TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Gastronomi ile ilgili temel kavramları tanımlar.
2
Alanıyla ilgili temel kavramları, çalışma alanları ve yaklaşımları yorumlar.
3
Alanıyla ilgili bilgi ve olguları sosyal bilimlerin Hukuk, Sosyoloji, Felsefe ve Ekonomi gibi alanlarıyla ilişkilendirir.
4
Ulusal ve uluslararası mutfakları benzerlik ve farklılıkları yönünden karşılaştırır.

BECERİLER

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Yeme içme sanatının işleyişini, sistemlerini ve yapılarını analiz eder.
2
Mutfak faaliyetlerinin teknik altyapısını ve içeriğini hazırlar.
3
Gıda bilimi ile ilgili teorik bilgileri gastronomi alanına uygular.
4
Alanındaki paydaşlarıyla yeni fikirler, ürünler meydana getirmek için işbirliği yapar.
5
Temel mutfak tekniklerini ve ürün hazırlama prensiplerini günümüz teknolojisine entegre eder.
6
Yiyecek-içecek işletmelerinde iş düzenini ve akışını planlar.

YETKİNLİKLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

1
Yiyecek ve içecek alanında maliyetleri hesaplar.
2
Bir yiyecek-içecek işletmesini etkin bir şekilde yürütecek yönetim teorilerini, işe alım ve değerlendirme süreçlerini uygular.
3
Alanındaki ulusal ve uluslararası yarışma ve fuarlara katılımı organize eder.

Öğrenme Yetkinliği

1
Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak kabul ederek alanıyla ilgili gelişmeleri, değişimleri ve yenilikleri araştırır.
2
Alanıyla ilgili planlama, icra ve düzenleme hatalarını sistematik şekilde bulur.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
Sunum ve iletişim tekniklerini kullanarak fikirlerini yazılı ve sözlü bir şekilde ifade eder.
2
Alanıyla ilgili etkinlikler düzenler.

Alana Özgü Yetkinlik

1
Mesleğiyle ilgili etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri mevzuatta yer alan maddeler doğrultusunda yorumlar.
2
Tarihi, kültürel ve coğrafi zenginlikleri kullanarak alanında toplumsal ve sosyal içerikli projeler tasarlar.
3
Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel araştırmalar yapar.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1
Gastronomi ile ilgili temel kavramları tanımlar.
2
Alanıyla ilgili temel kavramları, çalışma alanları ve yaklaşımları yorumlar.
3
Alanıyla ilgili bilgi ve olguları sosyal bilimlerin Hukuk, Sosyoloji, Felsefe ve Ekonomi gibi alanlarıyla ilişkilendirir.
4
Ulusal ve uluslararası mutfakları benzerlik ve farklılıkları yönünden karşılaştırır.
5
Yeme içme sanatının işleyişini, sistemlerini ve yapılarını analiz eder.
6
Mutfak faaliyetlerinin teknik altyapısını ve içeriğini hazırlar.
7
Gıda bilimi ile ilgili teorik bilgileri gastronomi alanına uygular.
8
Alanındaki paydaşlarıyla yeni fikirler, ürünler meydana getirmek için işbirliği yapar.
9
Temel mutfak tekniklerini ve ürün hazırlama prensiplerini günümüz teknolojisine entegre eder.
10
Yiyecek-içecek işletmelerinde iş düzenini ve akışını planlar.
11
Yiyecek ve içecek alanında maliyetleri hesaplar.
12
Bir yiyecek-içecek işletmesini etkin bir şekilde yürütecek yönetim teorilerini, işe alım ve değerlendirme süreçlerini uygular.
13
Alanındaki ulusal ve uluslararası yarışma ve fuarlara katılımı organize eder.
14
Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak kabul ederek alanıyla ilgili gelişmeleri, değişimleri ve yenilikleri araştırır.
15
Alanıyla ilgili planlama, icra ve düzenleme hatalarını sistematik şekilde bulur.
16
Sunum ve iletişim tekniklerini kullanarak fikirlerini yazılı ve sözlü bir şekilde ifade eder.
17
Alanıyla ilgili etkinlikler düzenler.
18
Mesleğiyle ilgili etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri mevzuatta yer alan maddeler doğrultusunda yorumlar.
19
Tarihi, kültürel ve coğrafi zenginlikleri kullanarak alanında toplumsal ve sosyal içerikli projeler tasarlar.
20
Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel araştırmalar yapar.

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Alanının temel prensip ve uygulamalarını bilimsel çalışmalara dönüştürecek bilgi ve beceriye sahiptir.
Alanının ilintili olduğu farklı disiplinler hakkında araştırma yapar.
Alanı ile ilgili bilginin geçerliliğini kontrol eder.
Litaratürdeki bilgi birikimini uygulamaya dökebilecek kapasiteye sahiptir.
Alanının gerektirdiği tarihi, kültürel ve etik kavrayışa sahiptir.
Alanındaki ve yakın disiplinlerdeki kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibidir.
Alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir.
Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri, örgütün bölümleri ve birbirleriyle ilişkileri ve etkileşimleri, yönetimi, politikaları ve stratejileri konularında bilgi sahibidir
Alanına özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibidir.
Alanındaki yasal düzenlemeler, meslek standartları ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
Alanında yer alan belirli bir meslek, iş ile ilgili detaylı bilgi sahibidir.
Alanındaki ve yakın alanlardaki önemli sorunlar ve alternatif çözüm yolları konusunda bilgi sahibidir.
Alanındaki ve yakın disiplinlerdeki kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibidir.
Alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir.
Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri, örgütün bölümleri ve birbirleriyle ilişkileri ve etkileşimleri, yönetimi, politikaları ve stratejileri konularında bilgi sahibidir.
Alanına özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibidir.
Alanındaki yasal düzenlemeler, meslek standartları ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
Alanında yer alan belirli bir meslek, iş ile ilgili detaylı bilgi sahibidir.
Alanındaki ve yakın alanlardaki önemli sorunlar ve alternatif çözüm yolları konusunda bilgi sahibidir.
Alanının temel prensip ve uygulamalarını bilimsel çalışmalara dönüştürecek bilgi ve beceriye sahiptir.
Alanının ilintili olduğu farklı disiplinler hakkında araştırma yapar.
Alanı ile ilgili bilginin geçerliliğini kontrol eder.
Litaratürdeki bilgi birikimini uygulamaya dökebilecek kapasiteye sahiptir.
Alanının gerektirdiği tarihi, kültürel ve etik kavrayışa sahiptir.
Gastronomi ile ilgili temel kavramları tanımlar.
Alanıyla ilgili temel kavramları, çalışma alanları ve yaklaşımları yorumlar.
Alanıyla ilgili bilgi ve olguları sosyal bilimlerin Hukuk, Sosyoloji, Felsefe ve Ekonomi gibi alanlarıyla ilişkilendirir.
Ulusal ve uluslararası mutfakları benzerlik ve farklılıkları yönünden karşılaştırır.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Alanındaki ve yakın disiplinlerdeki bilgileri, kuramları, modelleri genel olarak ve iş ortamında kullanır ve yorumlar.
Alanında faaliyet gösteren örgütlerin iç ve dış çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar, katkı sağlar ve değişimlere uyum sağlar.
Alanı ile ilgili planlayabilme, örgütleme, koordinasyon, yöneltme ve kontrol fonksiyonlarını yerine getirir.
Alanı ile ilgili hizmet verme süreçlerini analiz eder, planlar, uygular, denetler ve gerektiğinde hizmet verme süreçlerini yeniden yapılandırır ve geliştirir.
Alanı ile ilgili hizmet verme politika ve stratejilerini kullanır, hizmet süreçlerini tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, gözden geçirir, geliştirir, değerlendirir, hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm bulur ve tüketici tatminini ölçme araçları geliştirir ve kullanır.
Alanı ile ilgili konu ve sorunlarla ilgili olarak uygun araştırma yöntemlerini kullanarak proje ve araştırmalar planlar, gerçekleştirir, sonuçları açık ve anlaşılır bir şekilde sunar.
Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur.
Alanı ile ilgili sorunlarla ilgili olarak bilinen teknikleri kullanarak bilgileri analiz eder, sorunların çözümünde farklı seçenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öngörülemeyen ve karmaşık sorunları çözer.
Alanı ile ilgili gelişmeleri ve uygulamaları takip eder ve uygulamada kullanır.
Alanındaki uygulamalardan soyut ve kuramsal çıkarımlar yapar.
Öz değerlendirme yapar.
Edindiği bilgileri değerlendirip, dönüştürüp, uygulamaya döker.
Olası sorunlar karşısında yorumlama ve çözümleme odaklı çalışır.
Soyut bilgiyi kavrar ve somut örneklere dönüştürür.
Sahip olduğu bilgi birikimini güncel gelişmelere göre tartışıp revize eder.
Edindiği bilgileri değerlendirip, dönüştürüp, uygulamaya döker.
Olası sorunlar karşısında yorumlama ve çözümleme odaklı çalışır.
Soyut bilgiyi kavrar ve somut örneklere dönüştürür.
Sahip olduğu bilgi birikimini güncel gelişmelere göre tartışıp revize eder.
Yeme içme sanatının işleyişini, sistemlerini ve yapılarını analiz eder.
Mutfak faaliyetlerinin teknik altyapısını ve içeriğini hazırlar.
Gıda bilimi ile ilgili teorik bilgileri gastronomi alanına uygular.
Alanındaki paydaşlarıyla yeni fikirler, ürünler meydana getirmek için işbirliği yapar.
Temel mutfak tekniklerini ve ürün hazırlama prensiplerini günümüz teknolojisine entegre eder.
Yiyecek-içecek işletmelerinde iş düzenini ve akışını planlar.
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Başkalarıyla ve bağımsız olarak etkin bir biçimde çalışır.
Ekip üyesi olarak çalışır , sorumluluk alır ve ekibi yönetir.
Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını değerlendirir.
Karmaşık ve öngörülemeyen durumlarda, sorunların çözümünde özgün ve özerk olur ve kendi başına karar verir.
Alanı ile ilgili karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımlar gerektiren hizmet süreçlerini ve işleri yönetir veya dönüştürür.
Kendini ve zamanı yönetir ve öz eleştiri yapar.
Alanı ile ilgili karmaşık ve öngörülemeyen durumlarda teknik ve mesleki faaliyetleri veya projeleri yönetir.
Mahiyetinde çalışan bireylerin veya grupların mesleki gelişimlerini yönetir.
Alanı ile ilgili çalışmaları bireysel ya da ekip içerisinde bir eleman olarak gerçekleştirir.
Sorumluluğu altında çalışan kişilerin çıkarlarını gözetir ve gelişimlerini destekler.
Farklı disiplinler ile etkileşim kurulan noktalarda gerekli kararları alır ve harekete geçer.
Zamanı etkin kullanma becerisine sahiptir.
Yaşanan problemler karşısında, çözüm üretme süreçlerinde yer alır ve sorumlulukları paylaşır.
Yiyecek ve içecek alanında maliyetleri hesaplar.
Bir yiyecek-içecek işletmesini etkin bir şekilde yürütecek yönetim teorilerini, işe alım ve değerlendirme süreçlerini uygular.
Alanındaki ulusal ve uluslararası yarışma ve fuarlara katılımı organize eder.
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
Mesleki bilgi, beceri ve yetkinliğini arttırmak için kendi kendine öğrenir.
Alanı ve mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ulusal ve uluslar arası düzeyde takip eder.
Daha fazla sorumluluk alabilmek için bilgi, beceri ve yetkinliklerini arttırarak kişisel ve mesleki olarak kendini sürekli geliştirir.
Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle günceller ve geliştirir.
Alanıyla ilgili olarak ihtiyaç duyduğu bilgiyi farklı mecralar üzerinden elde edebilecek donanıma sahiptir.
Kendini devamlı geliştirmek için, alanıyla ilgisi bulunan farklı disiplinler hakkında bilgi sahibi olmayı amaçlar.
Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak kabul ederek alanıyla ilgili gelişmeleri, değişimleri ve yenilikleri araştırır.
Alanıyla ilgili planlama, icra ve düzenleme hatalarını sistematik şekilde bulur.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanır.
Bilgiye ulaşabilmek için veri tabanları ve bilişim sistemlerinden yararlanır.
Alanı ile ilgili yaptığı çalışmaları ya da önceden yapılmış olan çalışmaları, kendi alanının içinden veya dışından gelmiş kişilere aktarır.
Bireylerarası ve kültürlerarası etkin iletişim kurar ve grup çalışması yapar.
Alanı ile ilgili bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere sunar.
Bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Sunum ve iletişim tekniklerini kullanarak fikirlerini yazılı ve sözlü bir şekilde ifade eder.
Alanıyla ilgili etkinlikler düzenler.
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Alanı ile ilgili verileri toplar, tasnif eder, yorumlar, uygular, sonuç çıkarır.
Alanı ile ilgili gerçekleştirdiği tüm çalışmalarda etik ve ahlaki değerlere, sosyal adalet ilkesine, iş güvenliği hükümlerine ve kalite yönetimi süreçlerine uygun hareket eder.
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzenleme ve ilkelerin bilincindedir.
Alanı ile ilgili düzenli olarak sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapar ve bu amaçla bilgi toplar
Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.
Alanı ile ilgili etik değerlere bağlı kalır ve sosyal sorumluluk sahibidir.
Hizmet sunulan kişilerin özel hayatlarının mahremiyeti ve gizliliği konusunda yeterli bilince sahiptir ve bu konuda gerekli tedbirleri alır.
Alanı ile ilgili işleri gerçekleştirirken insan sağlığını, sosyal ve doğal çevreyi dikkate alır.
Temel hak ve hürriyetleri gözetir, insanlar ve kültürler arasındaki farklılıklara duyarlı olur; hoşgörü ve saygı gösterir.
Alanı ile ilgili yasal mevzuatı yorumlar ve mevcut varsayımlara sorgulayıcı bakış açısıyla yaklaşır.
Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
Mesleğiyle ilgili etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri mevzuatta yer alan maddeler doğrultusunda yorumlar.
Tarihi, kültürel ve coğrafi zenginlikleri kullanarak alanında toplumsal ve sosyal içerikli projeler tasarlar.
Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel araştırmalar yapar.