TR EN

MAKRO EKONOMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
EKF208 MAKRO EKONOMİ 4 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi EBRU GÜL YILMAZ
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı Öğrencileri, ekonomik birimlerin karar verme mekanizmasını ve aynı zamanda makro ekonominin teorisi, yapısını, ekonomi politikalarının kavramlarını, işlevlerini, durumlarını ve çalışma politikalarını analiz ve değerlendirme becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.
İçerik: Ulusal gelir ve hesaplama yöntemleri, işsizlik ve enflasyonun hesaplama yöntemleri, Ekonomik büyüme, keynesyen ekonomi, klasik ekonomi gibi konuları içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Makro ekonomideki temel kavramları ve varsayımları açıklar. (explain) (2)
Gsyh, Enflasyon oranı, İşsizlik, büyüme gibi gerekli makroekonomik göstergeleri tanımlar. (identfy) (2)
Toplam talep, toplam arz modelini kullanarak bir ekonominin denge seviyesi açıklar.(explain) (2)
Genişletici, daraltıcı politikalar dahil mali politikaları açıklar.(explain) (2)
Para Politikasının makro ekonomik teorilerin yapısındaki Gsyh ve faiz oranlarını nasıl etkilediğini örneklerle gösterir.(illustrate) (3)
Dışa açık ve dışa kapalı ekonomilerde milli gelir, para ve faiz gibi değişkenler arasındaki ilişkiyi analiz eder.(analyze) (4)

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Ders Kitabının İlgili Bölümü Makro Ekonomi nedir? Makro ekonomik kavramlar Anlatım, Soru Cevap
2 Ders Kitabının İlgili Bölümü Ulusal Gelir tanımlamaya giriş: Çarpan Anlatım, Soru Cevap
3 Ders Kitabının İlgili Bölümü Talep Dengesi: Tüketim ve fiyatlar genel düzeyi Anlatım, Soru Cevap
4 Ders Kitabının İlgili Bölümü Arz Dengesi: Üretim ve Fiyatlar genel düzeyi I Anlatım, Soru Cevap
5 Ders Kitabının İlgili Bölümü Arz Dengesi: Üretim ve Fiyatlar genel düzeyi II Anlatım, Soru Cevap
6 Ders Kitabının İlgili Bölümü Denge yaklaşımları Anlatım, Soru Cevap
7 Ders Kitabının İlgili Bölümü Denge yaklaşımları Anlatım, Soru Cevap
8 - ARA SINAV -
9 Ders Kitabının İlgili Bölümü Ücretler ve işsizliğin katılığı Anlatım, Soru Cevap
10 Ders Kitabının İlgili Bölümü Ücretler ve işsizliğin katılığı Anlatım, Soru Cevap
11 Ders Kitabının İlgili Bölümü Para Ve Maliye Politikası I Anlatım, Soru Cevap
12 Ders Kitabının İlgili Bölümü Para Ve Maliye Politikası II Anlatım, Soru Cevap
13 Ders Kitabının İlgili Bölümü Tüketim Ve Tüketim Harcamaları I Anlatım, Soru Cevap
14 Ders Kitabının İlgili Bölümü Tüketim Ve Tüketim Harcamaları II Anlatım, Soru Cevap
15 Ders Kitabının İlgili Bölümü Genel Değerlendirme Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Bocutoğlu, E.(2016). Makro İktisat. Ekin Basın Yayın
Dornbusch,R. Stanly Fischer, Richard Startz,(2011). Macroeconomics, 11 th Edition. McGraw. New York
Ünsal,E. (2015). Makro İktisat. Murat Yayınları.
https://courses.lumenlearning.com/macroeconomics/

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mikroekonominin ve makroekonominin temel kuramlarını, varsayımlarından ve aksiyomlarından faydalanarak tanımlar.
5
2
İşletmenin, muhasebe defterinde ve finansal bilançosunda yer alan kalemlerin neyi ifade ettiğini hatırlar.
3
3
Uluslararası ticaretin temel ve alt alanlarının kavramlarını, kuramlarını ve ilkelerini teorik arka plana bağlı kalarak tanımlar.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası ticaret teorilerinin tarihsel gelişimlerini kronolojik sıraya bağlı kalarak özetler.
1
2
Uluslararası ticaret alanında edindiği kuramsal bilgileri mesleki uygulamalarda ve günlük hayatında kullanır.
3
3
Uluslararası ticaret pratiklerinde karşısına çıkan finansal ve hukuksal sorunları çözer.
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İstatistiksel ham verileri bilgisayar programlarından faydalanarak değerlendirir ve kuramsal bilgilerin ışığında verileri birbirleriyle ilişkilendirir.
4
2
Aldığı ortak fakülte dersleri ışığında dünyadaki gelişmeleri entelektüel bir perspektifle değerlendirir.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası ticaretle ilgili güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak, analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla yorumlar.
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi küreselleşme ve uluslararasılaşma ile ilgili bilgileri, alanında mevcut bilgilerle ilişkilendirir.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerilerle uygulanan mevcut iktisadi politikaları eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yabancı dil becerisini iş ve sosyal hayatında etkin biçimde kullanarak, taleplerini yazılı veya sözlü olarak açıklar.
2
2
Uluslararası ticaretle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
3
3
Sosyal yaşam becerilerini kullanarak, iş dünyasında kendisine sağlıklı bir iletişim ağı tasarlar.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası ticaret ile iktisadın kuramsal ve tarihi bilgi birikiminden yararlanarak; güncel konu, olay ve sorunları analiz eder.
2
2
Makro düzeyde iktisadi sorunları tespit ederek, uluslararası ticaret politikaları önerileri geliştirir.
2
3
Dış ticaretin finansmanı ve yönetimi konusunda sahip olduğu bilgiler ışığında, uluslararası pazara dâhil olarak, ticari uygulamalar yapar.
2
4
Ticari ve finansal küreselleşme süreçlerinin, gelir dağılımına etkisini verilerden yararlanarak tartışır.
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 10 2 20
Ödev 7 2 14
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 4 8 32
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 2 8 16
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 52 0 152
Genel Toplam 152
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0