TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Egzersiz ve spor bilimleri mesleği ile ilgili kavramları tanımlar.
2
Egzersiz ve spor biliminin kuramlarını açıklar.
3
Egzersiz ve spor bilimleri alanına ilişkin edindiği teorik bilgi birikimi ile egzersiz programı hazırlığının uygunluğunu tartışır ve bu bilgileri uygulama ortamlarında kullanır.

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak egzersiz ve spor bilimleri alanındaki mevcut bilimsel çalışmaları inceler ve güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları analiz eder
2
Sağlıklı yaşam, fiziksel uygunluk, performans ve kondisyon özelliklerini geliştirmeye yönelik konularda temel düzeyde yönlendirme yapar.
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı egzersiz yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak egzersiz programı düzenler.
4
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
5
Sportif performans ve kondisyon ölçümlerine ilişkin değerlendirme sonuçlarını dikkate alarak egzersiz planı hazırlar.

YETKİNLİKLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

1
Alanla ilgili uygulamalarda olası sorunlara yönelik gerek iş birliğine dayalı gerekse bireysel olarak bağımsız bir şekilde inisiyatif alır ve çözüm geliştirir.

Öğrenme Yetkinliği

1
Egzersiz ve spor bilimleri uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2
Alanıyla ilgili uygulamalarda ulusal veya uluslararası kurumlarla iş birliği yapabilecek düzeyde iletişim ve sosyal yetkinlik becerileri gösterir.

Alana Özgü Yetkinlik

1
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik egzersiz uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
2
Egzersiz ve spor bilimleri alanındaki meslek gruplarının gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
3
Egzersiz sırasında karşılaşılabilecek olası sakatlıklara ilişkin önlem alır ve spor sakatlıkları sonrasında performans yapılanmasına yönelik egzersiz programı hazırlar.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1
Egzersiz ve spor bilimleri mesleği ile ilgili kavramları tanımlar.
2
Egzersiz ve spor biliminin kuramlarını açıklar.
3
Egzersiz ve spor bilimleri alanına ilişkin edindiği teorik bilgi birikimi ile egzersiz programı hazırlığının uygunluğunu tartışır ve bu bilgileri uygulama ortamlarında kullanır.
4
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak egzersiz ve spor bilimleri alanındaki mevcut bilimsel çalışmaları inceler ve güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları analiz eder
5
Sağlıklı yaşam, fiziksel uygunluk, performans ve kondisyon özelliklerini geliştirmeye yönelik konularda temel düzeyde yönlendirme yapar.
6
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı egzersiz yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak egzersiz programı düzenler.
7
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
8
Sportif performans ve kondisyon ölçümlerine ilişkin değerlendirme sonuçlarını dikkate alarak egzersiz planı hazırlar.
9
Alanla ilgili uygulamalarda olası sorunlara yönelik gerek iş birliğine dayalı gerekse bireysel olarak bağımsız bir şekilde inisiyatif alır ve çözüm geliştirir.
10
Egzersiz ve spor bilimleri uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
11
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
12
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
13
Alanıyla ilgili uygulamalarda ulusal veya uluslararası kurumlarla iş birliği yapabilecek düzeyde iletişim ve sosyal yetkinlik becerileri gösterir.
14
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik egzersiz uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
15
Egzersiz ve spor bilimleri alanındaki meslek gruplarının gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
16
Egzersiz sırasında karşılaşılabilecek olası sakatlıklara ilişkin önlem alır ve spor sakatlıkları sonrasında performans yapılanmasına yönelik egzersiz programı hazırlar.

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Alanındaki ve yakın disiplinlerdeki kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibidir.
Alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir.
Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri, örgütün bölümleri ve birbirleriyle ilişkileri ve etkileşimleri, yönetimi, politikaları ve stratejileri konularında bilgi sahibidir.
Alanına özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibidir.
Alanındaki yasal düzenlemeler, meslek standartları ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
Alanında yer alan belirli bir meslek, iş ile ilgili detaylı bilgi sahibidir.
Alanındaki ve yakın alanlardaki önemli sorunlar ve alternatif çözüm yolları konusunda bilgi sahibidir.
Egzersiz ve spor bilimleri mesleği ile ilgili kavramları tanımlar.
Egzersiz ve spor biliminin kuramlarını açıklar.
Egzersiz ve spor bilimleri alanına ilişkin edindiği teorik bilgi birikimi ile egzersiz programı hazırlığının uygunluğunu tartışır ve bu bilgileri uygulama ortamlarında kullanır.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Alanındaki ve yakın disiplinlerdeki bilgileri, kuramları, modelleri genel olarak ve iş ortamında kullanır ve yorumlar.
Alanında faaliyet gösteren örgütlerin iç ve dış çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar, katkı sağlar ve değişimlere uyum sağlar.
Alanındaki uygulamalardan soyut ve kuramsal çıkarımlar yapar.
Öz değerlendirme yapar.
Alanı ile ilgili planlayabilme, örgütleme, koordinasyon, yöneltme ve kontrol fonksiyonlarını yerine getirir.
Alanı ile ilgili hizmet verme süreçlerini analiz eder, planlar, uygular, denetler ve gerektiğinde hizmet verme süreçlerini yeniden yapılandırır ve geliştirir.
Alanı ile ilgili hizmet verme politika ve stratejilerini kullanır, hizmet süreçlerini tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, gözden geçirir, geliştirir, değerlendirir, hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm bulur ve tüketici tatminini ölçme araçları geliştirir ve kullanır.
Alanı ile ilgili konu ve sorunlarla ilgili olarak uygun araştırma yöntemlerini kullanarak proje ve araştırmalar planlar, gerçekleştirir, sonuçları açık ve anlaşılır bir şekilde sunar.
Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur.
Alanı ile ilgili sorunlarla ilgili olarak bilinen teknikleri kullanarak bilgileri analiz eder, sorunların çözümünde farklı seçenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öngörülemeyen ve karmaşık sorunları çözer.
Alanı ile ilgili gelişmeleri ve uygulamaları takip eder ve uygulamada kullanır.
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak egzersiz ve spor bilimleri alanındaki mevcut bilimsel çalışmaları inceler ve güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları analiz eder
Sağlıklı yaşam, fiziksel uygunluk, performans ve kondisyon özelliklerini geliştirmeye yönelik konularda temel düzeyde yönlendirme yapar.
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı egzersiz yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak egzersiz programı düzenler.
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
Sportif performans ve kondisyon ölçümlerine ilişkin değerlendirme sonuçlarını dikkate alarak egzersiz planı hazırlar.
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Başkalarıyla ve bağımsız olarak etkin bir biçimde çalışır.
Ekip üyesi olarak çalışır , sorumluluk alır ve ekibi yönetir.
Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını değerlendirir.
Karmaşık ve öngörülemeyen durumlarda, sorunların çözümünde özgün ve özerk olur ve kendi başına karar verir.
Alanı ile ilgili karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımlar gerektiren hizmet süreçlerini ve işleri yönetir veya dönüştürür.
Kendini ve zamanı yönetir ve öz eleştiri yapar.
Alanı ile ilgili karmaşık ve öngörülemeyen durumlarda teknik ve mesleki faaliyetleri veya projeleri yönetir.
Mahiyetinde çalışan bireylerin veya grupların mesleki gelişimlerini yönetir.
Alanla ilgili uygulamalarda olası sorunlara yönelik gerek iş birliğine dayalı gerekse bireysel olarak bağımsız bir şekilde inisiyatif alır ve çözüm geliştirir.
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
Mesleki bilgi, beceri ve yetkinliğini arttırmak için kendi kendine öğrenir.
Alanı ve mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ulusal ve uluslar arası düzeyde takip eder.
Daha fazla sorumluluk alabilmek için bilgi, beceri ve yetkinliklerini arttırarak kişisel ve mesleki olarak kendini sürekli geliştirir.
Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle günceller ve geliştirir.
Egzersiz ve spor bilimleri uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Bireylerarası ve kültürlerarası etkin iletişim kurar ve grup çalışması yapar.
Alanı ile ilgili bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere sunar.
Bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
Alanıyla ilgili uygulamalarda ulusal veya uluslararası kurumlarla iş birliği yapabilecek düzeyde iletişim ve sosyal yetkinlik becerileri gösterir.
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Alanı ile ilgili düzenli olarak sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapar ve bu amaçla bilgi toplar.
Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.
Alanı ile ilgili etik değerlere bağlı kalır ve sosyal sorumluluk sahibidir.
Hizmet sunulan kişilerin özel hayatlarının mahremiyeti ve gizliliği konusunda yeterli bilince sahiptir ve bu konuda gerekli tedbirleri alır.
Alanı ile ilgili işleri gerçekleştirirken insan sağlığını, sosyal ve doğal çevreyi dikkate alır.
Temel hak ve hürriyetleri gözetir, insanlar ve kültürler arasındaki farklılıklara duyarlı olur; hoşgörü ve saygı gösterir.
Alanı ile ilgili yasal mevzuatı yorumlar ve mevcut varsayımlara sorgulayıcı bakış açısıyla yaklaşır.
Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik egzersiz uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
Egzersiz ve spor bilimleri alanındaki meslek gruplarının gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
Egzersiz sırasında karşılaşılabilecek olası sakatlıklara ilişkin önlem alır ve spor sakatlıkları sonrasında performans yapılanmasına yönelik egzersiz programı hazırlar.