TR EN

BORÇLAR HUKUKU DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BAY216 BORÇLAR HUKUKU 4 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi LOKMAN KANTAR
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilerin borçlar hukukunun gerektirdiği bilimsel bilgiye sahip olabilmeleri için altyapı oluşturma ve bu alandaki uygulamaları yorumlama ve analiz edebilecek temel bilgi/becerileri kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; borçlar hukuku genel kavramları, borcun doğumu; borç ilişkilerinin doğuş kaynakları (hukuki işlemden doğan borçlar, doğrudan doğruya kanundan doğan borçlar, sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar), borçların ifası ve ifanın yerine getirilmemesi, borç ilişkilerinde özel durumlar, borcu sona erdiren sebepler konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İcap ve kabul kavramları ile birlikte sözleşmenin kuruluşunu açıklar
Haksız fiilden doğan sorumluluğun şartlarını tanımlar
Borcun doğuşunu, sözleşme kavramını, borcun sona ermesini, borçlu ve alacaklının hak ve yükümlülüklerini açıklar
Borçlar hukukuna ait bilgileri sosyal yaşamda nasıl kullanacağını somut örneklerle açıklar

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Borç ve sorumluluk kavramı; borcun hukuki niteliği; borcun kaynakları Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi
2 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, uygulama yapılması Sözleşmenin kurulması; icap-kabul; sözleşmenin şekli; sözleşmenin konusu Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi
3 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, uygulama yapılması Sözleşmelerde nisbi butlan sebepleri (hata, hile ve ikrah); sözleşmelerde gabin Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi
4 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, uygulama yapılması Sözleşmelerde temsil; yetkisiz temsil Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi
5 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, uygulama yapılması Haksız fiillerden doğan borçlar; hukuka uygunluk sebepleri Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi
6 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, uygulama yapılması Kusursuz sorumluluk (sepebleri-çeşitleri-sonuçları) Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi
7 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, uygulama yapılması Kıymetli evrak kavramı, tanımı ve unsurları ve cirosu Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, uygulama yapılması Genel Değerlendirme Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi
10 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, uygulama yapılması Borcun ifa edilmemesi; borçlunun temerrüdü Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi
11 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, uygulama yapılması Borcun sona ermesi; borcun yenilenmesi (tecdit); alacaklı ve borçlu sıfatının birleşmesi Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi
12 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, uygulama yapılması Borcun takası; borcun ifasında imkansızlık; borcun ifasında zamanaşımının etkisi Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi
13 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, uygulama yapılması Müteselsil borçluluk; şarta bağlı borçlar Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi
14 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, uygulama yapılması Alacağın temliki; Borcun nakli Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi
15 Belirtilen kaynaklardan ilgili konuların okunması, uygulama yapılması Genel Değerlendirme Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Reisoğlu, S. (2010). Borçlar Hukuku Genel Hükümler. İstanbul: Beta Yayınevi
Erol, M. (2015). Introduction to Turkish Commercial Law. İstanbul: Seçkin Yayıncılık

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık ve finans ile ilgili temel kavramları tanımlar.
0
2
Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri iktisat, işletme, hukuk, istatistik, muhasebe ve pazarlama alanıyla ilişkilendirir.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık uygulamalarını finans teorileri, matematiksel ve istatistiksel yöntemlerle ilişkilendirir.
0
2
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanları ile ilişkilendirir.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerindeki planlama ve uygulama sürecini açıklar.
0
2
Bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde karşılaşılan problem için çözüm önerileri oluşturur.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.
0
2
İktisadi verileri doğru bir şekilde analiz ederek, finansal riskleri minimize edecek şekilde tasarrufları ve portföy yatırımlarını yönetir.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık işlemlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar bir ekip çalışmasında lider ya da ekip üyesi olarak görev alır ve ekip içinde kendilerine verilen görevi yerine getirir.
1
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık faaliyetlerinin planlanması sürecini ve insan kaynağı performans konularında gerekli olan temel bilgiyi kazanır.
1
2
Alanıyla ilgili bilgisayar programlarını bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde kullanır.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili veri tabanları bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak sektördeki paydaşlarla yenilikçi fikirleri ortaya çıkarmak için iş birliği yapar.
0
2
Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek alanıyla ilgili bilimsel, sektörel gelişmeleri ve yenilikleri araştırır.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili finansal verileri analiz eder.
0
2
Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri toplumsal ve etik sorumluluklarını da göz önünde tutarak uygular.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 5 2 10
Ödev 6 4 24
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 5 2 10
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 5 5 25
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 3 3 9
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 54 0 150
Genel Toplam 150
Toplam İş Yükü / 25.5 5,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0