TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Optisyenlik mesleği ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgi donanımına sahiptir. Optisyenlik terminolojisi, sağlık mevzuatı, sağlık hukuğu konularında bilgi ve donanımına sahiptir. Optisyenlik mesleğini etik kurallar çerçevesinde, görev ve sorumluluklarını yerine getirerek icra eder. Program mezunları, özel sektörde optisyenlik müesseselerinde mesul müdürlük yapabilirler ya da bir Optisyenlik müessesesi açma hakkına sahip olurlar.
2
Temel epidemiyolojik kavramları öğrenme ve mesleki uygulamalarda bu kavramları uygun biçimde kullanabilme. Optisyenlik konusunda, mesleki yetki ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibidir.
3
Gözlük, kontak lens ve az görme cihazları (teleskopik ürünler vb.) gibi temel görme cihazlar hakkında bilgilere sahiptir.
4
Temel görme cihazlarının reçeteye göre seçimi, satışı ve hazırlanmasıyla kullanıcıya adaptasyonunu sağlayabilme.
5
Numaralı gözlük camlarını ve kontak lenslerin diyoptrisini ölçebilme ve bunların montajı için gerekli ayarları yapabilme.
6
Gözlüğün hazırlanması için gerekli ekipmanları, gereçleri ve makineleri kullanabilme.

BECERİLER

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Disiplinler arası takım çalışması yapabilme, sosyal sorumluluk bilincine sahip, girişimci bireyler olabilme.
2
Optisyenler, optisyenlik programında kullanılan bilgisayar programlarını etkin bir biçimde kullanırlar.
3
Türkçe dil bilgisi ve kullanım becerisine sahip, mesleki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde mesleki yabancı dil bilgisine sahip çağdaş bireyler yetiştirmektir.
4
Kendini sosyal ve kültürel anlamda geliştirerek bireysel farkındalık bilincine sahip olabilme.

YETKİNLİKLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

1
Üstlenilen sorumlulukların başarılı ve doğru bir biçimde yerine getirilmesi.
2
Sağlık sektörünü ve sektörün risklerini bilerek doğru kararlar alma.
3
Takım çalışması gerektiren birimlerde, uyumlu ve etkin çalışır.

Öğrenme Yetkinliği

1
Mesleki ve kişisel gelişimi için eğitim programlarını düzenli takip eder.
2
Optisyenlik sektörü ile ilgili güncel olayları takip eder.
3
Optisyenlik ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası gelişmelere ayak uydurur.
4
Sağlık kurumlarının tabi olduğu resmi kurumları bilir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
Hastalar ve hasta yakınları ile doğru şekilde iletişim kurar.
2
İş yeri gizliliği ve hasta gizliliği konularında yetkindir.
3
Bilgi teknolojilerini iletişim konusunda etkin bir biçimde kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

1
Sağlık sektörü konusunda bilgi sahibidir.
2
Sağlık sektörüne özgü terminolojiye hakimdir.
3
Sağlık etiğini özümseyerek evrensel etik değerler çerçevesinde çalışması ve davranması gerektiğini bilir.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1
Optisyenlik mesleği ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgi donanımına sahiptir. Optisyenlik terminolojisi, sağlık mevzuatı, sağlık hukuğu konularında bilgi ve donanımına sahiptir. Optisyenlik mesleğini etik kurallar çerçevesinde, görev ve sorumluluklarını yerine getirerek icra eder. Program mezunları, özel sektörde optisyenlik müesseselerinde mesul müdürlük yapabilirler ya da bir Optisyenlik müessesesi açma hakkına sahip olurlar.
2
Temel epidemiyolojik kavramları öğrenme ve mesleki uygulamalarda bu kavramları uygun biçimde kullanabilme. Optisyenlik konusunda, mesleki yetki ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibidir.
3
Gözlük, kontak lens ve az görme cihazları (teleskopik ürünler vb.) gibi temel görme cihazlar hakkında bilgilere sahiptir.
4
Temel görme cihazlarının reçeteye göre seçimi, satışı ve hazırlanmasıyla kullanıcıya adaptasyonunu sağlayabilme.
5
Numaralı gözlük camlarını ve kontak lenslerin diyoptrisini ölçebilme ve bunların montajı için gerekli ayarları yapabilme.
6
Gözlüğün hazırlanması için gerekli ekipmanları, gereçleri ve makineleri kullanabilme.
7
Disiplinler arası takım çalışması yapabilme, sosyal sorumluluk bilincine sahip, girişimci bireyler olabilme.
8
Optisyenler, optisyenlik programında kullanılan bilgisayar programlarını etkin bir biçimde kullanırlar.
9
Türkçe dil bilgisi ve kullanım becerisine sahip, mesleki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde mesleki yabancı dil bilgisine sahip çağdaş bireyler yetiştirmektir.
10
Kendini sosyal ve kültürel anlamda geliştirerek bireysel farkındalık bilincine sahip olabilme.
11
Üstlenilen sorumlulukların başarılı ve doğru bir biçimde yerine getirilmesi.
12
Sağlık sektörünü ve sektörün risklerini bilerek doğru kararlar alma.
13
Takım çalışması gerektiren birimlerde, uyumlu ve etkin çalışır.
14
Mesleki ve kişisel gelişimi için eğitim programlarını düzenli takip eder.
15
Optisyenlik sektörü ile ilgili güncel olayları takip eder.
16
Optisyenlik ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası gelişmelere ayak uydurur.
17
Sağlık kurumlarının tabi olduğu resmi kurumları bilir.
18
Hastalar ve hasta yakınları ile doğru şekilde iletişim kurar.
19
İş yeri gizliliği ve hasta gizliliği konularında yetkindir.
20
Bilgi teknolojilerini iletişim konusunda etkin bir biçimde kullanır.
21
Sağlık sektörü konusunda bilgi sahibidir.
22
Sağlık sektörüne özgü terminolojiye hakimdir.
23
Sağlık etiğini özümseyerek evrensel etik değerler çerçevesinde çalışması ve davranması gerektiğini bilir.

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
1-Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
Sağlık alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini tanımlar.
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
Matematik, fen bilimleri ve bu alanların temel mühendislik bilimlerine uygulanması konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir.
Temel mühendislik bölümleriyle ilgili temel kavramlara sahiptir.
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahiptir.
Optisyenlik mesleği ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgi donanımına sahiptir. Optisyenlik terminolojisi, sağlık mevzuatı, sağlık hukuğu konularında bilgi ve donanımına sahiptir. Optisyenlik mesleğini etik kurallar çerçevesinde, görev ve sorumluluklarını yerine getirerek icra eder. Program mezunları, özel sektörde optisyenlik müesseselerinde mesul müdürlük yapabilirler ya da bir Optisyenlik müessesesi açma hakkına sahip olurlar.
Temel epidemiyolojik kavramları öğrenme ve mesleki uygulamalarda bu kavramları uygun biçimde kullanabilme. Optisyenlik konusunda, mesleki yetki ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibidir.
Gözlük, kontak lens ve az görme cihazları (teleskopik ürünler vb.) gibi temel görme cihazlar hakkında bilgilere sahiptir.
Temel görme cihazlarının reçeteye göre seçimi, satışı ve hazırlanmasıyla kullanıcıya adaptasyonunu sağlayabilme.
Numaralı gözlük camlarını ve kontak lenslerin diyoptrisini ölçebilme ve bunların montajı için gerekli ayarları yapabilme.
Gözlüğün hazırlanması için gerekli ekipmanları, gereçleri ve makineleri kullanabilme.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.
Sağlık alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.
Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
Temel mühendislik bakış açısı ile alanında tanımlanan mühendislik problemlerini kavrar ve çözümlerini yapar.
Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
Teknik resim yapar
Algoritmik düşünür.
Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney yapma, veri toplama, toplanan verilerin sunumu ve temel yorumunu yapar.
Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları ve çözümlerini anlar.
Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
Teknik resim becerisini uygulamada etkin kullanır.
Deney yapar, veri toplar, toplanan verileri sunar.
Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları ve çözümlerini anlar.
Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
Teknik resim becerisini uygulamada etkin kullanır.
Deney yapar, veri toplar, toplanan verileri sunar.
Temel mühendislik bakış açısı ile alanında tanımlanan mühendislik problemlerini kavrar ve çözümlerini yapar.
Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
Teknik resim yapar
Algoritmik düşünür.
Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney yapma, veri toplama, toplanan verilerin sunumu ve temel yorumunu yapar.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.
Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.
Sağlık alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
Disiplinler arası takım çalışması yapabilme, sosyal sorumluluk bilincine sahip, girişimci bireyler olabilme.
Optisyenler, optisyenlik programında kullanılan bilgisayar programlarını etkin bir biçimde kullanırlar.
Türkçe dil bilgisi ve kullanım becerisine sahip, mesleki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde mesleki yabancı dil bilgisine sahip çağdaş bireyler yetiştirmektir.
Kendini sosyal ve kültürel anlamda geliştirerek bireysel farkındalık bilincine sahip olabilme.
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir
Mühendislik takımlarında veya bireysel çalışır.
Bireysel olarak veya takımlarda çalışır.
Üstlenilen sorumlulukların başarılı ve doğru bir biçimde yerine getirilmesi.
Sağlık sektörünü ve sektörün risklerini bilerek doğru kararlar alma.
Takım çalışması gerektiren birimlerde, uyumlu ve etkin çalışır.
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirir.
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olduğunu alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyerek gösterir, kendini sürekli yeniler.
Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur.
Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
Mesleki ve kişisel gelişimi için eğitim programlarını düzenli takip eder.
Optisyenlik sektörü ile ilgili güncel olayları takip eder.
Optisyenlik ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası gelişmelere ayak uydurur.
Sağlık kurumlarının tabi olduğu resmi kurumları bilir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Bilişim teknolojilerini kullanır, alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar; orta-ileri düzeyde en az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır.
Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Teknik resim kullanarak teknik iletişim kurar.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve gelişmeleri izler.
Sağlık alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişmelere duyarlıdır.
Hastalar ve hasta yakınları ile doğru şekilde iletişim kurar.
İş yeri gizliliği ve hasta gizliliği konularında yetkindir.
Bilgi teknolojilerini iletişim konusunda etkin bir biçimde kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Mühendislik uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.
Teknolojik uygulamaların hukuksal sonuçları ve meslek etiği konusunda farkındalığa sahiptir.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunur.
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.
Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnektir.
Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
Mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir.
Sağlık sektörü konusunda bilgi sahibidir.
Sağlık sektörüne özgü terminolojiye hakimdir.
Sağlık etiğini özümseyerek evrensel etik değerler çerçevesinde çalışması ve davranması gerektiğini bilir.