TR EN

AGRICULTURAL ECONOMY DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ECF435 AGRICULTURAL ECONOMY 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : İngilizce
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. MEHMET SELÇUK USLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, öğrenciye, tarihsel, kurumsal ve yapısal bir çerçevede, Türkiye ekonomisinin temel özelliklerini ve güncel sorunlarını analiz etme becerisini kazandırmaktır.
İçerik: Ders milli iktisat, devletçilik, liberal uyum, ithal ikameci dönem, dışa açık sermaye egemenliği dönemi, finansallaşma ve sıcak para egemenliği gibi süreç ve kavramları içerir

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Türkiye ekonomisinin Osmanlı döneminden günümüze kadar uzanan tarihsel arka planını açıklar.(explain) (2)
Türkiye ekonomisindeki önemli değişme ve gelişme süreçlerini uluslararası politik ve ekonomik noktalarla ilişkilendirir.(relate) (4)
Türkiye ekonomisinin güncel, siyasi, tarihsel, toplumsal ve siyasi kökenlerini açıklar.(explain) (2)
Türkiye ekonomisine yön veren üretim ve bölüşüm kanallarını analiz eder.(analyze) (4)
Türkiye ekonomisini dönemlere ayırarak analiz eder.(analyze) (4)
Türkiye ekonomisine ilişkin güncel siyasi, ekonomik, politik vb. gelişmelere göre değerlendirir.(evaluate) (5)

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap Okuma Devrim ve Savaş Yılları: Cumhuriyet Öncesi Dönem Türkiye Ekonomisi (1908-1922) Anlatım, Soru Cevap,
2 Kitap Okuma Açık Ekonomi Koşullarında Yeniden Yapılanma (1923-1929) Anlatım, Soru Cevap,
3 Kitap Okuma Korumacı ve Devletçi Sanayileşme (1930-1939) Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
4 Kitap Okuma İkinci Dünya Savaşı Dönemi Türk İktisat Politikaları (1940-1945) Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
5 Kitap Okuma Dünya Ekonomisi İle Eklemlenme Denemesi (1946-1953) Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
6 Kitap Okuma Tıkanma ve Yeniden Uyum Dönemi (1954-1961) Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
7 Kitap Okuma İçe Dönük, Dışa Bağımlı Genişleme Dönemi (1962-1976) Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap Okuma Bunalım Dönemi (1977-1979) Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
10 Kitap Okuma 1980 Sonrası Dışa Açılma Süreci (1980-1988) Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
11 Kitap Okuma 1980 Sonrası Dışa Açılma Süreci (1980-1988) Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
12 Kitap Okuma Uluslararası Finans Kapitali ve Türkiye Ekonomisi (1989-2007) Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
13 Kitap Okuma Uluslararası Finans Kapitali ve Türkiye Ekonomisi (1989-2007) Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
14 Kitap Okuma Uluslararası Kriz ve Türkiye Ekonomisi (2008-2012) Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
15 Kitap Okuma Güncel Ekonomik Sorunlar Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme biliminin temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar.
2
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme fonksiyonlarını ve süreçlerini açıklar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla açıklar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilik alanında edindiği kuramsal ve olgusal bilgilerini mesleki uygulamalarda kullanır.
2
İş hayatında, bireysel ve örgütsel düzeyde karşılaşılan problemleri çözümler.
3
Karmaşık işletme problemleri karşısında bilgisayar programları SPSS, R, Excel, Stata gibi) etkin bir şekilde kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak araştırmalar ve çalışmalar planlar.
2
Örgüt hedeflerine ve amaçlarına yönelik faaliyetleri, bağımsız olarak düzenler.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilikle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2
İşletme uygulamaları için gerekli bilişim ve iletişim teknoloji yazılımlarını ve donanımlarını kullanır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak uygulamalar yapar.
2
Sosyal haklar, iş güvenliği, işçi sağlığı, kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramlarını iş hayatında karşılaştığı durumlarla ilişkilendirebilir.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 4 10 40
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 2 9 18
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 35 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0