TR EN

INTERNATIONAL FINANCIAL MARKETS AND PORTFOLIO MANAGEMENT DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BUS426 INTERNATIONAL FINANCIAL MARKETS AND PORTFOLIO MANAGEMENT 8 3 3 8

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : İngilizce
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim ve Uzaktan Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. MEHMET SELÇUK USLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi TUĞBA BAŞ

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere finansal piyasalar ve portföy yönetimi süreci hakkında genel bir bakış sunmaktır. Ayrıca vaka çalışmaları yoluyla öğrenciler, analitik düşünmeye, sermaye piyasası uygulamalarındaki sorunları çözmeye ve analiz etmeye teşvik edileceklerdir.
İçerik: Dersin içeriği, Uluslararası finansal piyasalarının işleyişi ve burada faaliyet gösteren kurumların incelenmesi, menkul kıymetlerin çeşitlerinin öğrenilmesi, menkul kıymet fiyatlandırılmasına ilişkin teorilerin öğrenilmesi, piyasa etkinliği ve yatırımcı davranışının incelenmesidir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Öğrenciler uluslararası finansal piyasalarda gelişen olayları yorumlar.
Öğrenciler finansal veri tekniklerini kullanarak piyasa etkinliğini yorumlar.
Öğrenciler portföy ve sermaye piyasası teorilerini uygulayarak optimal bir portföy hazırlar.
Öğrenciler menkul kıymet fiyatlarını etkileyebilecek makro ekonomik ve sektörel faktörleri analiz eder.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması Finansal piyasalar ve finansal aracılar Ders anlatım ve tartışma
2 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması Finansal piyasaların türleri Ders anlatım ve tartışma
3 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması Sermaye piyasası araçları Ders anlatım ve tartışma
4 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması Menkul kıymetlerin değerlemesi Ders anlatım, tartışma, vaka çalışması
5 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması Portföy teorisi Ders anlatım ve tartışma
6 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması Sermaye piyasası teorisi Ders anlatım ve tartışma
7 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması Finansal varlıkları fiyatlama modeli Ders anlatım ve tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması Arbitraj fiyatlama teorisi Ders anlatım ve tartışma
10 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması Türev ürünler: Forward ve future sözleşmeleri Ders anlatım ve tartışma
11 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması Türev ürünler: Opsiyon sözleşmeleri Ders anlatım ve tartışma
12 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması Türev ürünler: Swap sözleşmeleri Ders anlatım ve tartışma
13 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması Piyasa etkinliği ve Risk yönetimi Ders anlatım ve tartışma
14 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması Davranışsal finans Ders anlatım ve tartışma
15 Ders kitabının ilgili bölümlerinin okunması Vaka çalışmaları Vaka çalışması, tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Demirel, E., (2013). Uluslararası Finansal Piyasalarda Portföy Yönetimi ve Opsiyon Sözleşmeleri. Paradigma Akademi Yayınevi
Sharpe, W. F., & Sharpe, W. F. (1970). Portfolio theory and capital markets (Vol. 217). New York: McGraw-Hill.
Civan, M. (2010). Sermaye piyasası analizleri ve portföy yönetimi. Ekin yayınevi.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme biliminin temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar.
3
2
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme fonksiyonlarını ve süreçlerini açıklar.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir.
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla açıklar.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilik alanında edindiği kuramsal ve olgusal bilgilerini mesleki uygulamalarda kullanır.
3
2
İş hayatında, bireysel ve örgütsel düzeyde karşılaşılan problemleri çözümler.
3
3
Karmaşık işletme problemleri karşısında bilgisayar programları SPSS, R, Excel, Stata gibi) etkin bir şekilde kullanır.
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak araştırmalar ve çalışmalar planlar.
3
2
Örgüt hedeflerine ve amaçlarına yönelik faaliyetleri, bağımsız olarak düzenler.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
4
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilikle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
3
2
İşletme uygulamaları için gerekli bilişim ve iletişim teknoloji yazılımlarını ve donanımlarını kullanır.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak uygulamalar yapar.
2
2
Sosyal haklar, iş güvenliği, işçi sağlığı, kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramlarını iş hayatında karşılaştığı durumlarla ilişkilendirebilir.
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 2 3 6
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 2 28
Ödev 14 3 42
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 14 1 14
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 12 12
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 12 12
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 76 0 200
Genel Toplam 200
Toplam İş Yükü / 25.5 7,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 8,0