TR EN

ARTİSTİK CİMNASTİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ANY348 ARTİSTİK CİMNASTİK 6 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim ve Uzaktan Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, Artistik Cimnastik branşına özgü planlama ve periyotlama ilkelerine uygun özel antrenman programı hazırlama bilgi ve becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği performansı etkileyen unsurlar, kuvvet ve kuvvet geliştirme yöntemleri, kor antrenman yöntemleri, ağırlık çalışma yöntemleri, maksimal kuvvet ve geliştirme yöntemleri, sürat ve çabukluk geliştirme yöntemleri, pliometrik antrenman yöntemleri, dayanıklılık, aerobik ve anaerobik antrenmanlar ve antrenman porgramı periyotlama, günlük, haftalık, aylık ve yıllık antrenman programı hazırlama konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Artistik Cimnastik branşına özgü temel motorik özellikleri geliştirmeye yönelik antrenman yöntemlerini açıklar .
Artistik Cimnastik branşında performansı etkileyen temel unsurları açıklar .
Artistik Cimnastik branşına özgü temel motorik özellikleri geliştirici antrenman yöntemlerini uygular .
Artistik Cimnastik branşına özgü özel antrenman tekniklerini geliştirmeye yönelik antrenman programlarını inceler ve içeriğinin uygunluğunu değerlendirir .
Artistik Cimnastik branşına özgü planlama ve periyotlama ilkelerine uygun özel antrenman programı hazırlar .

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Performansı etkileyen unsurlar Anlatım soru cevap ve tartışma Yöntemi,
2 Konuyla ilgili makale ve kitap okuma Branşa özgü kuvvet ve kuvvet geliştirme yöntemleri Anlatım soru cevap ve gösteri ve tartışma Yöntemi,
3 Konuyla ilgili makale ve kitap okuma Branşa özgü kor antrenman yöntemleri Anlatım soru cevap ve gösteri ve tartışma Yöntemi,
4 Görsel ve yazılı kaynak tarama Branşa özgü kor antrenman yöntemleri Anlatım soru cevap ve gösteri ve tartışma Yöntemi,
5 Konuyla ilgili makale ve kitap okuma Branşa özgü ağırlık çalışma yöntemleri Anlatım soru cevap ve gösteri ve tartışma Yöntemi,
6 Konuyla ilgili makale ve kitap okuma Branşa özgü maksimal kuvvet ve geliştirme yöntemleri Anlatım soru cevap ve gösteri ve tartışma Yöntemi,
7 Konuyla ilgili makale ve kitap okuma Branşa özgü sürat ve çabukluk geliştirme yöntemleri Anlatım soru cevap ve gösteri ve tartışma Yöntemi,
8 - ARA SINAV -
9 literatür tarama Ara sınava hazırlık çalışması Anlatım soru cevap ve gösteri ve tartışma Yöntemi,
10 Konuyla ilgili makale ve kitap okuma Branşa özgü pliometrik antrenman yöntemleri Anlatım soru cevap ve gösteri ve tartışma Yöntemi,
11 Konuyla ilgili makale ve kitap okuma Branşa özgü dayanıklılık, aerobik ve anaerobik antrenman yöntemleri Anlatım soru cevap ve gösteri ve tartışma Yöntemi,
12 Örnek antrenman planı inceleme Branşa özgü planlama ve periyotlama Anlatım soru cevap ve gösteri ve tartışma Yöntemi,
13 Örnek antrenman planı inceleme Branşa özgü planlama ve periyotlama Anlatım soru cevap ve gösteri ve tartışma Yöntemi, grup çalışması
14 Ppt sunum hazırlama ve literatür tarama Branşa özgü günlük ve haftalık antrenman programı hazırlama yöntemleri ve öğrenci sunumlarının değerlendirilmesi Anlatım soru cevap ve gösteri ve tartışma Yöntemi, grup çalışması
15 Ppt sunum hazırlama ve literatür tarama Branşa özgü aylık ve yıllık antrenman programı hazırlama yöntemleri ve öğrenci sunumlarının değerlendirilmesi Anlatım soru cevap ve gösteri ve tartışma Yöntemi, grup çalışması
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Suveren, S. S. (2010). Artistik Cimnastik Öğretim Metotları Bayanlar Erkekler. Gazi Yayınevi, Ankara.
Mengütay, S. (1998). Artistik Cimnastik - Temel Teknik Hareketlerin Öğretim Yöntemleri Ve Yardım Şekilleri. Marmara Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
Suveren, C. (2018). Gösteri Cimnastiği. Gazi yayınevi, İstanbul.
Massimo, J. (2012). Gymnastics Psychology. Morgan James Publishing, U.S.
Santana, J.C. (2016). Functional Training. Human Kinetics, USA.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
3
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
2
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
5
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
2
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
5
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
2
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
3
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
2
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
4
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
3
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 9 4 36
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 6 3 18
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 150
Genel Toplam 150
Toplam İş Yükü / 25.5 5,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0