TR EN

ESKİ TÜRK EDEBİYATI II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
TDE312 ESKİ TÜRK EDEBİYATI II 6 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. HACER GÜLŞEN
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; öğrenciye, eski Türk edebiyatının edebiyat tarihi içinde yerini göstermek, XV. ve XVI. asırlarda Eski Türk Edebiyatının gelişiminİ göstermek, bu dönem eserlerini tanıma ve anlamada gerekli olan bilgileri ve becerileri kazandırmaktır.
İçerik: Eski Türk edebiyatının tarihi gelişimi, XV., XVI. asırlarda eski Türk edebiyatı ürünleri ve bu yüzyıllarda yaşamış şahsiyetlerin edebiyat anlayışları hakkında bilgi verilmektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Eski Türk edebiyatının XV. asırda aldığı şekilden başlayarak XVI. asra kadarki şahsiyetlerini sıralar.
XV. ve XVI. asırlardaki edebiyat anlayışını kendi cümleleriyle ifade eder.
XV. ve XVI. asırlarda Eski Türk Edebiyatının gelişimini, gösterdiği değişiklikleri sorgular.
XV. ve XVI. asırlarda yaşamış şahsiyetlerin edebiyat anlayışlarını karşılaştırır.
XV. asırdan XVI. asra kadarki Eski Türk Edebiyatı metinlerini analiz eder.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - XVI. asır eski Türk edebiyatına genel bakış ve yüzyılın belli başlı edebî şahsiyetleri, edebi muhitler, hamiler ve padişah şairler (Adlî, Selimî, Muhibbî, Selimî, Muradî, Adnî) Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
2 Literatür tarama 16. yüzyıl Çağatay Sahası Edebiyatı ve 16. Yüzyıl Azeri Sahası Edebiyatı Fuzûlî: Hayatı, edebî şahsiyeti, eserleri ve metin incelenmeleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
3 Literatür tarama Fuzûlî; eserleri ve metin incelenmeleri Zâtî; hayatı, edebî şahsiyeti, eserleri ve metin incelemeleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
4 Literatür tarama Hayalî; hayatı, edebî şahsiyeti, eserleri ve metin incelemeleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
5 Literatür tarama Nev’î; hayatı, edebî şahsiyeti, eserleri ve metin incelemeleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
6 Literatür tarama Bâkî; hayatı, edebî şahsiyeti, eserleri ve metin incelemeleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
7 Literatür tarama XVI. yüzyıl Osmanlı sahası mesnevileri Taşlıcalı Yahya; edebî şahsiyeti, eserleri ve metin incelemeleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Literatür tarama XVI. yüzyıl Osmanlı sahası mensur eserleri (Lamiî, Kemalpaşazade vb. edebî şahsiyeti, eserleri ve metin incelemeleri) Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
10 Literatür tarama XVII. asır eski Türk edebiyatına genel bakış ve yüzyılın belli başlı edebî şahsiyetleri Klasik Üslup ve Temsilcileri (Şeyhülislam Yahya vb.) Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
11 Literatür tarama XVII. Yüzyıl Türk Edebiyatında Sebk-i Hindî Nailî, Neşatî Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
12 Literatür tarama XVII. Yüzyılda Türk Edebiyatında Hikemi Tarz ve Nabi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
13 Literatür tarama Nef’î; edebî şahsiyeti, eserleri ve metin incelemeleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
14 Literatür tarama XVII. yüzyıl Osmanlı sahası mesnevileri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
15 Literatür tarama XVII. yüzyıl Osmanlı sahası mensur eserleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

İpekten, H. (1994), Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, Ankara: Dergah Yayınları.
İsen, M. vd. (2002), Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Ankara: Grafiker Yayınları.
Levend, A. S. (1984), Divan Edebiyatı Kelimeler, Remizler, Mazmunlar ve Mefhumlar, İstanbul: Enderun Kitabevi.
Saraç, M. A. Y. (2007) Klasik Edebiyat Bilgisi (Biçim-Ölçü-Kafiye), İstanbul: 3F Yayınları.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türklerin tarihî süreç içinde kullandıkları alfabeleri, özellikle Osmanlı Türkçesi alfabesini tanır.
3
2
Dünya Edebiyatının nazım ve nesirde seçkin örneklerini tanır.
2
3
Türk Dilinin ve Edebiyatının milli ve özgün bir kültür birikimi olduğu fikrini savunur
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki İngilizceyi alanıyla ilgili uluslararası akademik yayınlardan yararlanabilecek kadar kullanır.
0
2
Alanı ile ilgili her türlü çalışmada sosyal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder
5
3
Türk Dili ve Edebiyatı üzerine yapılmış çalışmaların ülkeler ve ekollere göre kaynakçasını yazılı, basılı ve elektronik ortamlarda inceler.
1
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Genel dil bilimi yöntem ve kuramlarından yararlanarak Türk dil bilgisini ses, şekil, söz dizimi, anlam bilgisi ve söz varlığı düzeylerinde tarihsel-karşılaştırmalı olarak inceler.
1
2
Türk Dili ve Edebiyatı Programında kullanılan ve güncel bilgileri içeren ders materyallerini, araştırma metotlarını, bilgi ve teorileri inceler.
2
3
Çağdaş Türk Edebiyatının tarihsel gelişimini; metinlerin kaleme alındıkları tarihî dönemi ve kültürel atmosferi dikkate alarak, metinler üzerinden tartışır.
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türk dili ve edebiyatı alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla ve disiplinler arası bilgilerin yardımıyla değerlendirir.
3
2
Dil ve Edebiyat eserlerinin analizinde felsefe, sosyoloji, hukuk, iktisat vs. alanlarından faydalanarak disiplinlerarası mahiyette yorumlar yapar.
4
3
Çağdaş Türk Edebiyatları başta olmak üzere Dünya Edebiyatındaki yeni yönelişleri değerlendirir.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alan içinde karşılaşılan problemlere bireysel çalışmalarıyla ve bir çalışma ekibi üyesi olarak çözümler üretir.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Çağdaş Edebiyatın bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde, edebiyat ve dilbilim açısından değerlendirir.
1
2
Türk Dili ve Edebiyatının, içinde yer aldığı medeniyet dairelerinden hangi ölçüde etkilendiğini değerlendirir.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türk Dili ve Edebiyatı alanında sürdürülebilirlik kavramının uygulanma sahalarını değerlendirir.
0
2
Akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapar.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili her konuya “Türk Dili ve Edebiyatının Bütünlüğü” bağlamında değer biçer.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 9 117
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 10 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 181
Genel Toplam 181
Toplam İş Yükü / 25.5 7,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0