TR EN

TÜRK HALK BİLİMİ II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
TDE218 TÜRK HALK BİLİMİ II 4 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. HACER GÜLŞEN
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı öğrenciye halk edebiyatı ve halk bilimine yönelik kavramları hatırlatmak, öğrencinin kültler, inanç sistemleri, sosyal normlar, geçiş dönemleri vb. ile halk bilimi arasında bağlantı kurmasını sağlamaktır. Dersin sonunda öğrencinin halk bilimine yönelik bakış açısının geliştirilmesi hedeflenmektedir.
İçerik: Halk, halk bilimi, inanç sistemleri, sosyal normlar, geçiş dönemleri, genel olarak halk bilgisi ve halk kültürünün öğretilmesi hedeflenmektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Avrupa’da ve Türkiye’de halk edebiyatı çalışmaları tarihindeki önemli isimleri listeler.
Halk kavramının ortaya çıkışı, halk bilgisi ve halk edebiyatı yaratımlarının genel özelliklerini kendi cümleleriyle ifade eder.
Halk edebiyatı ve halk biliminin kaynaklarını inceler.
Halk edebiyatı ürünlerini derleme ve inceleme yöntemlerini uygular.
Halk bilgisi yaratımlarında kullanılacak araştırma yöntemlerini tartışır.
Halk edebiyatı ve bilgisine yönelik araştırmalarda kullanmaları gereken araştırma yöntemlerini uygular.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Halk, halk edebiyatı ve halk bilimi kavramlarının hatırlatılması Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
2 Literatür tarama Halk bilimini besleyen inanç sistemleri Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
3 Literatür tarama İslamiyet öncesi inanç sistemlerine bağlı kültler, pratikler Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
4 Literatür tarama İslamiyet öncesi inanç sistemlerine bağlı kültler, pratikler Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
5 Literatür tarama Halk kültüründe sosyal normlar ve davranış türleri Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
6 Literatür tarama Halk kültüründe geçiş dönemleri Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
7 Literatür tarama Halk hekimliği, halk veterinerliği, halk meteorolojisi Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
8 - ARA SINAV -
9 Literatür tarama Halk takvimi, halk hukuku, halk matematiği, halk ekonomisi Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
10 Literatür tarama Bayramlar, dini-milli kökenli törenler, mevsimlik törenler, kutlamalar Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
11 Literatür tarama Tabiat olaylarıyla ilgili, canlı ve cansız varlıklarla ilgili, hayvanlarla ilgili inanışlar Uğur-bereket, büyü, nazar-nazarlık Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
12 Literatür tarama İnanç merkezleriyle ilgili inanışlar, rüya, fal, adak, kurban, yağmur duası, formülistik sayılar Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
13 Literatür tarama Oyun kavramı, çocuk oyunları, halk oyunları Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
14 Literatür tarama Mutfak kültürü Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
15 Literatür tarama Halk bilimine genel bakış Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Boratav, P. N. (2013), 100 Soruda Halk Edebiyatı, İstanbul: Bilgesu Yayıncılık.
Boratav, P. N., (2013) 100 Soruda Türk Folkloru, İstanbul: Bilgesu Yayıncılık.
Burke, P. (1995), Yeniçağ Başında Avrupa Halk Kültürü, Çev. Göktuğ Aksan, Ankara: İmge Kitabevi.
Çobanoglu, Ö. (2002), Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş, Ankara: Akçağ Yayınevi.
Dundes, A., (2003) “Halk Kimdir?”, Halk Biliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar içinde, çev. Metin Ekici, Ankara: Milli Folklor Yayınları, s. 125.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türklerin tarihî süreç içinde kullandıkları alfabeleri, özellikle Osmanlı Türkçesi alfabesini tanır.
5
2
Dünya Edebiyatının nazım ve nesirde seçkin örneklerini tanır.
2
3
Türk Dilinin ve Edebiyatının milli ve özgün bir kültür birikimi olduğu fikrini savunur
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki İngilizceyi alanıyla ilgili uluslararası akademik yayınlardan yararlanabilecek kadar kullanır.
0
2
Alanı ile ilgili her türlü çalışmada sosyal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder
5
3
Türk Dili ve Edebiyatı üzerine yapılmış çalışmaların ülkeler ve ekollere göre kaynakçasını yazılı, basılı ve elektronik ortamlarda inceler.
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Genel dil bilimi yöntem ve kuramlarından yararlanarak Türk dil bilgisini ses, şekil, söz dizimi, anlam bilgisi ve söz varlığı düzeylerinde tarihsel-karşılaştırmalı olarak inceler.
0
2
Türk Dili ve Edebiyatı Programında kullanılan ve güncel bilgileri içeren ders materyallerini, araştırma metotlarını, bilgi ve teorileri inceler.
1
3
Çağdaş Türk Edebiyatının tarihsel gelişimini; metinlerin kaleme alındıkları tarihî dönemi ve kültürel atmosferi dikkate alarak, metinler üzerinden tartışır.
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türk dili ve edebiyatı alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla ve disiplinler arası bilgilerin yardımıyla değerlendirir.
4
2
Dil ve Edebiyat eserlerinin analizinde felsefe, sosyoloji, hukuk, iktisat vs. alanlarından faydalanarak disiplinlerarası mahiyette yorumlar yapar.
4
3
Çağdaş Türk Edebiyatları başta olmak üzere Dünya Edebiyatındaki yeni yönelişleri değerlendirir.
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alan içinde karşılaşılan problemlere bireysel çalışmalarıyla ve bir çalışma ekibi üyesi olarak çözümler üretir.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Çağdaş Edebiyatın bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde, edebiyat ve dilbilim açısından değerlendirir.
1
2
Türk Dili ve Edebiyatının, içinde yer aldığı medeniyet dairelerinden hangi ölçüde etkilendiğini değerlendirir.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türk Dili ve Edebiyatı alanında sürdürülebilirlik kavramının uygulanma sahalarını değerlendirir.
1
2
Akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapar.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili her konuya “Türk Dili ve Edebiyatının Bütünlüğü” bağlamında değer biçer.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 7 91
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 10 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 155
Genel Toplam 155
Toplam İş Yükü / 25.5 6,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0