TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Görsel İletişim Tasarımı alanına ilişkin kavram ve kuramları tarihsel çerçeve içerisinde ve karşılaştırmalı olarak açıklar.
2
Görsel İletişim Tasarımı alanındaki kavram ve olguları, diğer ilgili alanlar ile ilişkilendirir.
3
Alanındaki olgular hakkında bilimsel ve disiplinler arası araştırma yapar.

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Görsel İletişim Tasarımı alanında ilgi duyduğu kavram, kuram ve olgular hakkında uzmanlaşır ve geleceğe yönelik öngörüler geliştirir.
2
Görsel İletişim Tasarımı alanına ilişkin olguları incelemek için kaynak taraması yapabilir ve edindiği bilgileri çalışmalarında kullanır.
3
Güncel teknolojiyi kullanarak alanındaki olgular hakkında betimsel ve keşifsel araştırmalar yapar ve edindiği bilgileri çalışmalarında kullanır.

YETKİNLİKLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

1
Alanıyla ilgili bir çalışmayı disiplin ve sorumluluk çerçevesinde kendi başına üstlenir ve sonuçlandırır.
2
Alanıyla ilgili bir ekip çalışmasında lider veya ekip üyesi olarak çeşitli görevler üstlenebilir ve bunları eksiksiz yerine getirir.

Öğrenme Yetkinliği

1
Görsel İletişim Tasarımı alanına ilişkin bilgi ve bulguları sebep-sonuç ilişkisi ve eleştirel yaklaşım çerçevesinde analiz eder.
2
Görsel İletişim Tasarımı alanına dair kuramsal veya uygulamadaki boşlukları tanımlar ve çözüm önerileri getirir.
3
Görsel İletişim Tasarımı alanına dair bilgileri hedeflediği meslekte nasıl kullanacağı hakkında fikirler üretir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
Yabancı dilde kaynak taraması yapar, gündemi takip eder ve yazılı-sözlü çalışmalar üretir.
2
Görsel İletişim Tasarımı alanına ilişkin bilgileri proje, etkinlik ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine yöneltir.

Alana Özgü Yetkinlik

1
Kaynaklardan edindiği bilginin işlenmesi ve aktarılmasında toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere saygılı hareket eder.
2
Yaşamboyu öğrenme ilkesi çerçevesinde alanla ilgili güncel gelişmeleri takip eder ve çalışmalarını yönlendirir.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1
Görsel İletişim Tasarımı alanına ilişkin kavram ve kuramları tarihsel çerçeve içerisinde ve karşılaştırmalı olarak açıklar.
2
Görsel İletişim Tasarımı alanındaki kavram ve olguları, diğer ilgili alanlar ile ilişkilendirir.
3
Alanındaki olgular hakkında bilimsel ve disiplinler arası araştırma yapar.
4
Görsel İletişim Tasarımı alanında ilgi duyduğu kavram, kuram ve olgular hakkında uzmanlaşır ve geleceğe yönelik öngörüler geliştirir.
5
Görsel İletişim Tasarımı alanına ilişkin olguları incelemek için kaynak taraması yapabilir ve edindiği bilgileri çalışmalarında kullanır.
6
Güncel teknolojiyi kullanarak alanındaki olgular hakkında betimsel ve keşifsel araştırmalar yapar ve edindiği bilgileri çalışmalarında kullanır.
7
Alanıyla ilgili bir çalışmayı disiplin ve sorumluluk çerçevesinde kendi başına üstlenir ve sonuçlandırır.
8
Alanıyla ilgili bir ekip çalışmasında lider veya ekip üyesi olarak çeşitli görevler üstlenebilir ve bunları eksiksiz yerine getirir.
9
Görsel İletişim Tasarımı alanına ilişkin bilgi ve bulguları sebep-sonuç ilişkisi ve eleştirel yaklaşım çerçevesinde analiz eder.
10
Görsel İletişim Tasarımı alanına dair kuramsal veya uygulamadaki boşlukları tanımlar ve çözüm önerileri getirir.
11
Görsel İletişim Tasarımı alanına dair bilgileri hedeflediği meslekte nasıl kullanacağı hakkında fikirler üretir.
12
Yabancı dilde kaynak taraması yapar, gündemi takip eder ve yazılı-sözlü çalışmalar üretir.
13
Görsel İletişim Tasarımı alanına ilişkin bilgileri proje, etkinlik ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine yöneltir.
14
Kaynaklardan edindiği bilginin işlenmesi ve aktarılmasında toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere saygılı hareket eder.
15
Yaşamboyu öğrenme ilkesi çerçevesinde alanla ilgili güncel gelişmeleri takip eder ve çalışmalarını yönlendirir.

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahiptir.
Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu geliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibidir.
Üretime yön verebilecek sanat ve estetik bilgisine sahiptir.
Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar.
Görsel İletişim Tasarımı alanına ilişkin kavram ve kuramları tarihsel çerçeve içerisinde ve karşılaştırmalı olarak açıklar.
Görsel İletişim Tasarımı alanındaki kavram ve olguları, diğer ilgili alanlar ile ilişkilendirir.
Alanındaki olgular hakkında bilimsel ve disiplinler arası araştırma yapar.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştirir.
Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirir.
Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretir.
Üst düzeyde beceriler gerektiren bir sanat eserini yorumlar.
Sanatsal / bilimsel çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir.
Görsel İletişim Tasarımı alanında ilgi duyduğu kavram, kuram ve olgular hakkında uzmanlaşır ve geleceğe yönelik öngörüler geliştirir.
Görsel İletişim Tasarımı alanına ilişkin olguları incelemek için kaynak taraması yapabilir ve edindiği bilgileri çalışmalarında kullanır.
Güncel teknolojiyi kullanarak alanındaki olgular hakkında betimsel ve keşifsel araştırmalar yapar ve edindiği bilgileri çalışmalarında kullanır.
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturur.
Proje süreçlerini planlar.
Alanıyla ilgili bir çalışmayı disiplin ve sorumluluk çerçevesinde kendi başına üstlenir ve sonuçlandırır.
Alanıyla ilgili bir ekip çalışmasında lider veya ekip üyesi olarak çeşitli görevler üstlenebilir ve bunları eksiksiz yerine getirir.
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Sanat ve kültür ortamı içinde hedeflerini tanımlar.
Kendisinin ve başkalarının çalışmalarını eleştirerek yorumlar.
Alanı ile ilgili ve kişisel gelişiminde ulusal ve uluslararası kaynakları belirler.
Öğrenmeyi yönlendirir.
Görsel İletişim Tasarımı alanına ilişkin bilgi ve bulguları sebep-sonuç ilişkisi ve eleştirel yaklaşım çerçevesinde analiz eder.
Görsel İletişim Tasarımı alanına dair kuramsal veya uygulamadaki boşlukları tanımlar ve çözüm önerileri getirir.
Görsel İletişim Tasarımı alanına dair bilgileri hedeflediği meslekte nasıl kullanacağı hakkında fikirler üretir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Kendi çalışmalarının amacını, değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayarak etkin biçimde ifade eder.
Sanat ve tasarım konusundaki tartışmalara katılarak görüşlerini etkin biçimde aktarır.
Alanına ilişkin edinimlerini topluma aktarır.
Ulusal ve uluslararası proje ekibi içinde etkin rol alabilecek düzeyde iletişim donanımına sahiptir.
Bir sanat eylemini ve uygulamayı başlatabilmek üzere diğer kişileri ikna eder.
En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Yabancı dilde kaynak taraması yapar, gündemi takip eder ve yazılı-sözlü çalışmalar üretir.
Görsel İletişim Tasarımı alanına ilişkin bilgileri proje, etkinlik ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine yöneltir.
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
Yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üreterek sunar.
Alanındaki bilgiyi disiplinlerarası çalışma ortamında paylaşır ve uygular.
Kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda toplumu bilinçlendirme sürecinde yer alır.
Kaynaklardan edindiği bilginin işlenmesi ve aktarılmasında toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere saygılı hareket eder.
Yaşamboyu öğrenme ilkesi çerçevesinde alanla ilgili güncel gelişmeleri takip eder ve çalışmalarını yönlendirir.