TR EN

PRINCIPLES OF MARKETING DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BUS226 PRINCIPLES OF MARKETING 4 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : İngilizce
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim ve Uzaktan Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. MEHMET SELÇUK USLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi GÜLSÜM VEZİR OĞUZ

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, öğrencilerin kapsamlı bir pazarlama planı geliştirmelerini ve gerçek hayat uygulamalarında pazarlama ile ilgili temel kavramları değerlendirmelerini sağlamaktır.
İçerik: Pazarlama kavramı ve çevre Müşteri segmentasyonu, hedefleme, konumlandırma ve tüketici davranışlarını tanımlamak ve anlamak Pazarlama araştırması ve bilgi sistemlerinin kullanımı Pazarlama karması - ürün, marka, fiyatlandırma, dağıtım; kanal sorunları ve tanıtım Rekabetçi güçler ve pazarlama planlaması Performans ölçülüyor Pazarlama etiği ve sosyal sorumluluk kavramlarına giriş

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Tüketicinin ihtiyaçlarını, isteklerini ve davranışlarını keşfetmede ve tatmin etmede pazarlamanın rolünü açıklamak
Hedef pazar analizi yoluyla pazar büyüklüğünü belirlemek
Pazarlama ortamında fırsatları ve tehditleri tanımlamak için çevresel taramayı kullanmak
Elektronik ticareti ve etkileşimli pazarlamayı ve müşteri değerini nasıl yarattıklarını incelemek
Pazardaki çeşitli şirketlerin elektronik varlığını değerlendirmek
Bir ürünün başarısına veya başarısızlığına katkıda bulunan pazarlama faktörlerini analiz etmek

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Ders kitabının ilgili bölümleri Bölüm 1: Pazarlama - Müşteri Değeri Oluşturma Ders anlatımı, örnekler
2 Ders kitabının ilgili bölümleri Bölüm 2: Pazarlama Ortamının Analizi Ders anlatımı, örnekler
3 Ders kitabının ilgili bölümleri Bölüm 3: Müşteri Bilgilerini Kazanmak için Pazarlama Bilgilerini Yönetme Ders anlatımı, örnekler
4 Ders kitabının ilgili bölümleri Bölüm 4: Tüketici Piyasaları ve Tüketici Alıcı Davranışı Ders anlatımı, örnekler
5 Ders kitabının ilgili bölümleri Bölüm 5: İş Piyasaları ve İş Alıcı Davranışı Ders anlatımı, örnekler
6 Ders kitabının ilgili bölümleri Bölüm 6: Müşteri Odaklı Pazarlama Stratejisi - Hedef Müşteriler için Değer yaratmak Ders anlatımı, örnekler
7 Ders kitabının ilgili bölümleri Bölüm 7: Ürünler, Hizmetler ve Markalar - Müşteri Değeri Oluşturma Ders anlatımı, örnekler
8 - ARA SINAV -
9 Ders kitabının ilgili bölümleri Bölüm 8: Yeni Ürün Geliştirme ve Ürün Yaşam Döngüsü Stratejileri Ders anlatımı, örnekler
10 Ders kitabının ilgili bölümleri Bölüm 9: Fiyatlandırma - Müşteri Değerini Anlama ve Yakalama Ders anlatımı, örnekler
11 Ders kitabının ilgili bölümleri Bölüm 10: Pazarlama Kanalları: Müşteri Değerini Aktarma Ders anlatımı, örnekler
12 Ders kitabının ilgili bölümleri Bölüm 11: Reklam ve Halkla İlişkiler Ders anlatımı, örnekler
13 Ders kitabının ilgili bölümleri Bölüm 12: Müşteri Değeri İletişimi - Entegre Pazarlama İletişimi Stratejisi Ders anlatımı, örnekler
14 Ders kitabının ilgili bölümleri Bölüm 13: Kişisel Satış ve Satış Promosyonu Ders anlatımı, örnekler
15 Ders kitabının ilgili bölümleri Bölüm 14: Küresel Pazar Ders anlatımı, örnekler
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Kotler, P., & Armstrong, G. (2010). Principles of marketing. Pearson education.
Altunışık, R., Özdemir, Ş., & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama ilkeleri ve yönetimi. Beta.
Kotler, P., ve Armstrong, G. (2018), Pazarlama İlkeleri, Beta Yayınevi
Journal of Marketing

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme biliminin temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar.
2
2
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme fonksiyonlarını ve süreçlerini açıklar.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir.
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla açıklar.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilik alanında edindiği kuramsal ve olgusal bilgilerini mesleki uygulamalarda kullanır.
3
2
İş hayatında, bireysel ve örgütsel düzeyde karşılaşılan problemleri çözümler.
2
3
Karmaşık işletme problemleri karşısında bilgisayar programları SPSS, R, Excel, Stata gibi) etkin bir şekilde kullanır.
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak araştırmalar ve çalışmalar planlar.
3
2
Örgüt hedeflerine ve amaçlarına yönelik faaliyetleri, bağımsız olarak düzenler.
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilikle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2
2
İşletme uygulamaları için gerekli bilişim ve iletişim teknoloji yazılımlarını ve donanımlarını kullanır.
0
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak uygulamalar yapar.
2
2
Sosyal haklar, iş güvenliği, işçi sağlığı, kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramlarını iş hayatında karşılaştığı durumlarla ilişkilendirebilir.
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 2 28
Ödev 14 1 14
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 10 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 60 0 148
Genel Toplam 148
Toplam İş Yükü / 25.5 5,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0