TR EN

GRAFİK ANLATIM TEKNİKLERİ I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ICM151 GRAFİK ANLATIM TEKNİKLERİ I 1 4 2 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi ZERRİN FUNDA ÜRÜK
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. İBRAHİM EROL

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Öğrencilere, çizim ekipmanı ve Autocad programını kullanarak bilgisayar destekli çizim yapma becerisini kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği, çizim ekipmanlarını kullanabilme, çizim teknik ve kurallarını kullanabilme, Epür düzleminde plan, kesit, görünüş çizebilme, Autocad çizim programını tanıma ve kullanabilme, Çizim programını kullanarak plan, kesit, görünüş çizebilme konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Çizim ekipmanlarını tanımlar.
Epür düzleminde plan, kesit, görünüş ifadelerini açıklar.
Çalışmalarını Epür düzleminde plan, kesit, görünüş ile anlatır.
Çizim çalışmalarını autocad komutları ile tanımlar.
Autocad programını kullanarak örnek olarak verilen iç ve dış mekânların; plan, kesit, görünüş çizimleri ile örnekler.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Ders izlencesinin gözden geçirilmesi. Ders kaynaklarından incelenmesi. Dersinin tanımı. Çizim araç ve gereçlerinin tanıtılması. T cetveli, kurşun kalem ve çeşitleri, kağıt boyutları ve tipleri , gönyelerin cinsleri ve kullanımı hakkında bilgilendirme, epür düzleminin tanıtılması ve 2 boyutlu çizim uygulaması. Yüz yüze ders anlatımı ve sınıf içi çizim uygulaması
2 Çizim ekipmanları ile derse katılım Önceki haftaki uygulamaların değerlendirilmesi Epür düzleminde T cetveli ve gönyeleri kullanarak 2 boyutlu çizim çalışması Sınıf içi çizim uygulaması
3 Çizim ekipmanları ile derse katılım Önceki haftaki uygulamaların değerlendirilmesi Epür düzleminde T cetveli ve gönyeleri kullanarak 2-3 boyutlu çizim çalışması Sınıf içi çizim uygulaması
4 Çizim ekipmanları ile derse katılım Önceki haftaki uygulamaların değerlendirilmesi Epür düzleminde T cetveli ve gönyeleri kullanarak 2-3 boyutlu çizim çalışması Sınıf içi çizim uygulaması
5 Çizim ekipmanları ile derse katılım Önceki haftaki uygulamaların değerlendirilmesi Epür düzleminde T cetveli ve gönyeleri kullanarak 2-3 boyutlu çizim çalışması Sınıf içi çizim uygulaması
6 Çizim ekipmanları ile derse katılım Önceki haftaki uygulamaların değerlendirilmesi Epür düzleminde T cetveli ve gönyeleri kullanarak 2-3 boyutlu çizim çalışması Sınıf içi çizim uygulaması
7 Tanıtılacak program hakkında ön araştırma Önceki haftaki uygulamaların değerlendirilmesi, Auto-Cad programının kullanım alanları ve kullanım şekillerinin tarifi, programın genel ayarlarının yapılması Sınıf içi çizim uygulaması
8 - ARA SINAV -
9 Program komutları hakkında araştırma Nesne kenetleme komutu (OSNAP), çizim komutu (DRAW) ve nesne düzenleme (MODIFY) komutlarının anlatılması ve uygulama yapılması Sınıf içi çizim uygulaması
10 Program komutları hakkında araştırma Katman ve katman araçlarının (LAYER ve LAYER TOOLS) Seçim yapma işlemleri, zoom komutlarının anlatılması. Tarama yapma ve yapılan taramanın düzeltilmesinin anlatılması ve uygulama yapılması Sınıf içi çizim uygulaması
11 Program komutları hakkında araştırma Yazı yazma ve düzenleme, Tablo oluşturma ve Hızlı seçim yapma (QUICK SELECT) komutlarının anlatılması ve uygulama yapılması Sınıf içi çizim uygulaması
12 Program komutları hakkında araştırma Ölçülendirme ve ölçülendirme ayarlarının yapılması (DIMENSION) komutlarının anlatılması ve uygulama yapılması Sınıf içi çizim uygulaması
13 Program komutları hakkında araştırma Blok hazırlama ve yönetme, nesneye ait mesafe açı gibi özelliklerin sorgulama yöntemlerinin (INGUIRY) anlatılması ve uygulama yapılması Sınıf içi çizim uygulaması
14 Program komutları hakkında araştırma Özellikler (PROPERTIES), çizim sıralaması (DRAWORDER) auto-cad içinde resim kullanımı ve bazı faydalı komutların anlatılması ve uygulama yapılması Sınıf içi çizim uygulaması
15 Program komutları hakkında araştırma Baskı alma (PLOT) anlatılması ve uygulama yapılması, genel tekrar Sınıf içi çizim uygulaması
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Şahinler, O. & Kızıl, F. (2008), Mimarlıkta Teknik Resim, İstanbul: Yapı Endüstri Merkezi Yayını.
Spankie, R. (2012), İç Mimarlıkta İç Mekan Çizimi ve Sunumu (Zeynep Vaizoğlu, Çev.), İstanbul: Literatür Yayıncılık.
Canbulat, T. (2018), İç Mimarlıkta Teknik Resim, İstanbul: Remzi Kitabevi.
Demiryürek, M, Ş. (2012), Autocad 2013 & Autolisp, İstanbul: Kodlab Yayınevi.
Farrelly, L. (2015), Mimarlıkta Sunum Teknikleri (Feyza Akder, Çev.), İstanbul: Literatür Yayıncılık.
TMMOB-İç Mimarlar Odası (-), “Mimari proje çizim ve sunuş standartları”, TMMOB İç Mimarlar Odası, 9.10.2018 tarihinde sitesi: https://www.icmimarlarodasi.org.tr/webroot/uploads/TMMOB_ICMIMARLAR_ODASI_PROJE_CIZIM_VE_SUNUS_STANDARTLARI_SARTNAMESI.pdf adresinden alındı.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sanat, tasarım, çevre ve kültür tarihi gibi konular hakkındaki edindiği bilgileri meslek hayatında ve günlük yaşamında kullanır.
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç mimari ve çevresel tasarım ilkeleri ile ilgili temel kavramları tanımlar.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve uluslararası, iç ve dış (kamu, özel sektör ve gönüllü kuruluşlar) paydaşlar ile disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar ve proje ve maliyet yönetimi ve süreçlerini analiz eder.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Çizim anlatım yöntemleri ve tekniklerini (CAD, 3D max ve grafik anlatım programları ve serbest el çizim) tasarım alanlarındaki çalışmalarda kullanır.
5
2
Bireysel veya grup bazında sorumluluk alarak iç mekân ve çevrelerinde öğrenmiş olduğu tasarım ilke ve becerilerini uygular.
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç ve dış mekânların tasarım, uygulama ve teknik donatım projelerini, farklı meslek grupları ile disiplinler arası iş birliğini içerisinde organize eder.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç mekân ve yakın çevresinin tasarım ve planlama alanlarındaki düzenlemelerini, yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimseyerek, toplumsal, kültürel, yenilikçi, sürdürülebilir ve gelişime açık fikirler ve çözümlerle analiz eder.
1
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programı mezunları, alanı ile ilgili çalışmalarda, sosyal sorumlukları çerçevesinde toplumsal boyutta, çevresel, sürdürülebilir proje ve etkinlikler organize eder.
1
2
İlgili kişi ve kurumlarla iş birliği yapabilmek için Türkçe ve en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü olarak kendilerini ifade eder.
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programı mezunları, mesleki hayatlarında; toplum yaşantısını da göz önünde bulundurularak, uygulamaya yönelik sürdürülebilir, değişime ve yeniliğe açık iç mimarlık ve çevre tasarımı projeleri tasarlar.
2
2
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programı mezunları; mesleki davranış kuralları, ölçütler ve standartları yasal çerçevelere uygun olarak kullanarak, iç mekânların sosyal ve yakın çevrelerin tasarım-uygulama projeleri ve proje-maliyet yönetimi gibi konularda öneriler geliştirir.
5
3
İç Mimari ve çevresel tasarım odaklı çalışmalarını; yerel, bölgesel, ulusal ve kültürel duyarlılıkla ve etik değerlere uygun olarak disiplinler arası çalışmalar iş birliği ile organize eder.
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 4 4
Final Sınavı Hazırlığı 1 6 6
Ara Sınav 1 4 4
Ara Sınav Hazırlığı 1 6 6
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0