TR EN

YARATICI YAZARLIK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
TDE112 YARATICI YAZARLIK 2 2 2 2

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. HACER GÜLŞEN
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; kurmaca metin yazımında esas alınacak ilkeler, yaratıcı düşünme becerisi, yaratıcı düşünme kavramı, dış dünya gerçekliği, yazınsal metinler oluşum süreçleri, yaratıcı yazma becerisi, yaratıcı yazma ilkeleri konularını öğrenciye kavratmaktır.
İçerik: Ders; kurmaca metin yazımında esas alınacak ilkeler, yaratıcı düşünme becerisi, yaratıcı düşünme kavramı, dış dünya gerçekliği, yazınsal metinler oluşum süreçleri, yaratıcı yazma becerisi, yaratıcı yazma ilkeleri konularını kapsar.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Kurmaca metin yazımında esas alınacak ilkeleri, roman kuramına dayalı olarak listeler.
Yaratıcı düşünme becerisine sahip bireyin özelliklerini kendi cümleleriyle ifade eder.
Yaratıcı düşünme kavramının amacı, kapsamı ve özellikleri hakkında taslak hazırlar.
Sanatın gerçekliğinin dış dünya gerçekliğinden ne şekilde ayrıldığını saptayarak yazınsal metinlerin oluşum süreçlerini çözümler.
Yaratıcı yazma becerisinin bireye kazandırdıklarını formüle eder.
Yaratıcı düşünme becerisinin yaratıcı yazma ilkeleri doğrultusunda yazma edimine nasıl uyarlanacağını tarif eder.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür Tarama Yaratıcı Yazarlık Dersinin Mahiyeti Anlatım, Soru-Cevap
2 Literatür Tarama Her kurmaca metin, bir yapıdır ve çeşitli yapı unsurlarından oluşur. Dede Korkut Hikâyelerinden Deli Dumrul Boyunun okunması ve metindeki kahramanların portreleri hakkında yazma çalışmaları. Anlatım, Problem Çözme, Metin inceleme, Soru-Cevap, Yazmaya Başlangıç Çalışmaları
3 Literatür Tarama Anlatma esasına bağlı edebi metinler nelerdir? Hikâye, öykü, novella, anlatı, roman terimleri arasındaki farklılıkların neler olduğu. Halit Ziya Uşaklıgil’den Mösyö Fumagace adlı hikâyenin okunması. Anlatım, Problem Çözme, Metin İnceleme, Portre Yazımı
4 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Oğuz Atay’ın Korkuyu Beklerken adlı eserinden Babama Mektup adlı anlatının okunması. “Diyaloji” nedir, edebiyatta diyaloji nasıl ve hangi tekniklerle başlamıştır? Soru Cevap, Tartışma, Anlatım, Uygulama
5 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Oğuz Atay’ın Korkuyu Beklerken adlı eserinden Demiryolu Hikâyecileri Bir Rüya adlı anlatının okunması ve bu metin vasıtasıyla silik izleksel yapının ne olduğunun anlaşılması. Anlatım, Problem Çözme, Soru–Cevap
6 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Görselden yola çıkarak, yazıya geçme uygulamalarının yapılması. Kolaj çalışmaları. Uygulama Çalışmaları, Yazma
7 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Farklı yazı parçalarının birleştirilmesi. Kolaj ve montaj uygulamaları. Soru-Cevap, Uygulama Çalışmaları, Yazma
8 - ARA SINAV -
9 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Franz Kafka’nın Dönüşüm adlı anlatısı vasıtasıyla “grotesk” teriminin anlaşılması. Rüyanın kendisinin bir metin olarak yazılabilmesi ile ilgili uygulamalar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Uygulama ve Yazma Çalışmaları
10 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Dostoyevski’nin yeraltından Notlar adlı anlatısı vasıtasıyla diyalojinin ne olduğunun anlaşılması. Metin içine mektup montajı ile metne bir anlatıcı daha ekleme uygulamaları. Anlatım, Tartışma, Uygulama ve Yazım
11 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Gogol’ün Palto adlı anlatısı vasıtasıyla teknik özellik olarak “ironinin” ne olduğunun anlaşılması. İçinde ironi bulunduran metin yazma çalışmaları. Anlatım, Tartışma, Açıklama, Soru-Cevap
12 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Orhan Pamuk’un Benim Adım Kırmızı adlı anlatısından seçilen bölümler vasıtasıyla çoğul anlatıcı tekniğinin anlaşılması. Şiir okuma çalışmaları. Görsel şiir örnekleri. Anlatım, Tartışma, Açıklama, İnteraktif Sunum
13 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Terim olarak Hipermetinsel tasarımın ne olduğunun anlaşılması. Hipermetinsel tasarım özelliği taşıyan bir metin yazımı. Anlatım, Tartışma, Açıklama, İnteraktif Sunum
14 Literatür Tarama, Kaynak Okuma Bağımsız kelimelerle kurgu çalışmalarının yapılması. Uygulama ve Yazma Çalışmaları
15 Literatür Tarama, Kaynak Okuma, Final Hazırlığı Bağımsız dizelerle kolaj çalışmaları yaparak yeni metinler oluşturabilme. Yapılan çalışmalar ve öğrenilen terimler ile ilgili tekrar çalışmaları Uygulama ve Yazma Çalışmaları, Tekrar, Soru – Cevap, Açıklama, Anlatım
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Widdowson, H. G. (1992), Practical Stylistics, Oxford: Oxford University Press.
King, S. (2000), On Writing: A Memoir of the Craft, New York: Pocket Book.
Hemingway, E. (2015), Yazmak Üzerine, çev. Deniz Kurt, İstanbul: Altıkırkbeş Yayınları.
Jones, D. (2014), Virginia Woolf’tan Yazarlık Dersleri, İstanbul: Timaş Yayınları.
Husserl, E. (2010), Fenomenoloji Üzerine Beş Ders, çev. Harun Tepe, İstanbul: Bilgesu Yayıncılık.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türklerin tarihî süreç içinde kullandıkları alfabeleri, özellikle Osmanlı Türkçesi alfabesini tanır.
0
2
Dünya Edebiyatının nazım ve nesirde seçkin örneklerini tanır.
5
3
Türk Dilinin ve Edebiyatının milli ve özgün bir kültür birikimi olduğu fikrini savunur
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki İngilizceyi alanıyla ilgili uluslararası akademik yayınlardan yararlanabilecek kadar kullanır.
0
2
Alanı ile ilgili her türlü çalışmada sosyal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder
4
3
Türk Dili ve Edebiyatı üzerine yapılmış çalışmaların ülkeler ve ekollere göre kaynakçasını yazılı, basılı ve elektronik ortamlarda inceler.
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Genel dil bilimi yöntem ve kuramlarından yararlanarak Türk dil bilgisini ses, şekil, söz dizimi, anlam bilgisi ve söz varlığı düzeylerinde tarihsel-karşılaştırmalı olarak inceler.
5
2
Türk Dili ve Edebiyatı Programında kullanılan ve güncel bilgileri içeren ders materyallerini, araştırma metotlarını, bilgi ve teorileri inceler.
3
3
Çağdaş Türk Edebiyatının tarihsel gelişimini; metinlerin kaleme alındıkları tarihî dönemi ve kültürel atmosferi dikkate alarak, metinler üzerinden tartışır.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türk dili ve edebiyatı alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla ve disiplinler arası bilgilerin yardımıyla değerlendirir.
4
2
Dil ve Edebiyat eserlerinin analizinde felsefe, sosyoloji, hukuk, iktisat vs. alanlarından faydalanarak disiplinlerarası mahiyette yorumlar yapar.
3
3
Çağdaş Türk Edebiyatları başta olmak üzere Dünya Edebiyatındaki yeni yönelişleri değerlendirir.
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alan içinde karşılaşılan problemlere bireysel çalışmalarıyla ve bir çalışma ekibi üyesi olarak çözümler üretir.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Çağdaş Edebiyatın bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde, edebiyat ve dilbilim açısından değerlendirir.
2
2
Türk Dili ve Edebiyatının, içinde yer aldığı medeniyet dairelerinden hangi ölçüde etkilendiğini değerlendirir.
2
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türk Dili ve Edebiyatı alanında sürdürülebilirlik kavramının uygulanma sahalarını değerlendirir.
2
2
Akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapar.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili her konuya “Türk Dili ve Edebiyatının Bütünlüğü” bağlamında değer biçer.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 2 28
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 1 13
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 3 2 6
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 1 1
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 33 0 50
Genel Toplam 50
Toplam İş Yükü / 25.5 2
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 2,0