TR EN

İSTATİSTİK I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
EKF223 İSTATİSTİK I 3 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi EREN EFE
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi SERKAN ÇAKMAK
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı öğrenciye matematiksel temellere dayanan temel istatistiki teknikleri ve sonuçlarını yorumlayabilme yetkinliğini kazandırmaktır.
İçerik: Tanım ve temel kavramlar, merkezi eğilim ve değişkenlik ölçüleri, olasılık ve olasılık dağılımları gibi konuları içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Temel istatistik terimlerin tanımlar. {Knowledge / Bloom's 1}
Regresyon analizinde bağımlı ve bağımsız değişkeni tanımlar. {Knowledge / Bloom's 1}
Verilen seriye ait Frekans Dağılımı Tablosunu oluşturur. {Create / Bloom's 6}
Seriye ait merkezi eğilim ölçülerini hesaplayabilir. {Understand / Bloom's 2}
Seriye ait merkezi dağılım ölçülerini hesaplayabilir ve yorumlayabilir. {Understand / Bloom's 2} & {Evaluate / Bloom's 5}
Z-tablosunu okuyup olasılık değerlerini hesaplayabilir. {Understand / Bloom's 2}

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap Okuma Saymanın temel ilkesi, Faktoriyel, Permutasyon Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
2 Kitap Okuma Kombinasyon, Olasılık Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
3 Kitap Okuma Koşullu Olasılık, Bayes Teoremi Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
4 Kitap Okuma İstatistik Temel Kavramlar, Büyük Sayılar Kanunu Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
5 Kitap Okuma Tablolar, Serilerde Frekans Dağılımları, Kümülatif, Kontenjans Tablosu Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
6 Kitap Okuma Merkezi Eğilim Ölçüleri, Aritmetik Ortalama Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
7 Kitap Okuma Merkezi Eğilim Ölçüleri, Mod, Medyan ve Merkezi Eğilim Ölçüleri Karşılaştırması Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap Okuma Merkezi Dağılım Ölçüleri Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
10 Kitap Okuma Rastgele Değişkenler (Kesikli(Süreksiz), Sürekli), Beklenen Değer, Varyans Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
11 Kitap Okuma Bazı Kesikli Olasılık Dağılımları-1 (Bernoulli, Binom, Poisson, Pascal Düzgün Dağılım) Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
12 Kitap Okuma Bazı Kesikli Olasılık Dağılımları-2 (Bernoulli, Binom, Poisson, Pascal Düzgün Dağılım) Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
13 Kitap Okuma Normal Dağılım Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
14 Kitap Okuma Z-Dağılım Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
15 Kitap Okuma Normal Dağılım ile Standart Normal Dağılımın Karşılaştırılması Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Murray R. Spiegel, Larry J. Stephens.(2013). Statistic.Nobel Akademik Yayıncılık
Çil,B(2008). İstatistik. 8. Baskı. Detay Yayıncılık
Fikri Akdeniz, Olasılık ve İstatistik

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim tarihi, kitle iletişim araçları, iletişim kuramları ve öncü teorisyenleri sıralar.
2
İletişimin tarihsel, toplumsal ve kültürel türlerini listeler ve ilgili kavramları açıklar.
3
İletişim tarihi ve kuramlarının önemli noktalarını günlük yaşam pratikleri ve sosyal yaşam alanı üzerinden tanımlar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Geleneksel medya ile yeni medya ekonomi politikalarını karşılaştırır.
2
Sürekli güncellenen ve kendini yenileyen konularla dijital kültürü yorumlar.
3
Siber güvenlik konularının yeni medya alanındaki teknik, sosyo politik ve hukuksal yönlerini yorumlar.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim tarihinin, iletişim kuramlarının, geleneksel ve yeni medya mecralarının temel kavramlarını tanımlar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
CSS kodları ile web sayfası hazırlar.
2
Yeni medya ortamlarında yaratıcı içerik üretimi, görüntü ve ses kurgu yapıp programlama hakkında pratiğe yönelik temel öğrenimleriyle özgün çalışmalar ortaya koyar.
3
Kitle iletişim araçlarıyla topluma sunulan çalışmaların alt metinlerini ve yan anlamlarını analiz eder.
4
Nitel ve nicel unsurları kullanarak iletişim alanındaki çalışmalarla ilgili görüşlerini belirtir.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İçerik üretimi ve kullanıcı deneyimi alanındaki ileri bilgileri sayesinde markaların, kurumsal firmaların, kamu kurumlarının sosyal medya hesaplarını yönetir.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yeni Medya alanında yazılmış yerli ve yabancı çalışmaları gözden geçirir ve alanına ait yaratıcı çalışmalar ortaya çıkarır.
2
Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen faaliyetlerin sosyo-politik alana etkisini eleştirir.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Farklı disiplinlerde karşısına çıkabilecek herhangi bir konuda bilimsel çalışmaları alanından ve farklı disiplinlerden insanlara aktaracak şekilde planlar.
2
Medyanın ürettiği içeriğin ne kadarının doğru ve yanlış olduğunu saptar.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
“Yazılım” gibi günümüzü ve geleceği yönlendirmeye başlamış olan gelişmeleri takip edip farklı sektörlere yönelik çeşitli yazılım ürünleri üretir.
2
Büyük Veri işleme sistemlerinin yeni mimarilerini kullanarak tasarım yapar.
3
Yapay Zeka algoritmalarının işleyiş mantığını kavrayıp, medyaya ve dolaylı olarak topluma olabilecek muhtemel etkiler hakkında saptamalarda bulunur.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 10 2 20
Ödev 7 2 14
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 4 8 32
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 2 8 16
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 52 0 152
Genel Toplam 152
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0