TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Havacılık Yönetiminin tarihsel gelişim sürecini açıklar.
2
Havayolu Taşımacılığı ile ilgili bilgisayar programlarını kullanır.
3
Havacılık yönetimi ile ilgili temel kavramları tanımlar.
4
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanlarıyla ilişkilendirir.
5
İşletmenin temel fonksiyonları arasındaki ilişkileri ve bu fonksiyonlar arasındaki etkileşimleri sınıflandırır.
6
Alanıyla ilgili bilgi ve becerilerini iş sağlığı ve güvenliğinin hukuki boyutunu göz önünde tutarak uygular.
7
Girişimcilik ve yenilikçilik kavramlarını alanıyla ilişkilendirir.

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Havayoluyla ilgili operasyonel faaliyetleri yönetir.
2
Yaşam boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş yaşamında kullanır.
3
Alanında, ilgili kurumlarla mevzuata uygun yazılı anlaşmaları hazırlar.
4
Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçerek iş yaşamında sergiler.
5
Hava taşımacılığı ile ilgili paydaşları ile işbirliği yapar.
6
Alanıyla ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir.
7
Ekip üyesi olarak havacılık faaliyetlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar tüm aşamaları yönetir. (manage) (Bloom 3)

YETKİNLİKLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

1
Alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
2
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunların çözümü için bireysel ya da ekip üyesi olarak karar verir.

Öğrenme Yetkinliği

1
Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2
Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri uygular.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
Alanı ile ilgili kişi ve kurumlarla yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
2
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ilgili birimlere açıklar.
3
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler.

Alana Özgü Yetkinlik

1
Havacılık ve işletme bilgilerini kullanarak havayolu operasyonlarını etkin bir biçimde yönetir.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1
Havacılık Yönetiminin tarihsel gelişim sürecini açıklar.
2
Havayolu Taşımacılığı ile ilgili bilgisayar programlarını kullanır.
3
Havacılık yönetimi ile ilgili temel kavramları tanımlar.
4
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanlarıyla ilişkilendirir.
5
İşletmenin temel fonksiyonları arasındaki ilişkileri ve bu fonksiyonlar arasındaki etkileşimleri sınıflandırır.
6
Alanıyla ilgili bilgi ve becerilerini iş sağlığı ve güvenliğinin hukuki boyutunu göz önünde tutarak uygular.
7
Girişimcilik ve yenilikçilik kavramlarını alanıyla ilişkilendirir.
8
Havayoluyla ilgili operasyonel faaliyetleri yönetir.
9
Yaşam boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş yaşamında kullanır.
10
Alanında, ilgili kurumlarla mevzuata uygun yazılı anlaşmaları hazırlar.
11
Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçerek iş yaşamında sergiler.
12
Hava taşımacılığı ile ilgili paydaşları ile işbirliği yapar.
13
Alanıyla ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir.
14
Ekip üyesi olarak havacılık faaliyetlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar tüm aşamaları yönetir. (manage) (Bloom 3)
15
Alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
16
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunların çözümü için bireysel ya da ekip üyesi olarak karar verir.
17
Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
18
Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri uygular.
19
Alanı ile ilgili kişi ve kurumlarla yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
20
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ilgili birimlere açıklar.
21
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler.
22
Havacılık ve işletme bilgilerini kullanarak havayolu operasyonlarını etkin bir biçimde yönetir.

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
Tüm ulaştırma operasyonlarının içinde bulunduğu hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevenin gerektirdiği bilgilere derinlemesine sahiptir.
Ulaştırma/ lojistik ile ilgili mühendislik alanındaki güncel bilgileri içeren kitaplar, araç-gereçler ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
Matematik, fen bilimleri ve ulaştırma dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
Uluslararası ticaret ve işletme ile ilgili temel konularda yeterli hukuksal bilgi birikimine sahiptir.
Havacılık Yönetiminin tarihsel gelişim sürecini açıklar.
Havayolu Taşımacılığı ile ilgili bilgisayar programlarını kullanır.
Havacılık yönetimi ile ilgili temel kavramları tanımlar.
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanlarıyla ilişkilendirir.
İşletmenin temel fonksiyonları arasındaki ilişkileri ve bu fonksiyonlar arasındaki etkileşimleri sınıflandırır.
Alanıyla ilgili bilgi ve becerilerini iş sağlığı ve güvenliğinin hukuki boyutunu göz önünde tutarak uygular.
Girişimcilik ve yenilikçilik kavramlarını alanıyla ilişkilendirir.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
Denizcilik işletmeleri yönetimi, lojistik, ulaştırma ve kendi alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri işletme yönetimi çözümleri için birlikte kullanır.
Matematik, fen bilimleri ve ulaştırma alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için birlikte kullanır.
Ulaştırma/ lojistik alanı ile ilgili temel mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
Ulaştırma/ lojistik içerikli temel mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern ve teknik araçları seçer ve kullanır.
Havayoluyla ilgili operasyonel faaliyetleri yönetir.
Yaşam boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş yaşamında kullanır.
Alanında, ilgili kurumlarla mevzuata uygun yazılı anlaşmaları hazırlar.
Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçerek iş yaşamında sergiler.
Hava taşımacılığı ile ilgili paydaşları ile işbirliği yapar.
Alanıyla ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir.
Ekip üyesi olarak havacılık faaliyetlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar tüm aşamaları yönetir. (manage) (Bloom 3)
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Ulaştırma/ lojistik ve ilgili mühendislik kapsamlı ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
Çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır ve sorumluluk alır.
Ulaştırma/ lojistik içerikli mühendislik problemleri üzerinde bağımsız çalışır.
Alanında proje geliştirme çalışmaları planlar ve ilgili etkinlikleri yönetir.
Ulaştırma/ lojistik kapsamlı mühendislik projelerinde takım çalışmaları düzenler, planlar, yönlendirir.
Alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunların çözümü için bireysel ya da ekip üyesi olarak karar verir.
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle deniz işletmeciliği, kara, deniz, hava ve demiryolu lojistiği ve ulaştırması kapsamlı mühendislik konularında, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler, alanında edindiği bilgileri/becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirir.
Gerek kuramsal gerek uygulamalı alanlarda deniz işletmeciliği, ulusal ve uluslar arası taşımacılık ve lojistik çevrelerinde bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
Ulaştırma/ lojistik alanı kapsamında mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
Ulaştırma/ lojistik içerikli mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern ve teknik araçları seçer ve kullanır.
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır.
Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri uygular.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Ulaştırma uygulamalarının ve ilgili mühendislik çözümlerinin evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olarak alanı ile ilgili kişi ve kurumlarla etkin iletişim kurar ve sorunlara çözüm önerileri geliştirir, düşünceleri yazılı /sözlü olarak nicel/nitel verilerle destekleyerek paylaşır.
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
Ulaştırma/ lojistik kapsamlı mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu ifade eder; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olduğunu gösterir ve çağın sorunlarına yönelik etkinlikler, projeler düzenler ve yürütür.
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla paylaşabilecek bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
Bilgi iletişim sistemleri hakkında ileri düzeyde yetkinliğe sahiptir.
Alanının gerektirdiği Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı yanında bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
Alanı ile ilgili kişi ve kurumlarla yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ilgili birimlere açıklar.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler.
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilince sahiptir; ulaştırma/ lojistik içerikli mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
Ulaştırma sektöründeki işletmelerin yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilince sahiptir, bu alanlardaki uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
Havacılık ve işletme bilgilerini kullanarak havayolu operasyonlarını etkin bir biçimde yönetir.