TR EN

PSİKOLOJİK TESTLER II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
PSI404 PSİKOLOJİK TESTLER II 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; psikolojide kullanılan başlıca kişilik, gelişim ve zeka testlerinin tanıtılması ve öğrencilerin bu testleri uygulayabilir hale getirilmesidir.
İçerik: Çocuk Değerlendirme Testleri, Gelişim Testleri, Obsesif İnançlar ölçeği testi, Aile değerlendirme ölçeği,Aile değerlendirme ölçeği, Hacettepe Kişilik Envanteri, Çocuklar için depresyon ölçeği, Yetişkinler için depresyon ölçeği,Nörolojik Testler, Bilişsel Testler, Sınav Kaygısı Ölçeği, Stresle başetme yolları ölçeği testlerinin ayrıntılı bir şekilde tanıtılması/ uygulanması ve test raporlarının yazılması ve uygulama derslerinde süpervizyon verilmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Kişilik, gelişim ve zeka testleri gibi başlıca psikolojik testleri kullanır.
Psikolojik testlerin sonuçlarını analiz eder ve bunların raporunu yazar.
Çağdaş psikolojik test geliştirme yaklaşımlarını seçer.
Psikolojik testlerde bulunması gereken nitelikleri dikkate alır.
Geçerlik ve güvenirliği değerlendirir.
Psikolojik test geliştirir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür Okunması Psikolojik testler ve uyulması gereken hususlar Anlatım, Soru-Cevap, Demonstrasyon
2 Literatür Okunması Çocuk Değerlendirme Testleri Anlatım, Soru-Cevap, Demonstrasyon
3 Literatür Okunması Çocuk Değerlendirme Testleri devam Anlatım, Soru-Cevap, Demonstrasyon
4 Literatür Okunması Gelişim Testleri Anlatım, Soru-Cevap, Demonstrasyon
5 Literatür Okunması Obsesif İnançlar ölçeği testi tanıtımı ve uygulaması Anlatım, Soru-Cevap, Demonstrasyon
6 Literatür Okunması Aile değerlendirme ölçeği Anlatım, Soru-Cevap, Demonstrasyon
7 Literatür Okunması scl-90 r testi tanıtımı ve uygulaması Anlatım, Soru-Cevap, Demonstrasyon
8 - ARA SINAV -
9 Literatür Okunması Hacettepe Kişilik Envanteri tanıtımı ve uygulaması Anlatım, Soru-Cevap, Demonstrasyon
10 Literatür Okunması Çocuklar için depresyon ölçeği tanıtımı ve uygulaması Anlatım, Soru-Cevap, Demonstrasyon
11 Literatür Okunması Yetişkinler için depresyon ölçeği ve tanıtımı Anlatım, Soru-Cevap, Demonstrasyon
12 Literatür Okunması Nörolojik Testler Anlatım, Soru-Cevap, Demonstrasyon
13 Literatür Okunması Bilişsel Testler Anlatım, Soru-Cevap, Demonstrasyon
14 Literatür Okunması Sınav Kaygısı Ölçeği Anlatım, Soru-Cevap, Demonstrasyon
15 Literatür Okunması Stresle başetme yolları ölçeği Anlatım, Soru-Cevap, Demonstrasyon
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Köroğlu, E. Aydemir, Ö. (2009). Psikiyatride kullanılan klinik ölçekler, hıf yayınları
Rapaport, D., Gill, M., & Schafer, R. (1945). Diagnostic psychological testing, Vol. 1.
Ziskin, J., & Faust, D. (1995). Coping with psychiatric and psychological testimony (Vol. 1). Los Angeles, CA: Law and Psychology Press.
Yöyen, G. E. (2017). Psikolojide kullanılan ölçekler. İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 25 25
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 20 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0