TR EN

SANAT VE TASARIM TARİHİ II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GSF124 SANAT VE TASARIM TARİHİ II 2 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi ZERRİN FUNDA ÜRÜK
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Orta çağ, Rönesans ve Sanayi Devrimi öncesi dönemlerin genel özellikleri ve üretim anlayışları, Sanayi Devrimi sonrası yaşanan değişimler, Yirminci yüzyılın önemli tasarım anlayışları ve bunların günümüz sanat ve tasarımına etkilerini yorumlama becerisi kazandırma
İçerik: Tasarımın tarihsel, sosyokültürel, siyasi olaylarla ilişkisini kurarak, günümüz tasarımcılarının yorumuna ve yaratıcı süreçlerine katkıda bulunmak, Çağdaş tasarımları tarihsel süreç içinde analiz ederek, tasarımın öncü akımlarını ve eğilimlerini tanıtma konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Orta çağ, Rönesans ve Sanayi Devrimi öncesi dönemlerin genel özelliklerini ve üretim anlayışlarını Sanat ve tasarım ilişkilerine göre tanımlar.
Sanayi Devrimi sonrası yaşanan değişimleri açıklar.
Yirminci yüzyılın önemli tasarım anlayışları ve bunların günümüz sanat ve tasarımına etkilerini açıklar.
Sanat tarihini süreçleriyle günümüz tasarım ve görselliği arasındaki ilişkileri tartışır.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Ders izlencesinin gözden geçirilmesi. Ders Kaynaklarının gözden geçirilmesi Dersin tanıtımı, önceki dönemin konu başlıkları üzerinden tartışma Ppt. Sunum ile yüz yüze ders anlatımı
2 Okuma / Araştırma William Morris. Art Nouveau akımının sanat ve tasarıma etkileri. Ppt. Sunum ile yüz yüze ders anlatımı
3 Okuma / Araştırma Ekspresyonizm, Sembolizm Ppt. Sunum ile yüz yüze ders anlatımı
4 Okuma / Araştırma ’Arts and Crafts’’ hareketi Ppt. Sunum ile yüz yüze ders anlatımı
5 Okuma / Araştırma William Morris. Art Nouveau akımının sanat ve tasarıma etkileri Ppt. Sunum ile yüz yüze ders anlatımı
6 Okuma / Araştırma Avant-garde sanatçıların teknolojiyi sanata taşıma çabaları Ppt. Sunum ile yüz yüze ders anlatımı
7 Okuma / Araştırma Fütürizm, Konstrüktivizm, De Stijl Ppt. Sunum ile yüz yüze ders anlatımı
8 - ARA SINAV -
9 Okuma / Araştırma Bauhaus’un kuruluşu ve Walter Gropius Ppt. Sunum ile yüz yüze ders anlatımı
10 Okuma / Araştırma Kübizm ve Fovizm Ppt. Sunum ile yüz yüze ders anlatımı
11 Okuma / Araştırma Modern Sanat - Soyut Sanat Ppt. Sunum ile yüz yüze ders anlatımı
12 Okuma / Araştırma Dadaizm, Sürrealizm, Pop Art. Ppt. Sunum ile yüz yüze ders anlatımı
13 Okuma / Araştırma Teknik gezi Ppt. Sunum ile yüz yüze ders anlatımı
14 Okuma / Araştırma Postmodernizm, Minimalizm ve Kavramsal Sanat. Ppt. Sunum ile yüz yüze ders anlatımı
15 Okuma / Araştırma Sanat ve Teknoloji: Makine yüzyılının sanat ve tasarıma etkileri Ppt. Sunum ile yüz yüze ders anlatımı
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Akurgal, E. (1998), Anadolu Kültür Tarihi, Ankara: TÜBİTAK Yayınları
Winckelmann, J.J. (2012), Antikçağ Sanat Tarihi (Oğuz Özügül, Çev.), İstanbul: Say Yayınları
Akyürek, E. (1996), Bizans´ta Sanat ve Ritüel, İstanbul: Kabalcı Yayınevi
Fischer, E. (2012), Sanatın Gerekliliği (Cevat Çapan, Çev.), İstanbul: Payel Yayınevi
Gombrich, E.H. (2007), Sanatın Öyküsü (Ömer Erduran, Erol Erduran, Çev.), İstanbul: Remzi Kitabevi
Gombrich, E.H. (2015), Sanat ve Yanılsama (Ahmet Cemal, Çev.), İstanbul:Remzi Kitabevi
Cömert, B. (2010), Mitoloji ve İkonografi, Ankara: De Ki Yayınları
Wölfflin, H. (1990), Sanat Tarihinin Temel Kavramları (Haytrullah Örs, Çev.), İstanbul: Remzi Kitabevi
Bulut, Ü. (2003), Avrupa Resminde Üslup ve Anlam İlişkisi, İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları
Turani, A. (2003), Dünya Sanat Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi
Tansuğ, S. (1995), Resim Sanatının Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi
Beksaç, E. (2012), Ortaçağ Avrupasında Resim Sanatı, Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları
Hauser, A. (1984), Sanatın Toplumsal Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi
Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, İstanbul: YEM Yayınları, 1997
Sözen, M. & Tanyeli, U. (2012) Sanat Kavramları ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Remzi Kitabevi
Hollingsworth, M. (2009), Dünya Sanat Tarihi (Rengin Küçükerdoğan, Banu Ergüder, Çev.), İstanbul: İnkılap Yayınevi
Pischel-Fraschini, G. (1981), Sanat Tarihi Ansiklopedisi (Hasan Kuruyazıcı,Üstün Alsaç, Çev.), Görsel Yayınları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sanat, tasarım, çevre ve kültür tarihi gibi konular hakkındaki edindiği bilgileri meslek hayatında ve günlük yaşamında kullanır.
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç mimari ve çevresel tasarım ilkeleri ile ilgili temel kavramları tanımlar.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve uluslararası, iç ve dış (kamu, özel sektör ve gönüllü kuruluşlar) paydaşlar ile disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar ve proje ve maliyet yönetimi ve süreçlerini analiz eder.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Çizim anlatım yöntemleri ve tekniklerini (CAD, 3D max ve grafik anlatım programları ve serbest el çizim) tasarım alanlarındaki çalışmalarda kullanır.
0
2
Bireysel veya grup bazında sorumluluk alarak iç mekân ve çevrelerinde öğrenmiş olduğu tasarım ilke ve becerilerini uygular.
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç ve dış mekânların tasarım, uygulama ve teknik donatım projelerini, farklı meslek grupları ile disiplinler arası iş birliğini içerisinde organize eder.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç mekân ve yakın çevresinin tasarım ve planlama alanlarındaki düzenlemelerini, yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimseyerek, toplumsal, kültürel, yenilikçi, sürdürülebilir ve gelişime açık fikirler ve çözümlerle analiz eder.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programı mezunları, alanı ile ilgili çalışmalarda, sosyal sorumlukları çerçevesinde toplumsal boyutta, çevresel, sürdürülebilir proje ve etkinlikler organize eder.
4
2
İlgili kişi ve kurumlarla iş birliği yapabilmek için Türkçe ve en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü olarak kendilerini ifade eder.
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programı mezunları, mesleki hayatlarında; toplum yaşantısını da göz önünde bulundurularak, uygulamaya yönelik sürdürülebilir, değişime ve yeniliğe açık iç mimarlık ve çevre tasarımı projeleri tasarlar.
0
2
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programı mezunları; mesleki davranış kuralları, ölçütler ve standartları yasal çerçevelere uygun olarak kullanarak, iç mekânların sosyal ve yakın çevrelerin tasarım-uygulama projeleri ve proje-maliyet yönetimi gibi konularda öneriler geliştirir.
0
3
İç Mimari ve çevresel tasarım odaklı çalışmalarını; yerel, bölgesel, ulusal ve kültürel duyarlılıkla ve etik değerlere uygun olarak disiplinler arası çalışmalar iş birliği ile organize eder.
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 6 78
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 3 3
Final Sınavı Hazırlığı 1 3 3
Ara Sınav 1 3 3
Ara Sınav Hazırlığı 1 3 3
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 132
Genel Toplam 132
Toplam İş Yükü / 25.5 5,2
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0