri ve antrenman modellerini uygular.
Branşa özgü teknik ve taktik geliştirici örnek antrenman programı içeriğini inceler ve içeriğin uygunluğunu değerlendirir.
Ritmik Cimnastik branşına özgü teknik becerileri ve taktiksel uygulamaları geliştirmeyi hedefleyen antrenman programı hazırlar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Dersin amacı, içeriği ve işleyişi hakkında bilgilendirme, Ritmik Cimnastik branşına özgü yarışma kuralları ve saha ölçüleri Anlatım, soru cevap, tartışma ve gösteri yöntemi
2 Literatür tarama Dünyada ve Türkiye’de ritmik cimnastik alanında yapılan yarışmalar Anlatım, soru cevap, tartışma ve gösteri yöntemi
3 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma ve video izleme Ritmik cimnastik branşına özgü beslenme yöntemleri Anlatım, soru cevap ve tartışma yöntemi
4 Görsel ve yazılı literatür tarama ve video izleme Ritmik Cimnastik branşında motor becerileri geliştirmeye yönelik yöntemler ve antrenman modelleri; esneklik, kuvvet Anlatım, soru cevap, tartışma ve gösteri yöntemi
5 Görsel ve yazılı literatür tarama ve video izleme Ritmik Cimnastik branşında motor becerileri geliştirme yönelik yöntemleri ve antrenman modelleri; sürat, çabukluk, dayanıklılık Anlatım, soru cevap, tartışma ve gösteri yöntemi
6 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma ve video izleme Ritmik cimnastik branşına özgü teknik hataları düzeltmeye ilişkin yöntemler; ip, çember aletleri hareketlerine özgü teknik düzeltmeler Anlatım, soru cevap, tartışma, gösteri yöntemi, uygulamalı eşli ve bireysel çalışmalar
7 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma ve video izleme Ritmik cimnastik branşına özgü teknik hataları düzeltmeye ilişkin yöntemler; top, loput aletleri hareketlerine özgü teknik düzeltmeler Anlatım, soru cevap, tartışma, gösteri yöntemi, uygulamalı eşli ve bireysel çalışmalar
8 - ARA SINAV -
9 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma ve video izleme Ritmik cimnastik branşına özgü teknik hataları düzeltmeye ilişkin yöntemler; kurdele aleti hareketlerine özgü teknik düzeltmeler Anlatım, soru cevap, tartışma, gösteri yöntemi, uygulamalı eşli ve bireysel çalışmalar
10 Video izleme ve yorumlama Ritmik jimnastik branşına özgü ip, çember, top, lobut ve kurdele aletleri ile müzik eşliğinde koreografi hazırlama çalışmaları; öğrenci koreografi uygulamaları Anlatım, soru cevap, tartışma, gösteri yöntemi, uygulamalı eşli ve bireysel çalışmalar
11 Video izleme ve yorumlama Ritmik jimnastik branşına özgü ip, çember, top, lobut ve kurdele aletleri ile müzik eşliğinde koreografi hazırlama çalışmaları; öğrenci koreografi uygulamaları Anlatım, soru cevap, tartışma, gösteri yöntemi, uygulamalı eşli ve bireysel çalışmalar
12 Mevcut antrenman programlarını inceleme ve yorumlama Ritmik Cimnastik branşına özgü teknik becerileri ve taktiksel uygulamaları geliştirmeyi hedefleyen antrenman programı hazırlama çalışmaları; ip, çember Anlatım, soru cevap, tartışma, gösteri yöntemi, uygulamalı grup ve bireysel çalışmalar
13 Mevcut antrenman programlarını inceleme ve yorumlama Ritmik Cimnastik branşına özgü teknik becerileri ve taktiksel uygulamaları geliştirmeyi hedefleyen antrenman programı hazırlama çalışmaları; top, lobut Anlatım, soru cevap, tartışma, gösteri yöntemi, uygulamalı grup ve bireysel çalışmalar
14 Mevcut antrenman programlarını inceleme ve yorumlama Ritmik Cimnastik branşına özgü teknik becerileri ve taktiksel uygulamaları geliştirmeyi hedefleyen antrenman programı hazırlama çalışmaları; kurdele Anlatım, soru cevap, tartışma, gösteri yöntemi, uygulamalı grup ve bireysel çalışmalar
15 Mevcut antrenman programlarını inceleme ve yorumlama Final sınavına hazırlık çalışmaları ve genel tekrar Anlatım, soru cevap, tartışma, gösteri yöntemi ve grup çalışmaları
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Trost, A. ve Kravetsky, V. (2013). Greatest Rhythmic Gymnasts. A&V, Russian.
Blume, M. (2013). Acrobatics For Children & Teenagers. Meyer Sports, USA.
Gymnastics New Zealand, https://www.gymnasticsnz.com/rhythmic-gymnastics/
Türkiye Cimnastik Federasyonu, https://www.tcf.gov.tr/AEROBIK-CIMNASTIK/KURALLAR.html

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
2
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
4
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
4
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
3
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
4
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
4
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
5
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
3
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
4
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
4
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 4 28
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 5 25
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 150
Genel Toplam 150
Toplam İş Yükü / 25.5 5,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0