TR EN

TÜRK MİTOLOJİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
TDE316 TÜRK MİTOLOJİSİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. KAMİL KAYA
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; öğrenciyi mitoloji hakkında bilgi sahibi etmek, öğrencinin Türk mitolojisini ana hatlarıyla kavramasını sağlamaktır. Türk mitolojisinde görülen önemli unsurların metinler aracılığıyla verilmesi yanı sıra dönemin sonunda öğrenciye diğer kültür öğeleriyle nasıl bağlantı kuracağının kavratılması da hedeflenmektedir.
İçerik: Mitolojiyle ilgili temel kavramlar, mitolojik okullar ve teoriler, Türk mitolojisi, Türk mitolojisi kavramının sınırları, kaynakları, Türk mitolojisinde önemli yere sahip sayı, renk, hayvan vb. unsurlar hakkında bilgi verilmektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Mitolojinin kapsamı, önemi, işlevi ve kaynaklarını hatırlar.
Türk mitolojisi ve diğer mitolojileri ilişkilendirir.
Mitoloji metinlerini inceler.
Mitoloji ile günlük yaşam, inanış ve âdetlerin arasındaki ilişkileri karşılaştırır.
Türk mitolojisinin kültürel alt yapısını açıklar.
Türk Mitolojisine yönelik metinlere nasıl yaklaşması gerektiğini yorumlar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Mit ve mitolojiyle ilgili kavramlar Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
2 Literatür tarama Mitolojik çalışmalar Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
3 Literatür tarama Mitlerin sınıflandırılması Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
4 Literatür tarama Mit ve din ilişkisi Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
5 Literatür tarama Türk mitolojisi, Türk mitolojisinin araştırılma tarihi Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
6 Literatür tarama Şamanizm ve Türk mitolojisi Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
7 Literatür tarama Türk mitolojisinin özellikleri Türk mitolojisini diğer mitolojilerden ayıran unsurlar Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
8 - ARA SINAV -
9 Literatür tarama Mitolojik metinler, Yaratılış mitleri Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
10 Literatür tarama Türeyiş mitleri Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
11 Literatür tarama Türk mitolojisi ve totemizm Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
12 Literatür tarama Türk mitolojisi ve tabiat Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
13 Literatür tarama Türk mitolojisi ve hayvanlar Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
14 Literatür tarama Türk mitolojisi ve renkler Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
15 Literatür tarama Türk mitolojisi ve sayılar Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Bayat, F. (2007), Mitolojiye Giriş, İstanbul: Ötüken Neşriyat.
Çoruhlu, Y. (2002), Türk Mitolojisinin Anahatları, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
Campbell, J. (1992) İlkel Mitoloji, İstanbul: İmge Yayınevi.
Eliade, M. (2001) Mitlerin Özellikleri, Çeviren: Sema Rifat, Om Yayınevi.
Levi-Strauss, C. (2002) Yaban Düşünce, İstanbul: Yapı Kredi YayıneVİ.
Ögel, B. (2014) Türk Mitolojisi I, II, Türk Tarih Kurumu Yayınları.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Öğrendiği kavramları tanımlar ve sosyal dünyadaki olgusal karşılıklarıyla eşleştirir.
2
Kavramları ve teorileri, tarihsel-kültürel bağlamı dikkate alarak yorumlar.
3
Toplumsal problemler karşısında sosyolojik teorileri birbirleriyle karşılaştırır.
4
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğin dünyanın geleceği için önemini ayırt eder.
5
Sürdürülebilirlik konusundaki bilgilerini bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak geliştirir.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyoloji alanında yapılmış olan araştırmaların nicel ve nitel verilerini değerlendirir.
2
Küresel dünyada sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve demografik olgular arasındaki kompleks etkileşimleri analiz eder.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sahip olduğu bilgi ve deneyimi kullanarak bir araştırma tasarlar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri gözeterek saha araştırması yapar.
2
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en uygun olanlarını seçerek alana özgü araştırmalarda etkin kullanır.
3
Ekolojik, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik konusundaki bilgileri yaşamının her alanında kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hızlı ve yoğun değişimlerin yaşandığı küresel dünyada, kendi alanına yansıyan sorunlara ilişkin araştırma yapar.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
3
Alanında yaptığı araştırmalarda etik olarak nesnel davranır.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği bilgileri, geliştirdiği düşünce ve çözüm önerilerini diğer kişilerle yapıcı ilişkiler kurarak yazılı ve sözlü olarak tartışır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sürdürülebilirliği temel alarak kültürel görelilik ilkesini, bilimsel ve etik değerleri meslek yaşamındaki çalışmalara uygular.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 5 65
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 10 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 129
Genel Toplam 129
Toplam İş Yükü / 25.5 5,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0