TR EN

KÜRESELLEŞME VE GELİR DAĞILIMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
UTI428 KÜRESELLEŞME VE GELİR DAĞILIMI 8 3 3 8

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. ONUR ÖZDEMİR
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersle öğrencilere küreselleşmenin işsizlik, yoksulluk, kalkınma ve gelir dağılımı gibi birçok alan üzerindeki etkilerinin arka planında neler bulunduğunun ve küreselleşme ile beraber işgücü piyasasındaki değişikliğin gelir dağılımı üzerinde etkilerinin ne tür faktörlere bağlı olduğunun öğretilmesi amaçlanmaktadır.
İçerik: Dersin içeriği, küreselleşmenin başlangıcı ve gelişimi, gelir dağılımı ve ölçülmesinde kullanılan yöntemler, küresel gelir dağılımı endeksi, gelir dağılımı ile büyüme arasındaki ilişki, gelir dağılımının kalkınma üzerindeki etkisi, küreselleşmenin gelir dağılımı üzerindeki etkileri, küreselleşme ve gelir dağılımı eşitsizliğine yönelik yaklaşımlar, neoliberal yaklaşım açısından küreselleşme ve gelir dağılımı arasındaki ilişki, neoliberalizm karşıtı yaklaşımlar, küreselleşme sürecinde gelir dağılımı eşitsizliğinin sebepleri, küreselleşme sürecinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde gelir dağılımı eşitsizliği, uzaksamanın arkasındaki etmeler, ve yakınsama sürecinde geride kalan ülkeler için uygulanması gereken stratejiler konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Gelir dağılımı ölçüm yöntemlerini analiz eder
Küreselleşme ile gelir dağılımı arasındaki ilişkiyi inceler
Gelir dağılımı, yoksulluk ve işsizlik arasındaki bağlantıyı kurar
Gelir dağılımı eşitsizliğini azaltmak için çözüm yollarını listeler

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap okuma Küreselleşmenin Başlangıcı ve Gelişimi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
2 Kitap okuma Gelir Dağılımı ve Ölçülmesinde Kullanılan Yöntemler Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
3 Kitap okuma Küresel Gelir Dağılımı Endeksi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
4 Kitap okuma Gelir Dağılımı ile Büyüme Arasındaki İlişki Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
5 Kitap okuma Gelir Dağılımının Kalkınma Üzerindeki Etkisi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
6 Kitap okuma Küreselleşmenin Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkileri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
7 Kitap okuma Küreselleşme ve Gelir Dağılımı Eşitsizliğine Yönelik Yaklaşımlar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma Neoliberal Yaklaşım Açısından Küreselleşme ve Gelir Dağılımı Arasındaki İlişki Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
10 Kitap okuma Neoliberalizm Karşıtı Yaklaşımlar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
11 Kitap okuma Küreselleşme Sürecinde Gelir Dağılımı Eşitsizliğinin Sebepleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
12 Kitap okuma Küreselleşme Sürecinde Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Gelir Dağılımı Eşitsizliği Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
13 Kitap okuma Uzaksamanın Arkasındaki Etmenler Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
14 Kitap okuma Yakınsama Sürecinde Geride Kalan Ülkeler İçin Uygulanması Gereken Stratejiler Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
15 Kitap okuma Genel Tekrar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Rodrik, D. (2011). Akıllı Küreselleşme. Çeviri: Burcu Aksoy, 1. Baskı, Ankara: Efil Yayınevi.
Shuut, H. (2004). Kapitalizmle Derdim Var. Çeviri: Ahmet Çakmak ve Nesrin Sungur. 1. Baskı, İstanbul: Kitap Yayınevi.
Stiglitz, J. (2002). Küreselleşme Büyük Hayal Kırıklığı. Çeviri: Arzu Taşçıoğlu ve Deniz Vural, İstanbul: Plan B Yayınevi.
Wolff, E. N., (2009). Poverty and Income Distribution. Chicester, United Kingdom: John Wiley and Sons Ltd..
İpek, E. Ve Sekmen, Ö. (2016). Türkiye’de Gelir Dağılımının Sosyo Ekonomik Profili, KTÜ Sosyal Bilimler Dergisi, S.12, ss.359-374.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mikroekonominin ve makroekonominin temel kuramlarını, varsayımlarından ve aksiyomlarından faydalanarak tanımlar.
4
2
İşletmenin, muhasebe defterinde ve finansal bilançosunda yer alan kalemlerin neyi ifade ettiğini hatırlar.
3
3
Uluslararası ticaretin temel ve alt alanlarının kavramlarını, kuramlarını ve ilkelerini teorik arka plana bağlı kalarak tanımlar.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası ticaret teorilerinin tarihsel gelişimlerini kronolojik sıraya bağlı kalarak özetler.
3
2
Uluslararası ticaret alanında edindiği kuramsal bilgileri mesleki uygulamalarda ve günlük hayatında kullanır.
4
3
Uluslararası ticaret pratiklerinde karşısına çıkan finansal ve hukuksal sorunları çözer.
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İstatistiksel ham verileri bilgisayar programlarından faydalanarak değerlendirir ve kuramsal bilgilerin ışığında verileri birbirleriyle ilişkilendirir.
4
2
Aldığı ortak fakülte dersleri ışığında dünyadaki gelişmeleri entelektüel bir perspektifle değerlendirir.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası ticaretle ilgili güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak, analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla yorumlar.
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi küreselleşme ve uluslararasılaşma ile ilgili bilgileri, alanında mevcut bilgilerle ilişkilendirir.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerilerle uygulanan mevcut iktisadi politikaları eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yabancı dil becerisini iş ve sosyal hayatında etkin biçimde kullanarak, taleplerini yazılı veya sözlü olarak açıklar.
3
2
Uluslararası ticaretle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4
3
Sosyal yaşam becerilerini kullanarak, iş dünyasında kendisine sağlıklı bir iletişim ağı tasarlar.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası ticaret ile iktisadın kuramsal ve tarihi bilgi birikiminden yararlanarak; güncel konu, olay ve sorunları analiz eder.
4
2
Makro düzeyde iktisadi sorunları tespit ederek, uluslararası ticaret politikaları önerileri geliştirir.
4
3
Dış ticaretin finansmanı ve yönetimi konusunda sahip olduğu bilgiler ışığında, uluslararası pazara dâhil olarak, ticari uygulamalar yapar.
3
4
Ticari ve finansal küreselleşme süreçlerinin, gelir dağılımına etkisini verilerden yararlanarak tartışır.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 10 70
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 12 60
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 200
Genel Toplam 200
Toplam İş Yükü / 25.5 7,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 8,0