TR EN

HENTBOL DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ANY322 HENTBOL 6 4 3 6
DERS BİLGİLERİ
Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar
AMAÇ VE İÇERİK
Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, hücum ve savunma sistemleri ile ilgili teknik ve taktik becerileri uygulama, hentbol branşı ile ilgili teknik ve taktik becerileri temel düzeyde öğretme ve taktiksel uygulamalara yönelik stratejileri temel düzeyde analiz etme bilgi ve becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; Hentbol da teknik ve taktik geliştirmeye yönelik antrenmanlar, Hentbolda pas çeşitlerine yönelik teknik çalışmalar ve taktiksel uygulamalar, Hentbolda kale atışlarına yönelik teknik çalışmalar ve taktiksel uygulamalar, Hentbolda hücum ve savunma sistemlerine yönelik taktik çalışmaları, Hentbol savunma ve hücum tekniklerinin öğretim yöntemleri, Hentbolda oyun kurma ve hentbol branşına özgü taktiklerin analizi konularını kapsamaktadır.
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)
Hentbol branşına özgü temel tekniklerin öğretim yöntemlerini açıklar.
Hentbol branşına özgü temel tekniklerin öğretimine yönelik yöntemleri uygular.
Hücum ve savunma sistemleri ile ilgili teknik ve taktik becerileri uygular.
Hentbol branşı ile ilgili teknik ve taktik becerileri temel düzeyde öğretir.
Hentbol branşına özgü teknik becerileri ve taktiksel uygulamalara yönelik stratejileri temel düzeyde analiz eder.
HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Dersin işleyişi hakkında genel açıklamalar, Hentbol antrenörünün kişilik özellikleri ve iletişim becerileri Anlatım, soru-cevap yöntemi
2 Literatür tarama Hentbol da teknik ve taktik antrenmanları Anlatım, soru-cevap yöntemi, uygulama yöntemi
3 Maç izleme Hentbolda pas çeşitlerine yönelik teknik çalışmalar ve taktiksel uygulamalar Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulama yöntemi
4 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma, maç izleme Hentbolda pas çeşitlerine yönelik teknik çalışmalar ve taktiksel uygulamalar Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulama yöntemi
5 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma, video izleme Hentbolda kale atışlarına yönelik teknik çalışmalar ve taktiksel uygulamalar Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulama yöntemi
6 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma, video izleme Hentbolda kale atışlarına yönelik teknik çalışmalar ve taktiksel uygulamalar Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi, uygulama çalışmaları
7 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma, maç izleme Hentbol da hücum sistemlerine yönelik taktik çalışmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi, uygulama çalışmaları
8 Maç izleme Hentbol da hücum sistemlerine yönelik taktik çalışmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi, uygulama çalışmaları
9 - ARA SINAV -
10 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma, video izleme Hentbolda savunma sistemleri Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi, uygulama çalışmaları
11 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma, video izleme Hentbol da savunma sistemlerine yönelik taktik çalışmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi, uygulama çalışmaları
12 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma, video izleme Hentbol da savunma sistemlerine yönelik taktik çalışmaları Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi, uygulama çalışmaları
13 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma, video izleme Hentbol savunma ve hücum tekniklerinin öğretim yöntemleri Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi, uygulama çalışmaları
14 Müsabaka videolarında taktiklerin incelenmesi Hentbolda oyun kurma Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi, uygulama çalışmaları
15 Müsabaka videolarında taktiklerin incelenmesi Hentbol branşına özgü hücum ve savunma taktiklerinin analizi Anlatım, gösterip yaptırma yöntemi, uygulama çalışmaları
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -
KAYNAKLAR
Sevim, Y. (2002). Hentbol Teknik¬Taktik, Nobel yayınevi, Ankara.
Taborsky, F. Ve Czerwinski, J. (2000). Basic Handball Method, Taktics, Technique. Europen Handball Federation Publising, Avusturya.
Dorak,F. (1994). Hentbolda Bireysel Hücum ve Savunma. Bilim Ofset, İzmir
Çoknaz, H. ve Mirzaoğlu, N. (1998). Antrenörler İçin Hentbol El Kitabı. Nobel yayınevi, Ankara.
Bompa,T. O., (2013). Antrenman Kuramı ve Yöntemi, Spor Yayın Evi, İstanbul
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav 1 40 Uygulama sınavı: hentbolda hücum taktiklerinin değerlendirilmesi
Dönem Sonu Sınavı 1 60 Uygulama sınavı: hücum ve savunma teknikleri ve taktiksel uygulamaların değerlendirilmesi
Uygulama 0 0
Kısa Sınav 0 0
Rapor Sunma 0 0
Ödev Değerlendirme 0 0
Sözlü Değerlendirme 0 0
Tez Sunma 0 0
Belge Sunma 0 0
Uzman Değerlendirmesi 0 0
Bil.Des.Sunum 0 0
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5
DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI
BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
2
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
2
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
1
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
3
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
3
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
3
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
5
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
2
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
1
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
1
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
1
DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 11 3 33
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 4 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 45 0 150
Genel Toplam 150
Toplam İş Yükü / 25.5 5,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0