TR EN

ÇEVRE SOSYOLOJİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SOS446 ÇEVRE SOSYOLOJİSİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. SACİDE VURAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencinin tarihsel bir perspektiften günümüz çevre-toplum ilişkisine dair bir farkındalık geliştirmesi ve çevre sorunları ile kaynakların kullanımı ve korunması konusunun sosyolojik boyutunu kavramasını sağlamaktır.
İçerik: Dersin içeriğini; doğal çevrenin kontrolü, doğaya hakimiyet ve toplumsal düzenleme, modernleşme sürecinde doğa-insan ilişkisi, çevre-toplum ilişkisinin gelişimi ve toplumlararası farklılıklar, çevre sorunları ve üzerine görüşler, günümüzde çevre sorunları ve çözüm arayışları, çevrenin küreselleşme, siyaset, ekonomi ya da toplumlararası eşitsizlik gibi kavramlarla ilişkisi, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirliğe yönelik yaklaşım oluşturmaktadır. Ders ayrıca belgesel gösterimiyle de desteklenecektir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Çevre kavramını tanır ve çevre-toplum ilişkisini sosyolojik olarak yorumlar.
Çevre kavramına öğrendiği yaklaşımlar aracılığıyla kompleks bir bakış açısı geliştirir
Toplumların çevreleri ile kurdukları ilişkilerde benzerlik ve farklılıkları ayırt eder.
Çevre sorunlarına ilişkin araştırma önerisi hazırlar.
Toplum ile doğa arasındaki ilişkinin dönüşümünü tarihsel bir perspektiften yola çıkarak değerlendirir.
Günümüz çevre sorunlarını derste öğrendiği bilgiler aracılığıyla değerlendirir.
Çevre ile siyaset, küreselleşme, ekonomi, toplumlararası eşitsizlik arasındaki ilişkiyi tartışır.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Çevre sosyolojisine giriş Anlatım Soru Cevap Tartışma
2 Kaynak Okuma Çevre kavramı Anlatım Soru Cevap Tartışma
3 Kaynak Okuma Çevrenin toplumsal kontrolünün tarihsel kökenleri; doğanın kontrolü, doğa-insan ilişkisinin dönüşümü Anlatım Soru Cevap Tartışma
4 Kaynak Okuma Çevre-toplum ilişkisinin ekonomik, siyasi boyutları Anlatım Soru Cevap Tartışma
5 Kaynak Okuma Çevre ile kurulan ilişkide toplumlararası farklılıklar Anlatım Soru Cevap Tartışma
6 Kaynak Okuma Çevre sorunlarının tarihi, bu sorunların sosyoloji ile ilişkisi Anlatım Soru Cevap Tartışma
7 Kaynak Okuma Belgesel gösterimi Anlatım Soru Cevap Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Kaynak Okuma Çevre sorunlarına yaklaşımlar ve görüşler Anlatım Soru Cevap Tartışma
10 Kaynak Okuma Çevre ve küreselleşme Anlatım Soru Cevap Tartışma
11 Kaynak Okuma Çevre ve siyaset Anlatım Soru Cevap Tartışma
12 Kaynak Okuma Çevre sorunları ve toplumlararası eşitsizlik Anlatım Soru Cevap Tartışma
13 Kaynak Okuma Belgesel gösterimi Anlatım Soru Cevap Tartışma
14 Kaynak Okuma Sürdürülebilirlik anlayışı Anlatım Soru Cevap Tartışma
15 Kaynak Okuma Sürdürülebilirlik anlayışına yaklaşımlar ve kavram üzerine tartışma Anlatım Soru Cevap Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Tuna, Muammer. (2012). Çevre sosyolojisi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları
Barry, John. (1999). Environment and social theory. London: Routledge
Beck, Ulrich. (2017). Risk toplumu. İstanbul: Ayrıntı Yayınları
Akın, Fatih. (2012). Müll im Garten Eden Belgeseli

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, idari ve beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları açıklar.
2
Radyo Televizyon ve Sinema alanı ile ilgili edindiği bilgilerle temel iletişim kuramlarını kapsamlı bir şekilde özetler.
3
İletişim alanı ile ilgili güncel bilgileri iletişim kuramları ile ilişki kurup açıklar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki bilgi ve olguları temel düzeyde tanıdığı hukuk, felsefe, iktisat, siyaset ve sosyoloji gibi sosyal bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir.
2
Radyo, televizyon ve sinema endüstrilerinin yapısını ve işleyişini açıklar ve bu bilgileri mesleki hayatında kullanır.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında yayımlanmış veri kaynaklarını etkin biçimde kullanarak literatür taraması yapar ve sonuçlarını çalışmalarında kullanır.
2
Uluslararası medya yapılanmalarını karşılaştırma yaparak analiz eder ve kendi toplumuna uygun olan medya yapılanmasını seçer.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal olayları, medya pratikleri çerçevesinden analiz ve değerlendirme yapar.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Medya yönetimi ve organizasyonu konusunda edindiği bilgileri, meslek hayatında uygular.
2
Mesleki uygulamalar ve üretimde herhangi bir problemde bireysel veya ekip olarak çözüm önerileri sunar.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki gelişmeleri, alanla ilgili çalışmaları ve kitle iletişim araçlarını takip eder ve edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla tartışır.
2
Medyanın ekonomik, siyasi ve sosyolojik boyutlarını eleştirel süzgeçten geçirerek yorumlar.
3
Evrensel hukuk normlarını tanıyıp, iletişim alanındaki mevcut yapıları iletişim hukuku ve iletişim etiği bağlamında değerlendirir ve bu kazanımları hayat boyu uygular.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili yabancı dilde kaynak taraması yapar. Dünya sineması, televizyon sektörü ve yeni medya mecralarını takip eder ve ilgili platformlarda tartışır.
2
Yurtiçi ve yurtdışında gerçekleşen film festivali, medya organizasyonları ve iletişim sempozyumları gibi platformlarda iletişim becerilerini kullanarak sunum yapar.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel, sosyal ve etik değerleri savunur.
2
Sinema tarihi, senaryo, kurgu, ses ve görüntü teknikleri bilgilerini kullanır ve kısa veya uzun metraj film aşamalarını tasarlar.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 12 4 48
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 6 6
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 4 4
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0