TR EN

MEDYA TARİHİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
YEM104 MEDYA TARİHİ 2 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi SEZGİN SAVAŞ
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu derste öğrenciye; farklı medya biçimlerinin gelişme sürecini bilme, eski ve yeni medya biçimleri arasında karşılaştırma yapabilme, medyanın toplum ve kültür üzerindeki etkilerini yorumlama becerisini kazandırmak amaçlanmaktadır.
İçerik: İlk çağlardan bu yana medyanın gelişim süreci, geleneksel ve yeni medya teknolojilerinin ortaya çıkışı ve gelişim süreci, medya ve iletişim, kitle iletişimi ve kitle iletişim araçları, kitle toplumu, kitle kültürü ve kültür endüstrisi kavramları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İletişim tarihine, teknolojiye ve yeniliğe ilişkin kavramları tanımlayabilme
Dünyada ve Türkiye’de medyanın gelişimi hakkında bilgi sahibi olabilme
Medya ve iktidar arasındaki ilişki ve etkileşimi eleştirel bir gözle değerlendirebilme
Tarihin çeşitli dönemlerindeki olay ve olguların medya araçlarının gelişim sürecine olan etkilerini eleştirel bir bakış açısıyla yorumlayabilme

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür tarama Tanışma ve Genel Giriş Yazı öncesi iletişim, ilk çağlarda iletişim Anlatım, Soru Cevap
2 Literatür tarama Antik yunan ve roma dönemi örnekleriyle iletişim ve haberleşme, duvar gazeteleri ve diğer örnekler Anlatım, Soru Cevap
3 Literatür tarama Ortaçağ’da iletişim ve matbaanın icadı Anlatım, Soru Cevap
4 Literatür tarama Modern Çağ Avrupa’sında İletişim ve Basın Anlatım, Soru Cevap
5 Literatür tarama Avrupa’da yaşanan gelişmeler ve basının rolü Anlatım, Soru Cevap
6 Literatür tarama Osmanlı Devleti’nde basının ilk yılları, ilk gazeteler Anlatım, Soru Cevap
7 Literatür tarama Osmanlı’da ve Avrupa’da basına uygulanan baskı ve sansürler Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Literatür tarama Osmanlı’da ve Avrupa’da basına uygulanan baskı ve sansürler. İlk Basın Kanunları. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
10 Kitap Okuma, Yazılı ve Görsel Kaynaklardan Yararlanma Cumhuriyetin ilk yıllarında basının durumu. Basın kanunları ve kararnameler. Radyolu yıllar. Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
11 Kitap Okuma, Yazılı ve Görsel Kaynaklardan Yararlanma Darbe yıllarında, öncesinde ve sonrasında Türkiye’de basının durumu Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
12 Kitap Okuma, Yazılı ve Görsel Kaynaklardan Yararlanma TRT’nin kuruluşu ve renkli televizyonların hayatımıza girişi. RTÜK’ün kuruluşu ve amacı Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
13 Kitap Okuma, Yazılı ve Görsel Kaynaklardan Yararlanma Web yayıncılığı, internet medyası ve sosyal medya Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
14 Kitap Okuma, Yazılı ve Görsel Kaynaklardan Yararlanma Günümüzde Türkiye’den ve Dünya’dan büyük medya kuruluşlarının değerlendirilmesi ve yorumlanması Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
15 Kitap Okuma, Yazılı ve Görsel Kaynaklardan Yararlanma Medya ve Cinsiyet Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Topuz H. (2003). Türk Basın Tarihi. İstanbul: Remzi Kitabevi
Özgen M. (2004). 1980 Sonrası Türk Medyasında Gelişmeler ve Magazinleşme Olgusu. İstanbul: 2nd International Symposium, Communication in the Millenium: A Dialogue Between Turkish and American Scholars
İrvan S. (2014). Medya Kültür Siyaset. Ankara: Pharmakon Kitap
Jeanneney J. J. (2009) Başlangıcından Günümüze Medya Tarihi. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları
Media History Journal. London: Routledge Publishing

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim tarihi, kitle iletişim araçları, iletişim kuramları ve öncü teorisyenleri sıralar.
5
2
İletişimin tarihsel, toplumsal ve kültürel türlerini listeler ve ilgili kavramları açıklar.
5
3
İletişim tarihi ve kuramlarının önemli noktalarını günlük yaşam pratikleri ve sosyal yaşam alanı üzerinden tanımlar.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Geleneksel medya ile yeni medya ekonomi politikalarını karşılaştırır.
3
2
Sürekli güncellenen ve kendini yenileyen konularla dijital kültürü yorumlar.
1
3
Siber güvenlik konularının yeni medya alanındaki teknik, sosyo politik ve hukuksal yönlerini yorumlar.
1
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim tarihinin, iletişim kuramlarının, geleneksel ve yeni medya mecralarının temel kavramlarını tanımlar.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
CSS kodları ile web sayfası hazırlar.
0
2
Yeni medya ortamlarında yaratıcı içerik üretimi, görüntü ve ses kurgu yapıp programlama hakkında pratiğe yönelik temel öğrenimleriyle özgün çalışmalar ortaya koyar.
0
3
Kitle iletişim araçlarıyla topluma sunulan çalışmaların alt metinlerini ve yan anlamlarını analiz eder.
1
4
Nitel ve nicel unsurları kullanarak iletişim alanındaki çalışmalarla ilgili görüşlerini belirtir.
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İçerik üretimi ve kullanıcı deneyimi alanındaki ileri bilgileri sayesinde markaların, kurumsal firmaların, kamu kurumlarının sosyal medya hesaplarını yönetir.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yeni Medya alanında yazılmış yerli ve yabancı çalışmaları gözden geçirir ve alanına ait yaratıcı çalışmalar ortaya çıkarır.
2
2
Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen faaliyetlerin sosyo-politik alana etkisini eleştirir.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Farklı disiplinlerde karşısına çıkabilecek herhangi bir konuda bilimsel çalışmaları alanından ve farklı disiplinlerden insanlara aktaracak şekilde planlar.
1
2
Medyanın ürettiği içeriğin ne kadarının doğru ve yanlış olduğunu saptar.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
“Yazılım” gibi günümüzü ve geleceği yönlendirmeye başlamış olan gelişmeleri takip edip farklı sektörlere yönelik çeşitli yazılım ürünleri üretir.
0
2
Büyük Veri işleme sistemlerinin yeni mimarilerini kullanarak tasarım yapar.
0
3
Yapay Zeka algoritmalarının işleyiş mantığını kavrayıp, medyaya ve dolaylı olarak topluma olabilecek muhtemel etkiler hakkında saptamalarda bulunur.
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 5 65
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 45 45
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 25 25
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 179
Genel Toplam 179
Toplam İş Yükü / 25.5 7
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0