TR EN

SOSYAL BİLİMLERDE VERİ ANALİZİ II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
PSI441 SOSYAL BİLİMLERDE VERİ ANALİZİ II 7 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi ESRA SAVAŞ
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi ERKAL ERZİNCAN
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı öğrencilerin sosyal bilimler alanında kullanılan istatistik yöntemlerini kullanma, yorumlama ve raporlama konusunda yetkinlik kazanmalarıdır.
İçerik: Bu ders ‘İki veya daha fazla grup ortalamasının karşılaştırılması, non-parametrik testler, korelasyon analizleri, regresyon analizleri, kovaryans ve multivaryans analizleri, faktör analizleri ve kategorik veri analizleri’ konularını içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Bilimsel bir araştırma sürecinde yapılması gereken doğru istatistiksel analizi seçer.
Okuduğu bilimsel yayında kullanılan istatistiksel yöntemleri yorumlar.
SPSS programı ile gerekli istatistiksel yöntemleri kullanır veri analizi yapar.
Veri analizi sonuçlarını değerlendirir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - VERİLERİN ÖZETLENMESİ Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
2 Literatür okuma İKİ ORTALAMANIN KARŞILAŞTIRILMASI Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
3 Literatür okuma İKİDEN FAZLA ORTALAMANIN KARŞILAŞTIRILMASI Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
4 Literatür okuma NON-PARAMETRİK MODELLER Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
5 Literatür okuma KORELASYON ANALİZİ Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
6 Literatür okuma KATEGORİK VERİLER Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
7 Literatür okuma REGRESYON ANALİZİ Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
8 - ARA SINAV -
9 Literatür okuma REGRESYON ANALİZİ Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
10 Literatür okuma KOVARYANS ANALİZİ (ANCOVA) Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
11 Literatür okuma MULTİVARYANS ANALİZİ (MANOVA) Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
12 Literatür okuma FAKTÖR ANALİZİ Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
13 Literatür okuma P DEĞERİ (NHST) VE ETKİ GÜCÜ Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
14 Literatür okuma SONUÇLARIN RAPORLANMASI Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
15 Literatür okuma SONUÇLARIN RAPORLANMASI Anlatım, soru cevap, örnekleme, demonstrasyon
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics. sage.
Gravetter, F. J., & Wallnau, L. B. (2016). Statistics for the behavioral sciences. Cengage Learning.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Psikoloji ve yardımcı disiplinlerle ilgili, en etkin metotları ve güncel bilgileri içeren bilgi kaynakları, uygulama araç –gereçlerini, üst düzeyde kullanır. (use) (Blooms 3)
4
2
Psikoloji alanında sorunları belirler ve çözüm üretir. (determine and solve) (Blooms 3)
2
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Normal ve anormal davranışları ayırt eder. (Blooms 2)
0
2
Psikoloji araştırmalarını yorumlar ve rapor eder. (interpret- report) (Blooms 3)
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Psikoloji ile diğer sosyal bilimler arasındaki ilişlere dair bağlantılar kurar. (relate) (Blooms 4)
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Psikolojik testleri uygular. (apply) (Blooms 3)
0
2
Çağdaş Psikoloji Kuramları hakkında bilgi ve beceri edinerek bu bilgi ve becerileri bireylere yardım sürecine entegre eder. (intagrate) (Blooms 6)
4
3
Psikoloji alanında çeşitli deneyler düzenler. (Conduct) (Blooms 6)
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili çalışmalarda gerekli kurum ve bireylerle iş birliği yapar. (collabarate) (Blooms 6)
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Psikoloji alanındaki gelişmeleri var olan bilgilerine entegre eder (intagrate) (Blooms 6)
4
2
İnsan davranışlarını bilimsel olarak analiz eder. (analyze) (Blooms 4)
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder. (explain )(Blooms 2)
0
2
Psikoloji alanıyla ilgili sorunların bireysel, ulusal ve evrensel etkilerini dikkate alır (recognize) (Blooms 2)
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Psikoloji alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı ve istatistik bilgisini çalışmalarına entegre eder. (intragrate) (Blooms 6)
5
2
Bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeyi takip eder. (survey) (Blooms 4)
4
3
Psikoloji ile ilgili sosyal projeleri destekler. (Blooms 5)
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 7 91
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 25 25
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 20 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 180
Genel Toplam 180
Toplam İş Yükü / 25.5 7,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0