TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Teorik alan bilgilerini uygulamada kullanabilme
2
Alan terminolojisini etkin kullanabilme
3
Alanıyla ilgili temel mesleki yasal mevzuata uygun davranabilme
4
Alanıyla ilgili konularda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme, mesleki bilgilerini yazılı, sözlü/sözsüz iletişim yoluyla aktarabilme
5
Toplumsal, bilimsel, kültürel ve mesleki etik değerleri ifade edebilme
6
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranıp bu süreçlere katılabilme
7
Bir yabancı dilde temel düzeyde iletişim kurabilme
8
Gelişen teknolojiye bağlı olarak değişen teknikleri uygulayabilme, yeni araç ve cihazları kullanabilme
9
Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirebilme
10
Alanıyla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanabilme, verileri yorumlayıp değerlendirebilme ve olası sorunları tanımlayıp çözümleyebilme
11
Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme
12
Ameliyat odasını cerrahi işlem için hazırlayabilme
13
Hastanın ameliyat odasına alınmasına ve ameliyat sonrası nakline yardımcı olabilme
14
Cerrahi işlem sırasında hekimin uygun gördüğü şekilde cerrahi ekibe dahil olabilme
15
Ameliyat sonrası cerrahi aletleri ve malzemeleri yeniden kullanıma hazır hale getirebilme
16
Ameliyathanedeki her olgu için sorunları önceden bilir,önlem alır ve korunmayı üst düzeyde tutar.
17
Cerrah ve diğer sağlık personelleri ile aynı dili kullanır.
18
Hasta haklarını tam olarak yorumlar.
19
Bilgisayarı çok iyi kullanır ve hasta ile ilgili tüm verileri kolayca girdisini yapar.
20
Hastaların tüm bilgilerini sır olarak saklar.
21
Ameliyathanedeki tüm ilaç,sarf malzemesi vb nin günlük ve aylık girdi çıktılarını sayıp dökümante eder.
22
Yabancı dilde yazılmış olan alet,ilaç ve sarf malzemelerinin kullanım özelliklerini açıklar.
23
Ameliyathaneye yeni alınan tüm alet ve cihazları yakından tanır.
24
Hasta ve yakınlarına bilgi aktarabilir düzeyde konusuna hakim olur.
25
Hasta transferine yardım eder ve burada doğacak bir olumsuzluğa engel olur.
26
Servis Hemşiresi ile hasta hakkında bilgi alış-verişini bizzat yapar.
27
Ameliyat sonrasındaki zamanı çok iyi değerlendirerek sonraki ameliyat için tüm eksikleri tamamlar.
28
Hasta transferinde görünür tehlikeleri farkeder,önlem alır.
29
Cerrahi alet kullanır ve sütür atabilir.
30
Cerrahi aletlerin yağlanmasını yapar.

BECERİLER

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Motivasyonu üst düzeyde tutar.
2
Yaratıcı fikirler sunar.
3
Öğrenmek için sabırla dinler.
4
Bilgisini özgüvenle savunur.
5
Bilgiyi daha iyi anlar ve organize eder.
6
Çeşitli seçenekleri daha iyi değerlendirip aralarında en uygununu seçer.
7
Zor durumlarda depolanmış olan bilgiyi hatırlama yeteneğini geliştirir.
8
Duygusal stresi azaltır.
9
Konsantrasyonda gelişim sağlar.
10
Hata yapma oranını azaltır.
11
Daha az enerji ve eforla daha iyi performans sağlar.

YETKİNLİKLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

1
Kendisini iyi değerlendirir ve kontrol edebilir.
2
Farklılıklarla etkili bir şekilde başa çıkabilir.
3
İçinde bulunduğu ekibin veya işletmenin hedefleriyle uyum içinde olur.

Öğrenme Yetkinliği

1
Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
2
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
3
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
Etkin iletişim kurar.
2
Çağın mesleki sorunları konusunda bilgi edinir ve bilgiye ulaşabilir.
3
Disiplinler arası çalışma yürütmek üzere takımlarda çalışır.
4
İnsiyatif kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

1
Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
2
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
3
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
4
Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
5
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1
Teorik alan bilgilerini uygulamada kullanabilme
2
Alan terminolojisini etkin kullanabilme
3
Alanıyla ilgili temel mesleki yasal mevzuata uygun davranabilme
4
Alanıyla ilgili konularda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme, mesleki bilgilerini yazılı, sözlü/sözsüz iletişim yoluyla aktarabilme
5
Toplumsal, bilimsel, kültürel ve mesleki etik değerleri ifade edebilme
6
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranıp bu süreçlere katılabilme
7
Bir yabancı dilde temel düzeyde iletişim kurabilme
8
Gelişen teknolojiye bağlı olarak değişen teknikleri uygulayabilme, yeni araç ve cihazları kullanabilme
9
Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirebilme
10
Alanıyla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanabilme, verileri yorumlayıp değerlendirebilme ve olası sorunları tanımlayıp çözümleyebilme
11
Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme
12
Ameliyat odasını cerrahi işlem için hazırlayabilme
13
Hastanın ameliyat odasına alınmasına ve ameliyat sonrası nakline yardımcı olabilme
14
Cerrahi işlem sırasında hekimin uygun gördüğü şekilde cerrahi ekibe dahil olabilme
15
Ameliyat sonrası cerrahi aletleri ve malzemeleri yeniden kullanıma hazır hale getirebilme
16
Ameliyathanedeki her olgu için sorunları önceden bilir,önlem alır ve korunmayı üst düzeyde tutar.
17
Cerrah ve diğer sağlık personelleri ile aynı dili kullanır.
18
Hasta haklarını tam olarak yorumlar.
19
Bilgisayarı çok iyi kullanır ve hasta ile ilgili tüm verileri kolayca girdisini yapar.
20
Hastaların tüm bilgilerini sır olarak saklar.
21
Ameliyathanedeki tüm ilaç,sarf malzemesi vb nin günlük ve aylık girdi çıktılarını sayıp dökümante eder.
22
Yabancı dilde yazılmış olan alet,ilaç ve sarf malzemelerinin kullanım özelliklerini açıklar.
23
Ameliyathaneye yeni alınan tüm alet ve cihazları yakından tanır.
24
Hasta ve yakınlarına bilgi aktarabilir düzeyde konusuna hakim olur.
25
Hasta transferine yardım eder ve burada doğacak bir olumsuzluğa engel olur.
26
Servis Hemşiresi ile hasta hakkında bilgi alış-verişini bizzat yapar.
27
Ameliyat sonrasındaki zamanı çok iyi değerlendirerek sonraki ameliyat için tüm eksikleri tamamlar.
28
Hasta transferinde görünür tehlikeleri farkeder,önlem alır.
29
Cerrahi alet kullanır ve sütür atabilir.
30
Cerrahi aletlerin yağlanmasını yapar.
31
Motivasyonu üst düzeyde tutar.
32
Yaratıcı fikirler sunar.
33
Öğrenmek için sabırla dinler.
34
Bilgisini özgüvenle savunur.
35
Bilgiyi daha iyi anlar ve organize eder.
36
Çeşitli seçenekleri daha iyi değerlendirip aralarında en uygununu seçer.
37
Zor durumlarda depolanmış olan bilgiyi hatırlama yeteneğini geliştirir.
38
Duygusal stresi azaltır.
39
Konsantrasyonda gelişim sağlar.
40
Hata yapma oranını azaltır.
41
Daha az enerji ve eforla daha iyi performans sağlar.
42
Kendisini iyi değerlendirir ve kontrol edebilir.
43
Farklılıklarla etkili bir şekilde başa çıkabilir.
44
İçinde bulunduğu ekibin veya işletmenin hedefleriyle uyum içinde olur.
45
Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
46
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
47
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
48
Etkin iletişim kurar.
49
Çağın mesleki sorunları konusunda bilgi edinir ve bilgiye ulaşabilir.
50
Disiplinler arası çalışma yürütmek üzere takımlarda çalışır.
51
İnsiyatif kullanır.
52
Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
53
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
54
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
55
Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
56
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
1-Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 2-Alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 3-Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
1-Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 2-Sağlık alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 3-Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini tanımlar.
Teorik alan bilgilerini uygulamada kullanabilme
Alan terminolojisini etkin kullanabilme
Alanıyla ilgili temel mesleki yasal mevzuata uygun davranabilme
Alanıyla ilgili konularda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme, mesleki bilgilerini yazılı, sözlü/sözsüz iletişim yoluyla aktarabilme
Toplumsal, bilimsel, kültürel ve mesleki etik değerleri ifade edebilme
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranıp bu süreçlere katılabilme
Bir yabancı dilde temel düzeyde iletişim kurabilme
Gelişen teknolojiye bağlı olarak değişen teknikleri uygulayabilme, yeni araç ve cihazları kullanabilme
Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirebilme
Alanıyla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanabilme, verileri yorumlayıp değerlendirebilme ve olası sorunları tanımlayıp çözümleyebilme
Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme
Ameliyat odasını cerrahi işlem için hazırlayabilme
Hastanın ameliyat odasına alınmasına ve ameliyat sonrası nakline yardımcı olabilme
Cerrahi işlem sırasında hekimin uygun gördüğü şekilde cerrahi ekibe dahil olabilme
Ameliyat sonrası cerrahi aletleri ve malzemeleri yeniden kullanıma hazır hale getirebilme
Ameliyathanedeki her olgu için sorunları önceden bilir,önlem alır ve korunmayı üst düzeyde tutar.
Cerrah ve diğer sağlık personelleri ile aynı dili kullanır.
Hasta haklarını tam olarak yorumlar.
Bilgisayarı çok iyi kullanır ve hasta ile ilgili tüm verileri kolayca girdisini yapar.
Hastaların tüm bilgilerini sır olarak saklar.
Ameliyathanedeki tüm ilaç,sarf malzemesi vb nin günlük ve aylık girdi çıktılarını sayıp dökümante eder.
Yabancı dilde yazılmış olan alet,ilaç ve sarf malzemelerinin kullanım özelliklerini açıklar.
Ameliyathaneye yeni alınan tüm alet ve cihazları yakından tanır.
Hasta ve yakınlarına bilgi aktarabilir düzeyde konusuna hakim olur.
Hasta transferine yardım eder ve burada doğacak bir olumsuzluğa engel olur.
Servis Hemşiresi ile hasta hakkında bilgi alış-verişini bizzat yapar.
Ameliyat sonrasındaki zamanı çok iyi değerlendirerek sonraki ameliyat için tüm eksikleri tamamlar.
Hasta transferinde görünür tehlikeleri farkeder,önlem alır.
Cerrahi alet kullanır ve sütür atabilir.
Cerrahi aletlerin yağlanmasını yapar.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
1-Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. 2-Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır. 3-Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
1-Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır. 2-Sağlık alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
Motivasyonu üst düzeyde tutar.
Yaratıcı fikirler sunar.
Öğrenmek için sabırla dinler.
Bilgisini özgüvenle savunur.
Bilgiyi daha iyi anlar ve organize eder.
Çeşitli seçenekleri daha iyi değerlendirip aralarında en uygununu seçer.
Zor durumlarda depolanmış olan bilgiyi hatırlama yeteneğini geliştirir.
Duygusal stresi azaltır.
Konsantrasyonda gelişim sağlar.
Hata yapma oranını azaltır.
Daha az enerji ve eforla daha iyi performans sağlar.
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
1-Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 2-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır. 3-Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.
1-Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 2-Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır. 3-Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.
Kendisini iyi değerlendirir ve kontrol edebilir.
Farklılıklarla etkili bir şekilde başa çıkabilir.
İçinde bulunduğu ekibin veya işletmenin hedefleriyle uyum içinde olur.
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 2-Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 3-Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
1-Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 2-Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirir. 3-Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
1-Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. 2-Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. 3-Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir. 4-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. 5-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 6-Alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve gelişmeleri izler.
-Sağlık alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. 2-Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. 3-Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir. 4-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. 5-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 6-Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişmelere duyarlıdır.
Etkin iletişim kurar.
Çağın mesleki sorunları konusunda bilgi edinir ve bilgiye ulaşabilir.
Disiplinler arası çalışma yürütmek üzere takımlarda çalışır.
İnsiyatif kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
1-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunur. 2-Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır. 3-Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 4-Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. 5-Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur. 6-Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
1-Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 2-Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır. 3-Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 4-Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. 5-Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnektir. 6-Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir. 7-Mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir.
Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.