TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Odyometri Programı alanındaki güncel bilgileri içeren temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2
Odyometri Programı alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
3
İnsanın vücudunun temel yapısı ve işleyişi hakkında bilgiye sahiptir. Sistemleri ve anatomik yapılarını tanımlar.
4
Alanına ilişkin tıbbi terimleri açıklar.

BECERİLER

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Alanında eksik olan temel güvenlik eksikliklerin sorunlarını tespit eder ve çözüm yollarını arar.
2
Sayısal verileri düzenler ve hazır şablon ile tanıtım materyali hazırlar; internet ortamında iletişim kurarak iş başvurusu yapar.
3
Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını /teknolojileri / tüm cihazları / alet ve ekipmanları / teknik ve yöntemleri kullanır.
4
Temel ekonomik göstergeleri analiz ederek iş yeri kurma fikrini oluşturur. İş yerini faaliyete açar.

YETKİNLİKLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

1
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanır, herhangi bir sorun karşısında ekip üyesi olarak görev alır.
2
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
3
Araştırma için veri toplar, rapor hazırlayıp sunu haline getirir.

Öğrenme Yetkinliği

1
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek zamanın ilerleyen teknolojilerine uyumunu sürekli günceller ve atıllıktan uzak bir şekilde yorumlar.
2
Alanı ile ilgili olarak yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
. Sözlü ve yazılı iletişim yöntemlerini kullanarak örgütsel iletişim kurar
2
Alanının gerektirdiği temel düzeyinde bilgisayar yazılımlarını,bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

1
Meslek ahlakı bilincini kazanır, mesleği ile ilgili verilen toplanması, yorumlanması, sonuçlarının duyurulması aşamasında bilimsel ve ahlaki kurallara uyar.
2
Alt yapısını oluşturarak kalite yönetim sistemini kurar. İstatistiksel kalite kontrol yöntemlerini uygular.
3
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1
Odyometri Programı alanındaki güncel bilgileri içeren temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2
Odyometri Programı alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
3
İnsanın vücudunun temel yapısı ve işleyişi hakkında bilgiye sahiptir. Sistemleri ve anatomik yapılarını tanımlar.
4
Alanına ilişkin tıbbi terimleri açıklar.
5
Alanında eksik olan temel güvenlik eksikliklerin sorunlarını tespit eder ve çözüm yollarını arar.
6
Sayısal verileri düzenler ve hazır şablon ile tanıtım materyali hazırlar; internet ortamında iletişim kurarak iş başvurusu yapar.
7
Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını /teknolojileri / tüm cihazları / alet ve ekipmanları / teknik ve yöntemleri kullanır.
8
Temel ekonomik göstergeleri analiz ederek iş yeri kurma fikrini oluşturur. İş yerini faaliyete açar.
9
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanır, herhangi bir sorun karşısında ekip üyesi olarak görev alır.
10
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
11
Araştırma için veri toplar, rapor hazırlayıp sunu haline getirir.
12
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek zamanın ilerleyen teknolojilerine uyumunu sürekli günceller ve atıllıktan uzak bir şekilde yorumlar.
13
Alanı ile ilgili olarak yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
14
. Sözlü ve yazılı iletişim yöntemlerini kullanarak örgütsel iletişim kurar
15
Alanının gerektirdiği temel düzeyinde bilgisayar yazılımlarını,bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
16
Meslek ahlakı bilincini kazanır, mesleği ile ilgili verilen toplanması, yorumlanması, sonuçlarının duyurulması aşamasında bilimsel ve ahlaki kurallara uyar.
17
Alt yapısını oluşturarak kalite yönetim sistemini kurar. İstatistiksel kalite kontrol yöntemlerini uygular.
18
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahiptir.
Matematik, fen bilimleri ve bu alanların temel mühendislik bilimlerine uygulanması konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir.
Temel mühendislik bölümleriyle ilgili temel kavramlara sahiptir.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
Sağlık alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini tanımlar.
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
Odyometri Programı alanındaki güncel bilgileri içeren temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
Odyometri Programı alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
İnsanın vücudunun temel yapısı ve işleyişi hakkında bilgiye sahiptir. Sistemleri ve anatomik yapılarını tanımlar.
Alanına ilişkin tıbbi terimleri açıklar.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.
Sağlık alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.
Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
Temel mühendislik bakış açısı ile alanında tanımlanan mühendislik problemlerini kavrar ve çözümlerini yapar.
Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
Teknik resim yapar
Algoritmik düşünür.
Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney yapma, veri toplama, toplanan verilerin sunumu ve temel yorumunu yapa
Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları ve çözümlerini anlar
Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
Teknik resim becerisini uygulamada etkin kullanır.
Deney yapar, veri toplar, toplanan verileri sunar.
Alanında eksik olan temel güvenlik eksikliklerin sorunlarını tespit eder ve çözüm yollarını arar.
Sayısal verileri düzenler ve hazır şablon ile tanıtım materyali hazırlar; internet ortamında iletişim kurarak iş başvurusu yapar.
Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını /teknolojileri / tüm cihazları / alet ve ekipmanları / teknik ve yöntemleri kullanır.
Temel ekonomik göstergeleri analiz ederek iş yeri kurma fikrini oluşturur. İş yerini faaliyete açar.
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
Bireysel olarak veya takımlarda çalışır.
Mühendislik takımlarında veya bireysel çalışır.
Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanır, herhangi bir sorun karşısında ekip üyesi olarak görev alır.
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
Araştırma için veri toplar, rapor hazırlayıp sunu haline getirir.
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur.
Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olduğunu alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyerek gösterir, kendini sürekli yeniler.
Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirir.
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek zamanın ilerleyen teknolojilerine uyumunu sürekli günceller ve atıllıktan uzak bir şekilde yorumlar.
Alanı ile ilgili olarak yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve gelişmeleri izler.
Sağlık alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözl
Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişmelere duyarlıdır.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Teknik resim kullanarak teknik iletişim kurar.
Bilişim teknolojilerini kullanır, alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar; orta-ileri düzeyde en az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır.
Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
. Sözlü ve yazılı iletişim yöntemlerini kullanarak örgütsel iletişim kurar
Alanının gerektirdiği temel düzeyinde bilgisayar yazılımlarını,bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnektir.
Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
Mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunur.
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.
Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
Mühendislik uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.
Teknolojik uygulamaların hukuksal sonuçları ve meslek etiği konusunda farkındalığa sahiptir.
Meslek ahlakı bilincini kazanır, mesleği ile ilgili verilen toplanması, yorumlanması, sonuçlarının duyurulması aşamasında bilimsel ve ahlaki kurallara uyar.
Alt yapısını oluşturarak kalite yönetim sistemini kurar. İstatistiksel kalite kontrol yöntemlerini uygular.
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.