TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

İnşaat Mühendisliği, insanoğlunun yerleşik yaşama geçmesiyle birlikte ortaya çıkmış bir dünyanın en eski mühendislik dallarından biridir. İlerleyen teknolojik ve bilimsel gelişmeler ışığında önemli mühendislik dallarından biri haline gelen inşaat mühendisliği, değişen yaşam biçimleri ve insanların beklentileriyle birlikte sürekli bir gelişim ve devinim içindedir.

Konutlardan hastane binalarına, barajlardan köprülere, limanlardan su şebekelerine, alışveriş merkezlerinden okullara kadar akla gelebilecek her türlü yaşam alanlarının,  hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konularında mühendisler çalışmaktadır. İstanbul Gelişim Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nde çağın gereklerini anlayan, çevreye ve insana dost projeler üretebilen, ekip çalışmasında başarılı mühendisler yetiştirilmektedir.

 

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri eğitimin ilk yılında matematik, kimya, fizik, jeoloji, bilgisayar programları gibi temel dersler almakta, 2 sınıftan itibaren inşaat mühendisliğinin kapsamına giren alanlarda teknik dersler görmekte, projeler hazırlamaktadır. Staj imkanı sunulan öğrenciler teorik bilgilerini pratikte de tecrübe etmektedir. İnşaat Mühendisliği Bölümü derslerinin bir kısmı da öğrencilerin uygulamalı eğitim almalarını sağlayacak şekilde laboratuvarlarda yapılmaktadır. İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün müfredatı Bologna Süreci doğrultusunda AKTS’ye (Avrupa kredi transfer Sistemi) göre oluşturulmuştur.  

 

Programın Hedefi

Programın Eğitsel Hedefleri

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi İnşaat Mühendisliği lisans programlarının amaçları:

 

1. Meslek hayatı boyunca ya da lisansüstü araştırmalar yoluyla mühendislik problemleri için güvenli, sürdürülebilir, ekonomik ve çevreye duyarlı çözümler geliştirebilir veya tasarlayabilir.(a, b, c, e, k);

2. Teknik, yönetim ve sözlü-yazılı iletişim becerilerini sürekli geliştirerek kariyerlerinde yükselmek, profesyonel yetkinliğe ulaşmak, meslek hayatında sorumluluk ve liderlik rollerini üstlenmek (i, j);

3. Toplumun ve mesleğin farklı ihtiyaçları ile  şekillendirilmiş bir ortamda, mesleki amaçlarına etik ve kültürel değerleri göz önüne alarak ulaşmak (h, i, j);

4. Kamu ve özel sektöre, inşaat mühendisliği ve disiplinler arası problemler için profesyonel ve yenilikçi çözümler sunmak (d, f, g);

 

Vizyon

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün vizyonu eğitim, öğretim ve araştırmada öncü konumuyla geleceği şekillendiren bir üniversite olmaktır. Eğitim ve öğretim deneyimini yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla zenginleştirmek, bilim, araştırma, yaratıcılık, yenilikçilik kültürünü güçlendirerek dünyanın lider araştırma üniversiteleri arasında yer almak, Akademik, bilimsel ve kültürel faaliyetlerimizle daha iyi bir geleceğin şekillenmesine katkıda bulunmak, vizyonumuzun ana ögelerini oluşturmaktadır.

 

Misyon

 

Kurumsal değerlerimizi sahiplenen, yaratıcı ve eleştirel düşünen, özgür ve özgürlükçü, etik değerleri önemseyen, doğa ve çevre bilinci gelişmiş, yerele kök salmış-evrensele açık, bilimsel, sosyal ve kültürel formasyonu ve özgüveni ile üstleneceği mesleki ve sosyal sorumlulukları başarıyla yerine getirecek bireyler yetiştirmek; evrensel boyutta düşünce, bilim ve teknoloji üreterek insanlığın hizmetine sunmak ve bilim, sanat ve kültürün toplumda yer bulmasında ve yaygınlık kazanmasında yardımcı ve öncü olmaktır.

 

Programın Öğrenci Çıktıları

                      

a. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kullanma becerisi

b. Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçlari analiz edip yorumlama becerisi

c. Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşilayacak şekilde tasarlama

    becerisi

d. Çok disiplinli takim çalişmasi yürütebilme becerisi

e. Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

f.  Mesleki ve etik sorumluluklari kavrama becerisi

g. Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

h. Mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini anlama becerisi

i.  Yaşam boyu öğrenim gereğini anlama ve ihtiyaç duyma

j.  Güncel konular hakkinda bilgi sahibi olma becerisi

k. Mühendislik uygulamalari için gerekli teknikleri, becerileri ve modern mühendislik araçlarını

    kullanabilme becerisi