TR EN

FISCAL POLICY DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ECF355 FISCAL POLICY 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : İngilizce
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. MEHMET SELÇUK USLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, öğrenciye, maliye politikası araçları ile kamu müdahalesinin ekonomi üzerindeki etkilerini analiz edebilme yetkinliği kazandırmaktır.
İçerik: Maliye Politikasının amaçları, bu amaçlara ulaşmak için kullanılan mali araçların neler olduğu ve bu amaçlar arasındaki çatışmalar, maliye politikasının etkinlik sorunları, istikrarsızlıklarla mücadelede ve büyümenin sağlanmasında etkili bir şekilde maliye politikasının nasıl uygulanabileceği incelenecektir

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Maliye politikasının amaçlarını, araçlarını ve fonksiyonlarını açıklar.(explain)
Maliye politikalarının ekonomiye sağladığı avantaj ve dezavantajları açıklar.(explain)
Ekonomik sorunlarla mücadelede maliye politikasını yorumlar.(interpret)
Ekonomik istikrarın sağlamasında maliye politikasının yeri ve önemini açıklar.(explain)
Maliye politikasının etkilerini ekonomik ve sosyal açıdan değerlendirir.(evaluate)

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap Okuma Maliye Politikasının Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Anlatım, Soru Cevap, İnceleme,
2 Kitap Okuma Maliye Politikasının Amaç ve Araçları Anlatım, Soru Cevap, İnceleme,
3 Kitap Okuma Maliye Politikasına Yönelik İktisadi Düşünceler Anlatım, Soru Cevap, İnceleme,
4 Kitap Okuma Maliye Politikasının Uygulanmasına İlişkin Yöntemler Anlatım, Soru Cevap, İnceleme,
5 Kitap Okuma Maliye Politikasının Sınırları Anlatım, Soru Cevap, İnceleme,
6 Kitap Okuma Para ve Maliye Politikalarının Nispi Etkinliği Anlatım, Soru Cevap, İnceleme,
7 Kitap Okuma Ekonomik Konjonktür ve Maliye Politikası Anlatım, Soru Cevap, İnceleme, Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap Okuma Enflasyonla Mücadelede Maliye Politikası Anlatım, Soru Cevap, İnceleme, Tartışma Yöntemi
10 Kitap Okuma Durgunlukla Mücadelede Maliye Politikası Anlatım, Soru Cevap, İnceleme, Tartışma Yöntemi
11 Kitap Okuma Stagflaslasyonla Mücadelede Maliye Politikası Anlatım, Soru Cevap, İnceleme, Tartışma Yöntemi
12 Kitap Okuma Bütçe Açığı ve Maliye Politikası Anlatım, Soru Cevap, İnceleme,
13 Kitap Okuma İktisadi Kalkınma ve Maliye Politikası Anlatım, Soru Cevap, İnceleme,
14 Kitap Okuma Gelir Dağılımı ve Maliye Politikası Anlatım, Soru Cevap, İnceleme,
15 Kitap Okuma Sosyal Devlet ve Maliye Politikası Anlatım, Soru Cevap, İnceleme,
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Kopcke, R.W., Geoffrey M.B. Tootell and Robert K. Triest,(2018). The Macroeconomics of Fiscal Policy. The MIT Press
by Alan J. Auerbach and Laurence J. Kotlikoff Dynamic Fiscal Policy
by Jonathan Gruber (1987) Public Finance and Public Policy

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme biliminin temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar.
2
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme fonksiyonlarını ve süreçlerini açıklar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla açıklar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilik alanında edindiği kuramsal ve olgusal bilgilerini mesleki uygulamalarda kullanır.
2
İş hayatında, bireysel ve örgütsel düzeyde karşılaşılan problemleri çözümler.
3
Karmaşık işletme problemleri karşısında bilgisayar programları SPSS, R, Excel, Stata gibi) etkin bir şekilde kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak araştırmalar ve çalışmalar planlar.
2
Örgüt hedeflerine ve amaçlarına yönelik faaliyetleri, bağımsız olarak düzenler.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilikle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2
İşletme uygulamaları için gerekli bilişim ve iletişim teknoloji yazılımlarını ve donanımlarını kullanır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak uygulamalar yapar.
2
Sosyal haklar, iş güvenliği, işçi sağlığı, kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramlarını iş hayatında karşılaştığı durumlarla ilişkilendirebilir.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 4 10 40
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 2 9 18
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 35 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0