TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, yerel ve uluslararası düzeyde gerçekleşen siyasi ve idari değişimlerin açıklanmasına ve anlaşılmasına yardımcı olan bir disiplindir. Bu bağlamda, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, kamu sektörüne, özel sektöre ve siyasi hayata yön verecek liderleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Programın Hedefi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünün temel hedefi, kamu yönetiminin her düzeyi için  yerel ve merkezi idarede öncelikle tercih edilen, demokrasi ve insan hakları temelinde farklılıklara saygılı, çağdaş gelişmelere ve değişimlere açık, içinde yaşadığı toplumun lideri olacak mezunlar yetiştirmektir.

 

Kariyer Olanakları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü mezunları, disiplinler arası eğitim almanın sağladığı avantajdan yararlanarak kamu sektörü, özel sektör ve üçüncü sektör örgütlerinde kariyer yapma olanağına sahiptirler. Bölümümüz mezunları siyaset bilimi, idare,  hukuk, iktisat gibi farklı bilim alanlarından kazandıkları bilgiler ile; bakanlıklar, yerel yönetimler, KİT’ler, sivil toplum kuruluşları, finans kuruluşları gibi, kamu, özel ve gönüllü kuruluşlarda uzman, teftiş kurulu üyesi, idari hakim, kaymakam ve diğer alanlarda orta ve üst düzey yönetici olarak istihdam edilirler.

Bölümün Geleceği

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, yerel ve uluslararası düzeyde gerçekleşen siyasi ve idari değişimlerin açıklanmasına ve anlaşılmasına yardımcı olan bir disiplindir. Bu bağlamda, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, kamu sektörüne, özel sektöre ve siyasi hayata yön verecek yöneticiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Küreselleşmenin gerek dünyada gerekse Türkiye’de yarattığı toplumsal ve yönetsel dönüşümler, siyaset bilimi ve kamu yönetimi üzerine eğitim görmüş birey ihtiyacını arttırmaktadır. Yaşanan dönüşümler ile birlikte kamunun yönetiminde yeni yöntemlerin keşfedilmesi ve bu yöntemlerin kamuda görev alan yöneticilere aktarılması zorunluluğu her geçen gün artmaktadır. Ayrıca günümüzde kamu ve özel ayrımı giderek ortadan kalkmakta, yönetişim odaklı devlet anlayışı özel sektör, kamu sektörü ve üçüncü sektör arasında işbirliğine ihtiyaç duymaktadır. Bu açıdan özel sektör ve üçüncü sektör çalışanları ve yöneticileri açısından da siyaset bilimi ve kamu yönetimi eğitimi ihtiyacı vardır.

Artan bu ihtiyaçları karşılamak amacıyla Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi farklı disiplinlerden gelen öğrencileri bir araya getirerek, siyaset bilimi ve kamu yönetimi kuramlarını anlayan, yorumlayan, uygulayan ve bu bilgiler ışığında sosyal sorunlara çözüm üreten siyaset bilimi ve kamu yönetimi uzmanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi kuram ve yaklaşımların öğretilmesinin yanı sıra; eleştirel ve analitik düşünme yetisinin geliştirilmesi ve öğrencilere araştırma becerisi kazandırılması programın öncelikli amaçlarından biridir. Bu sayede, toplumsal dönüşüm ve sorunları hem yerel hem küresel bağlamda algılayabilen, bu sorunlara uygun kuram ve araştırma yöntemlerini belirleyerek uygulayabilen veya yenilerini geliştirebilen Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi uzmanlarının yetiştirilmesi açısından Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünün gelecekte hem kamu hem de özel sektör için önemli bir işlev göreceği aşikardır. Yukarıdaki sebepler göz önünde bulundurulduğunda Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi hem günümüzde hem de gelecekte önemini koruyarak toplumsal ihtiyaçları karşılamak için önemli bir işlev görecektir. Dolayısıyla bölümün mezunları bölümümüzde aldıkları eğitimlerle geleceğin toplumunda hem kamu sektöründe hem de özel sektörde önemli görevler üstlenme ve kariyerlerini geliştirme fırsatına sahip olma imkanı yakalayabileceklerdir.

 

Kimler Seçmeli

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü çok yönlü bir meslek dalı olması dolayısıyla geniş bir kitleye hitap etmektedir. Tercih eden kişilerin kendilerini birçok alanda yetiştirip geliştirebileceği bir bölüm olan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bilhassa kamu sektöründe çalışmak isteyenler için önemli fırsatlar sunmaktadır. Kamu hizmeti veren bütün kurum ve kuruluşların memurluklarına atanma fırsatının yanı sıra Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi özel sektöre de önemli miktarda insan kaynağı sağlamaktadır. Eğitim öğretim süreci boyunca sosyoloji, hukuk, yönetim, siyaset bilimi, siyaset felsefesi, idare, liderlik gibi birçok alanda eğitim veren bu disiplin öğrencilere ilgileri ve kariyer hedefleri doğrultusunda ders seçimi yapabilme fırsatı sunmaktadır.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, kamu kuruluşları, özel sektörün birçok alanının yanı sıra araştırma ve danışmanlık şirketleri ile uluslararası kuruluşlarda çalışabilecek bireyler yetiştirerek; ülkemizdeki iyi yetişmiş ve uzmanlaşmış birey ihtiyacının giderilmesine de katkı sağlamaktadır. Bu alanlarda kariyer planlaması yapan ve geleceğin toplumuna yön vermek isteyen herkese hedef ve amaçları doğrultusunda değer katan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü kamu ve özel sektörde çalışmak isteyen herkese hitap etmektedir.

 

Çalışma Alanları

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Üniversitemiz ön lisans ve lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dâhilinde yatay geçişle öğrenci kabul edilmektedir.

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

Meslek yüksekokulları mezunları, ilgili yönetmelikteki koşulları sağlamaları halinde bölümümüzde dört yıllık lisans eğitimine devam edebilmektedir.