TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

1. Psikoloji Bilimi’ nin alanına giren konuları Psikoloji Kuramları çerçevesinde ele alıp değerlendirebilen, analiz edebilen ve yorumlayabilen, 2. Çalışmalarında, bilimsel araştırma yöntemlerini, istatistiksel yazılımları ve ilintili bilgi teknolojilerini doğru ve etkin bir biçimde uygulayabilen, 3. Uygulamalı Psikoloji alanında kullanılan test ve teknikler konusunda etik değerlere bağlı kalmak koşuluyla, yeterlilik ve yetkinlik çalışmalarında bulunabilen, 4. En az bir yabancı dilde düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilen, 5. Problem çözme, zaman yönetimi, öz-disiplin ve iletişim becerilerinde başarılı, 6. Bağımsız veya ekip içinde çalışma ve sorumluluk alma davranışı gelişmiş, 7. Bilimsel bilgi ve bilimsel düşünme temelinde sorgulayıcı tutuma sahip, 8. Evrensel değerler çerçevesinde; toplumsal olayları değerlendirme ve aktif katılımda bulunabilme davranışını temel ilke edinmiş, 9. Yaşamboyu öğrenme felsefesini benimsemiş, 10. Farkındalık bilinci edinmiş ve medeni cesareti gelişmiş mezunlar vermektir.

Programın Hedefi

Bilimsel yöntemi, etik ilkeler, insan hakları, nesnellik, toplumsal ve kültürel duyarlılık gibi değerlerle bütünleştiren bir eğitim anlayışıyla, Psikoloji biliminin ve meslek alanının gelişimine katkıda bulunacak mezunlar yetiştirmek.