TR EN

KARŞILAŞTIRILMALI SİYASET DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SBU220 KARŞILAŞTIRILMALI SİYASET 4 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi FATMA GÜL GEDİKKAYA
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, modern toplumla birlikte ortaya çıkan farklı siyasal sistemlerin ve bu sistemleri ortaya çıkaran tarihsel, politik, ekonomik koşullar ışığında günümüzün siyasi sistemleri arasında derinlikli karşılaştırmalar yapmaktır.
İçerik: Dersin içeriği, siyasal rejimler ve devlet-hükümet türlerine dair sınıflandırmalar, benzerlik ve farklılıkların yanı sıra bu kavramlar çerçevesinde dünyanın önde gelen siyasal sistemlerinin karşılaştırılmasını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Siyaset biliminin temel kavramlarını siyasi sistemlerin karşılaştırmalı analizlerinde kullanır.
Karşılaştırmalı siyaset yöntemlerini kullanarak farklı ülkelerin yönetim tarzlarındaki ortak yapıları özetler ve açıklar.
Devlet ve toplum arasındaki ilişkileri farklı siyasi sistemleri dikkate alarak karşılaştırır.
Parti sistemleri ile sivil toplum kuruluşlarının durumu açısından farklı siyasi sistemleri karşılaştırır.
Farklı siyasi sistemlerde siyasi topluluk ve güçler dengesinin (yasama, yürütme, yargı) anayasal tanımlarını ve birbirlerine karşı konumlarını tartışır.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Karşılaştırmalı Siyasete giriş: Dersin amacı ve ders programı, ders boyunca sık kullanılacak kavramlarla ilgili özet bilgilendirme. Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
2 Konuyla ilgili ders notu okuma Demokratik Rejimler, Hükümet Sistemleri, Seçim Sistemleri Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
3 Konuyla ilgili ders notu okuma Yöntem Olarak "Karşılaştırma" Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı: Magna Carta, Parlamentonun Ortaya Çıkışı, Parlamentonun Demokratikleşmesi, Siyasal Sistemin Anahtar Kurumları (Monarşi, Kabine, Partiler), Parti Sistemi, Sivil toplum Kurumları Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Amerika Birleşik Devletleri: Siyasal Kültür, Siyasal Yapısı(Kongre ve Yürütmenin yapısı, işleyişi ve birbirleriyle olan ilişkileri) Parti Sistemi, Sivil Toplum Anlayışı ve Siyasal Sisteme Etkisi Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Fransa Cumhuriyeti: Siyasal Tarih( Mutlakiyetçi Dönem, Devrim Süreci, Numaralı Cumhuriyetler Dönemi), Anahtar Kurumlar(Yasama ve Yürütme), Parti Sistemi, Siyasal Parçalanmışlık ve Sivil Toplum Anlayışı Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Federal Almanya Cumhuriyeti: Siyasi Tarihi, Siyasi Kültürü ve Devlet Anlayışı, Yasama ve Yürütme Yapısı, İşleyişi ve Birbirleriyle Olan İlişkileri, Parti Sistemi ve Sivil Toplum Anlayışı Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Demokratik Rejimlerin Karşılaştırılması Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
10 Konuyla ilgili ders notu okuma Otoriter ve Totaliter Rejimler Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Rusya Federasyonu: Siyasal Tarih(Çarlık Rusyası, Bolşevik Devrimi ve SSCB Dönemi, SSCB’nin Dağılması ve Rusya Federasyonu’nun Kurulması), Siyasal Kültürü, Siyasal Yapısı(Merkezileşmiş Federal Sistem, Yasama ve Yürütme yapısı ve birbirleriyle olan ilişkileri), Parti Sistemi ve Sivil Toplum Anlayışı Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Çin Halk Cumhuriyeti: Siyasal Tarih(Bürokratik İmparatorluk, Modernleşme Dönemi Siyasal Gelişmeler, Halk Cumhuriyetinin Kuruluşu ve Mao Sonrası Dönem), Siyasal Kültür, Milliyetçilik, Maoizm ve Oluşan Çoğulculuk, Anahtar Kurumlar: Ulusal Halk Kongresi, Daimi Komite, Cumhurbaşkanı, Devlet Konseyi, Parti Sistemi: ÇKP ve Diğer Partilerin İşleyiş ve İlişkileri ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Durumu Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
13 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İran İslam Cumhuriyeti: Siyasal Tarih(Batının Nüfuzu, Pehlevi Dönemi, Devrim Süreci, Devrim ve Devrim Sonrası Gelişmeler) Siyasal Kültürü ve İran Milliyetçiliği ve Siyasi Bir İdeoloji Olarak İslam, Velayet-I Fakih Teorisi, Dini Rehber, Dini Rehber’e Bağlı Meclisler, Yasama ve Yürütme Organları, İşleyişleri ve Birbirleriyle Olan İlişkileri, Siyasal örgütlenme ve Partilerin Durumu, Sivil Toplum Anlayışı Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
14 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İsrail Devleti: İsrailoğullarının Tarihsel Geçmişi, Siyasal Siyonizmin Doğuşu ve İsrail Devleti’nin Kuruluşu, Siyasal Yapı ve İşleyişi(Yasama ve Yürütme Yapısı ve Birbirleriyle olan İlişkileri), Siyasal Parti Sistemi ve Sivil Toplum Anlayışı Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
15 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Otoriter Rejimlerin Karşılaştırılması ve Genel Değerlendirme Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Roskin, M. G. (2016), Çağdaş Devlet Sistemleri, Adres Yayınları.
Aykaç, B. (2015), Çağdaş Siyasal Sistemler, Alter Yayıncılık.
Powell, G. B. , Dalton, R.J. ve Strøm, K. (2011), Comparative Politics Today: A World View, Longman.
Ataöv, T. (2014), Federasyon Başkanlık Yarı-Başkanlık, Destek Yayınları.
Yazıcı, S. (2016), Başkanlık ve Yarı-Başkanlık Sistemleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Hauss, C. (2012), Comparative Politics: Domestic Responses to Global Challenges, Wadsworth.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, idari ve beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları tanımlar.
5
2
İdarenin genel yapısını, işleyişini ve kamu politikası oluşum sürecini açıklar.
1
3
Siyasi davranış, örgütlerde davranış ve liderlik konularında ilke ve kuralları birbiri ile ilişkilendirir.
1
4
Ekolojik, ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirliğe ilişkin bilgileri alanı ile ilgili bilgilerle ilişkilendirir.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili bilgileri meslek hayatı ve gündelik hayatta kullanır.
4
2
Ekolojik, ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirliğe ilişkin bilgileri meslek hayatında ve gündelik hayatta kullanır.
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Siyaset Bilimi ve kamu yönetimi alanındaki bilgileri kullanarak güncel siyasi ve idari gelişmeleri ve demokratik sistemin işleyişini yorumlayabilir.
4
2
Yönetim, kentleşme, çevre politikaları, siyaset ve hukuk bilimleri alanlarının temel kavramlarını tanımlar.
5
3
Yönetim, kentleşme, çevre politikaları, siyaset ve hukuk bilimleri alanlarına ilişkin mesleki bilgilerini evrensel değerler ile ilişkilendirir.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanına ilişkin kuramsal bilgilerini kullanarak idari yapıları ve ülke yönetim modellerini karşılaştırır.
4
2
Kamu, özel sektör ve gönüllü kuruluşlar arasında etkinlikler düzenler.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanındaki kaynak kişilerle işbirliği yapar.
2
2
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinindeki bilgi birikimini kullanarak, siyasi ve idari konularda; proje, etkinlik ve sosyal sorumluluk faaliyetlerini yönetir.
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Evrensel hukuk normlarını ve idari yapıları temel alarak mevcut yapıları eleştirel yaklaşımla analiz eder.
2
2
Kişisel ve mesleki yaşantısında yazılı veya yazılı olmayan hukuk kurallarını ve etik kodları uygular.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Siyasi ve idari gündemi ve gündeme ilişkin yazılı-sözlü çalışmaları takip ederek, kendini geliştirir.
4
2
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanına ilişkin bilgileri, çok kültürlü ortamlarda farklı hedef kitleler ile tartışır.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanın mevcut tarihi ve kuramsal bilgi birikiminden yararlanarak; güncel konu, olay ve sorunları yorumlar ve analiz eder.
4
2
Siyasi ve bürokratik kurumların işleyişini yönlendirecek özgün plan ve programlar üretir.
2
3
Sürdürülebilir ve etkin kamu politikalarının yapımı ve uygulanmasında, alternatif kamu politikası önerileri geliştirir.
1
4
Siyasi ve idari örgütlerin işleyişini daha etkin kılmaya ve geliştirmeye dönük reform programları tasarlar.
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 6 78
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 20 20
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 10 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 152
Genel Toplam 152
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0