TR EN

KENTLEŞME POLİTİKALARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SKY437 KENTLEŞME POLİTİKALARI 7 3 3 8

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi FATMA GÜL GEDİKKAYA
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi FATİH ÇAM
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu derste, kentler ve Kentleşme olgusunun sosyo-kültürel, ekonomik ve politik altyapısını tanımlayabilmek ve kentleşme sorunları ve çözümleri, kentleşme politikaları, kent hukuku gibi konularda temel bilgilerin edinilmesi amaçlanmaktadır.
İçerik: Bu dersin içeriğini; kent kavramı, doğuşu, gelişimi ve kuramları ile dünyada ve Türkiye’de kentleşme süreçlerinin incelenmesi konuları oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Kent kavramının doğuşunu, gelişimini ve değişimini tarihsel perspektif içinde yorumlar.(Interpret)
Türkiye’de kentleşme sürecinin gelişimini, kent kuramları çerçevesinde tartışabilir. (Discuss)
Kent yönetimine ilişkin temel kaynakları araştırır. (Research)
Kent yaşamının gelişimine katkı sağlayacak alternatif çözümleri güçlü ve zayıf yanlarıyla değerlendirir. (Evaluate)
Türkiye’deki kentleşme uygulamalarını güncel tartışmalar ışığında yeniden yorumlar. (Interpret)

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Dersin tanıtılması ve içeriğinin öğrencilerle paylaşılması Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
2 Kitap okuma Kent kavramı, kentin farklı kuramlar açısından tanımlanması Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
3 Kitap okuma Tarihsel süreçte kentin ortaya çıkışı ve gelişimine cevap arayışı kent kuramlarına giriş Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
4 Kitap okuma Kent kuramları; David Harvey Anlatım, Soru Cevap Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
5 Kitap okuma Kent Kuramları; Castells Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
6 Kitap okuma Kent Kuramları; Lefebvre Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
7 Kitap okuma Kentleşme kavramı Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma Kentleşmenin kavramsal tanımı, kentleşme nedenleri, kentleşmenin boyutları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
10 Kitap okuma Kentleşme süreçleri; 19. yüzyılda Kentler, 2. Dünya Savaşı sonrası kentler, küreselleşme sürecinde kentler Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
11 Kitap okuma Türkiye'de kentleşme süreçleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
12 Kitap okuma Türkiye'de kentleşme politikalarının uygulanması Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
13 Kitap okuma Ülkemizde kentleşme ve planlama sorunları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
14 Kitap okuma Kentleşme ve planlama sorunlarına ilişkin çözüm önerilerinin ve reformların tartışılması Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme, Grup Çalışması Yöntemi
15 Kitap okuma Genel değerlendirme Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme, Grup Çalışması Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Ruşen, K. (2012) . Kentleşme Politikası. (12. Basım). Ankara: İmge.
Weber, M. (2000), Şehir, Modern Kentin Oluşumu. (Cev M. Ceylan). İstanbul: Bakış Yay.
Cochrane, A. (2016). Understanding Urban Policy: A Critical Introduction, Wiley-Blackwell.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, idari ve beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları tanımlar.
5
2
İdarenin genel yapısını, işleyişini ve kamu politikası oluşum sürecini açıklar.
2
3
Siyasi davranış, örgütlerde davranış ve liderlik konularında ilke ve kuralları birbiri ile ilişkilendirir.
1
4
Ekolojik, ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirliğe ilişkin bilgileri alanı ile ilgili bilgilerle ilişkilendirir.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili bilgileri meslek hayatı ve gündelik hayatta kullanır.
4
2
Ekolojik, ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirliğe ilişkin bilgileri meslek hayatında ve gündelik hayatta kullanır.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Siyaset Bilimi ve kamu yönetimi alanındaki bilgileri kullanarak güncel siyasi ve idari gelişmeleri ve demokratik sistemin işleyişini yorumlayabilir.
4
2
Yönetim, kentleşme, çevre politikaları, siyaset ve hukuk bilimleri alanlarının temel kavramlarını tanımlar.
5
3
Yönetim, kentleşme, çevre politikaları, siyaset ve hukuk bilimleri alanlarına ilişkin mesleki bilgilerini evrensel değerler ile ilişkilendirir.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanına ilişkin kuramsal bilgilerini kullanarak idari yapıları ve ülke yönetim modellerini karşılaştırır.
3
2
Kamu, özel sektör ve gönüllü kuruluşlar arasında etkinlikler düzenler.
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanındaki kaynak kişilerle işbirliği yapar.
0
2
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinindeki bilgi birikimini kullanarak, siyasi ve idari konularda; proje, etkinlik ve sosyal sorumluluk faaliyetlerini yönetir.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Evrensel hukuk normlarını ve idari yapıları temel alarak mevcut yapıları eleştirel yaklaşımla analiz eder.
3
2
Kişisel ve mesleki yaşantısında yazılı veya yazılı olmayan hukuk kurallarını ve etik kodları uygular.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Siyasi ve idari gündemi ve gündeme ilişkin yazılı-sözlü çalışmaları takip ederek, kendini geliştirir.
1
2
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanına ilişkin bilgileri, çok kültürlü ortamlarda farklı hedef kitleler ile tartışır.
0
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanın mevcut tarihi ve kuramsal bilgi birikiminden yararlanarak; güncel konu, olay ve sorunları yorumlar ve analiz eder.
3
2
Siyasi ve bürokratik kurumların işleyişini yönlendirecek özgün plan ve programlar üretir.
2
3
Sürdürülebilir ve etkin kamu politikalarının yapımı ve uygulanmasında, alternatif kamu politikası önerileri geliştirir.
2
4
Siyasi ve idari örgütlerin işleyişini daha etkin kılmaya ve geliştirmeye dönük reform programları tasarlar.
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 14 4 56
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 2 2
Final Sınavı Hazırlığı 7 6 42
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 4 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 55 0 202
Genel Toplam 202
Toplam İş Yükü / 25.5 7,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 8,0