TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal  Bilimler Fakültesi bünyesinde kaliteli, yenilikçi, rekabetçi bir eğitim anlayışıyla farkındalık yaratan profesyoneller yetiştirilmek üzere, eğitimde uluslararasılaşma gerçekleştirme amacıyla kurulmuştur. Eğitim dili Türkçe olan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü küresel ve bölgesel düzeyde devlet ve devlet dışı uluslararası aktörlerin, kurumların ve yapıların genel özellikleri, bu aktör ve yapıların siyasi, ekonomik ve sosyal anlamdaki değişimleri ve birbirleri ile olan ilişkileri, dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen gelişme ve yenilikler, AB ve Birleşmiş Milletler gibi önemli uluslararası örgütler, başta Avrasya ve Orta Doğu olmak üzere farklı bölgeler ve ABD ve Rusya başta olmak üzere uluslararası sistemin başat güçlerinin iç dinamikleri ve dış politikaları gibi pek çok alanı inceler. Bilimsel araştırma yapma, eleştirel yaklaşımlar geliştirme ve teorik bir çerçeve oluşturma konusunda öğrencileri donatarak, kişisel çalışmaları için kendilerini uzun vadeli olarak geliştirme imkânı sunan program, dört yıllık lisans eğitimi süresince öğrencilerine siyaset, ekonomi ve diplomasi alanlarında güncel ve teknolojik kaynaklarla desteklenen kuramsal ve uygulamalı bilgilerle donanmış ulusal ve uluslararası boyutta kazanımlar, bilgi ve beceriler kazandırmaktadır.

Programın Hedefi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü programın bilgisine sahip, akademik becerileri gelişmiş, etrafındaki dünyayı eleştirel bir şekilde değerlendirebilen ve iletişim becerileri güçlü öğrenciler yetiştirmeyi hedefler. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programından mezun olan her bir öğrencinin yerel, ulusal ve uluslararası düzlemlerde uluslararası gelişmeleri ve siyaset bilimindeki kavramlara, olgulara ve teorilere dair bilgi sahibi olması, siyasi yaşam içindeki davranışlar, kuruluşlar, örgütler ve felsefi temeller dâhil olmak üzere siyasi dünyayı kapsamlı bir şekilde analiz edebilmesi, Türk siyaseti, karşılaştırmalı siyaset, uluslararası ilişkiler ve siyasi düşünce alanlarındaki çalışmaların parçası önemli araştırmalara ve teorik tartışmalara katkı yapmak için gerekli becerileri taşıması,  uluslararası gelişmelerle ilgili temel konularda yaratıcı ve eleştirel düşünebilmesi ve siyaset bilimi/uluslararası ilişkilerle ilgili alanlarda iş sahibi olmak için gerekli becerileri kazanmış olması hedeflenir.

 

Kariyer Olanakları

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları, yurt içi ve yurt dışında kamu ve özel sektörlerin çeşitli birimlerinde geniş kariyer olanaklarına sahiptirler. Mezunlar çalıştıkları kurumlara göre diplomat, danışman, orta ve üst düzey yönetici, denetmen ve uzman olarak istihdam edilebilirler. Bakanlıklar, müsteşarlıklar ve büyükelçiliklerin yanı sıra uluslararası örgütler, düşünce ve araştırma merkezleri, dış ticaret şirketleri, bankalar ve turizm işletmeleri ile medyanın dış haberler servisleri mezunların çalışabilecekleri yerler arasındadır. Akademik hayatı tercih edecek öğrenciler ise ilgi alanları doğrultusunda yüksek lisans ve doktora programlarına devam edip, akademik alanda da kendilerine yer bulabilirler. 

Bölümün Geleceği

Küreselleşme olgusunun ön plana çıktığı ve dünya siyasetinin teknoloji ve dijitalleşmeyle büyük değişim gösterdiği günümüzde yeni siyasal gelişmeleri kavrayabilecek ve sorunlara analitik çözümler üretebilecek, 21. yüzyıl bilgi ve becerileri ile donatılmış siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler uzmanlarına ihtiyaç duyulacaktır.

Kimler Seçmeli

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü bakanlıklar, müsteşarlıklar ve büyükelçiliklerin yanı sıra, uluslararası örgütler, düşünce kuruluşları, dış ticaret şirketleri, bankalar, medya ve danışmanlık gibi alanlarda kariyer inşa etmek isteyenler için uygun bir tercih olabilir.

Çalışma Alanları

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları sahip oldukları disiplinler arası alt yapı sayesinde, gerek kamu gerekse özel sektörde, siyaset, işletme-ekonomi-finans, turizm ve medya çalışma alanlarında istihdam edilebilirler.

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Üniversitemiz önlisans/lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir.

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

Bölümümüze Dikey Geçiş ile geçmek isteyen tüm öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı’na girerek yeterli puanı aldıkları takdirde ÖSYM tarafından yerleştirilirler. Tüm şartları yerine getiren öğrenciler böylece okulumuzda dört yıllık lisans eğitimi almaya hak kazanır.